2005-04-19 • REGULAMIN LOTOWO ZEGAROWY POPRAWIONY

Aktualności

2005-04-19 – Zdzisław Karoń


Regulamin lotowo – zegarowy

Rozdział I – Organizacja lotów

1. Loty gołębi pocztowych dla członków zrzeszonych w PZHGP planują i organizują :
a. Zarząd Główny – Regiony
– loty ogólnopolskie,
– loty międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów
– loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów Lotowych
– loty rejonowe,
d. Zarządy Oddziałów
– loty ćwiczebne,
– loty oddziałowe,
e. Zarządy Sekcji
– loty ćwiczebne za zgodą macierzystego oddziału.
2. Zarządy oddziałów i okręgów zobowiązane są do współdziałania przy organizacji lotów organizowanych przez jednostki nadrzędne poprzez :
a. ustalenie harmonogramu załadunku gołębi do kabin,
b. ustalenie trasy i czasu załadunku kabin,
c. przygotowanie odpowiedniej ilości i jakości kabin,
d. wyposażenie kabin w karmę i wodę, co najmniej na dwie doby, pojemnik na wodę i karmę, przybory do karmienia i pojenia gołębi, sprzętu do obsługi kabin itd.,
e. typowanie kandydatów na konwojentów,
f. organizowanie odpowiednich ilości punktów wkładań, oraz nastawiania i otwierania zegarów.
3. Konwojentów na loty ustalają zarządy jednostek organizujących dany lot.
4. W celu właściwej koordynacji planowania lotów ustala się :
a. Zarząd Główny w terminie do 30 listopada każdego roku przedstawi zarządom okręgów planowane loty ogólnopolskie i międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów w terminie do 31 grudnia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów i rejonom lotowym planowane loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów lotowych w terminie do 31 stycznia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów planowane loty rejonów,
d. Zarządy Oddziałów w terminie do końca lutego każdego roku ustalą kompletny plan lotów oddziałów z uwzględnieniem lotów rejonowych, okręgowych, ogólnopolskich i przedstawią do wiadomości wszystkim członkom oddziału,
e. loty ćwiczebne mogą być planowane i organizowane w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.
5. Jednostki organizacyjne niższych szczebli zobowiązane są brać udział w lotach organizowanych przez jednostki nadrzędne.
6. Plany lotów oddziały składają w terminie do 15 kwietnia każdego roku do :
a. Zarządu Okręgu,
b. Zarządu Głównego poprzez zarząd Okręgu do 30 kwietnia.
7. Rok kalendarzowy dzieli się na dwa sezony lotowe :
a. sezon lotów gołębi dorosłych,
b. sezon lotów gołębi młodych tj. gołębi w roku urodzenia.
Hodowca może wysłać na lot gołębi młodych także gołębie dorosłe, ale bez możliwości zdobywania nimi konkursów i za zgodą Zarządu Oddziału.

Rozdział II – Uczestnictwo w lotach i obowiązki członków

1. Wszyscy członkowie zwyczajni zrzeszeni w PZHGP zobowiązani są do uczestniczenia w lotach organizowanych przez jednostki organizacyjne Związku w danym sezonie lotowym.
2. Zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w lotach są :
a. członkowie nowo wstępujący do związku – w pierwszym sezonie lotowym po wstąpieniu.
b. członkowie odbywający czynną służbę wojskową – na okres odbywania służby
3. Zarząd Oddziału może na czas określony zwolnić członka na jego wniosek z obowiązku uczestniczenia w lotach w przypadkach :
a. zmiany miejsca zamieszkania członka lub zmianę lokalizacji gołębnika (zmiana posesji),
b. dłuższy pobyt w szpitalu lub na leczeniu sanatoryjnym,
c. w innych uzasadnionych przypadkach.
4. Członkom honorowym związku pozostawia się dowolność w braniu udziału w lotach.
5. Hodowca biorący udział w lotach musi podporządkować się następującym zasadom :
a. lotować obowiązkowo w macierzystym oddziale,
b. lotować gołębiami tylko z gołębników położonych na jednej parceli,
c. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami własnymi przyswojonymi do własnego gołębnika, powracającymi z lotu na jego własny gołębnik,
d. zdobywać konkursy i nagrody gołębiami z polskimi lub zagranicznymi obrączkami rodowymi, na które posiada oryginalne karty własności, bądź zastępcze wydane przez Zarząd Główny PZHGP,
e. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami, które zaobrączkowane są obrączką rodową o przepisowym rozmiarze, nie uszkodzoną, odpowiadającą wzorcowi przyjętemu przez Zarząd Główny PZHGP,
f. w każdym czasie w sezonie lotowym umożliwić kontrolę gołębi wydelegowanej przez Zarządy jednostek terenowych związku komisji,
g. w terminach ustalonych przez poszczególne oddziały na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych należy złożyć aktualny spis gołębi, który na dany sezon nie może ulec zmianie,
h. wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć do kontroli karty własności gołębi lub karty zastępcze (duplikaty),
i. gołębie, do których hodowca nie posiada kart własności lub zastępczych kart własności nie mają prawa uczestnictwa w lotach (ewentualnie za zgodą Zarządu Oddziału),
j. opłacić ustalone przez organizatorów lotów koszty związane z transportem gołębi oraz pozostałe opłaty związane z organizacją lotów i współzawodnictwem lotowym wynikające z podjętych przed każdym sezonem lotowym uchwał.
6. Hodowca może brać udział w lotach organizowanych przez inne oprócz macierzystej jednostki organizacyjne związki na warunkach określonych przez te jednostki.
7. Hodowcy biorący udział w lotach podporządkowują się Statutowi PZHGP, niniejszemu regulaminowi oraz pozostałym przepisom PZHGP, a tym samym :
a. podporządkowują się jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnych PZHGP,
b. rezygnują z dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze Sądów Powszechnych.
8. Hodowcy działający niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu są :
a. pozbawieni zdobytych konkursów i nagród na mocy decyzji Komisji Lotowo – Zegarowej i Zarządu Oddziału lub Zarządów jednostek organizujących dany lot,
b. Zarządy jednostek organizujących dany lot wnoszą akt oskarżenia do właściwej Komisji Dyscyplinarnej Związku w celu wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych w stosunku do ww. hodowców.

Rozdział III – Kabiny transportowe, transport gołębi, miejsce wypuszczenia, konwojenci

1. Transport gołębi odbywa się specjalnymi kabinami.
2. Rozmiary klatek winne być tak konstruowane, aby każdy gołąb miał możliwy dostęp do rynienki na wodę i karmidła oraz swobodny i bezpieczny wylot w czasie wypuszczenia gołębi.
3. Wysokość klatki w nowobudowanych kabinach nie może być mniejsza niż 23 cm.
4. Dna klatek muszą być szczelne, przed lotem wyścielone wiórkami drewnianymi lub papierem falistym, po każdym locie czyszczone i dezynfekowane.
5. Klatki muszą być wyposażone w rynienki do pojenia gołębi oraz pojemniki na karmę.
6. Klatki transportowe po załadowaniu gołębi muszą być zabezpieczone w ten sposób, aby wyjście gołębia, względnie jego wyciągnięcie z klatki było niemożliwe bez naruszenia zabezpieczenia.
7. Mechanizm do otwierania kabiny na czas trwania transportu musi być zabezpieczony.
8. Powierzchnia podłogi przypadającej na jednego gołębia obowiązuje :
– przy lotach do 400 km – 280 cm2
– przy lotach powyżej 400 km – 300 cm2
– przy lotach zagranicznych obowiązują następujące normy:
– w lotach do 300 km – 280 cm2
– w lotach powyżej 300 km – 340 cm2
Za przestrzeganie wyżej opisanych zasad odpowiedzialny jest organizator lotu.
W przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń dopuszczalnego limitu gołębi w klatkach transportowych jednostka nadrzędna związku ma obowiązek skierowania do właściwej Komisji Dyscyplinarnej aktu oskarżenia – przeciwko Prezesowi i Wiceprezesowi ds. org. Lotów jednostki organizującej lot.
9. Kabina musi wyglądać estetycznie, winna być zaopatrzona w napis :
„PZHGP – nazwa oddziału”.
Dopuszcza się stosowanie reklam na kabinach na ogólnie przyjętych zasadach.
10. Zarządy organizujące transport gołębi środkami własnymi winne :
a. na bieżąco utrzymywać środek transportowy w stanie umożliwiającym jego bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych,
b. ubezpieczyć środek lokomocji, ładunek i kierowcę,
c. zapewnić regularny i punktualny transport gołębi.
11. Zarządy organizujące transport gołębi zobowiązuje się do każdorazowego ubezpieczania konwojentów oraz ewentualnych osób delegowanych przez organizatora lotu.
12. Zarządy Oddziałów posiadające kabiny nakładowe winny :
a. dokonywać na bieżąco kontroli urządzeń do podnoszenia kabin, tj. dźwigów, lin do podnoszenia kabin, uchwytów kabin i utrzymywać je w stanie gwarantującym bezpieczne podnoszenie i załadunek kabin,
b. dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odbioru urządzeń dźwigowych przez Urzędy Dozoru Technicznego, które wydają atesty na te urządzenia.
13. Do obowiązków konwojenta należy :
a. karmienie i pojenie gołębi w kabinach zgodnie z wytycznymi Zarządu organizującego lot,
b. wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu względnie w miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi, tj. o odpowiedniej odległości od zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z wodą, anten telewizyjnych i radiowych,
c. stosować się do wytycznych otrzymanych od Zarządów organizujących lot,
d. w przypadku lotu rejonowego, okręgowego lub ogólnopolskiego współdziałanie z delegatem tej jednostki i podporządkowanie się jego decyzjom,
e. oczyszczenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu miejsca, z którego wypuszczono gołębie,
f. uzyskanie potwierdzenia odlotu gołębi.
14. Zarządy organizujące poszczególne loty wybiorą i uzgodnią miejsca odlotu z Zarządami Oddziałów lub Okręgów, z których ma nastąpić wypuszczenie gołębi. Zarządy Oddziałów lub Okręgów, z terenu których odbywają się loty innych jednostek PZHGP zobowiązane są do delegowania swojego przedstawiciela w celu potwierdzenia odlotu gołębi.
15. Potwierdzenia odlotu gołębi wg wzoru wydanego przez Zarząd Główny PZHGP i przez Zarządy Okręgów ponumerowane i opieczętowane (nie kserowane podpisy i pieczątki) dokonuje tylko delegat Oddziału lub Okręgu z terenu, którego wypuszczane są gołębie lub upoważniony posiadający odpowiednią pieczątkę przedstawiciel okręgu, którego oddziały lub rejony startują z jednej miejscowości i jest co najmniej 5 zespołów transportowych. W przypadku losowym potwierdzenia dokonać może inna instytucja (policja, poczta, PKP, PKS itp.), jednakże na tą okoliczność musi być sporządzony protokół.
16. W przypadku wystąpienia kosztów związanych z delegowaniem przedstawiciela miejscowego Oddziału lub Okręgu ponosi je Zarząd organizujący lot.

Rozdział IV – Komisje lotowe

1. Dla sprawnego przeprowadzenia czynności związanych z wkładaniem gołębi na loty konkursowe powołuje się w oddziałach Oddziałowe Komisje Lotowe.
2. Oddziałowe Komisje Lotowe powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych.
3. Oddziałowej Komisji Lotowej przewodniczący Wiceprezes ds. organizacji lotów Oddziału, a w skład Komisji wybiera się w zależności od liczebności Oddziału i ilości sekcji w Oddziale nie mniej niż 3 osoby. Zaleca się, aby każdą sekcję reprezentował 1 przedstawiciel.
4. W razie nieobecności Wiceprezesa ds. organizacji lotów na danych locie jego funkcję przejmuje jeden z członków Komisji wytypowany przez prezesa Oddziału.
5. Zadaniem Oddziałowej Komisji Lotowej jest :
a. przyjmowanie list startowo – zegarowych od hodowców i opieczętowanie każdej kartki (nie strony) listy przez Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Lotowej,
b. odbiór obrączek kontrolnych od hodowców,
c. powoływanie zespołów wkładaniowych,
d. wydawanie zespołom wkładaniowym list startowo – zegarowych wraz z potrzebną ilością obrączek gumowych obowiązkowo wymieszanych,
e. wskazanie klatek, do których mają być włożone gołębie,
f. oznakowanie klatek dla wkładania samczyków i samiczek,
g. odbieranie od zespołów wkładaniowych list startowo – zegarowych, sprawdzenie poprawności zapisu obrączek gumowych oraz podpisów zespołu wkładaniowego,
h. segregacje, podliczanie list startowo – zegarowych i sporządzanie protokołu zbiorczego,
i. zaplombowanie list startowo – zegarowych w skrzynce,
j. wyrywkowa kontrola zespołów wkładaniowych,
k. kontrola załadunku klatek, zamknięcia względnie zaplombowania klatek i mechanizmu otwierania kabiny, wyposażenie kabiny w pojniki na wodę i karmniki, wyposażenie zestawu w niezbędne akcesoria,
l. za bezpieczny i prawidłowy załadunek kabiny i klatek oraz prawidłowe wypełnienie dokumentu, jakim jest potwierdzenie odlotu gołębi, odpowiedzialny jest przewodniczący Oddziałowej Komisji Lotowej lub wyznaczony przez prezesa oddziału zastępca. Dane w zestawieniu wkładanych gołębi potwierdza czytelnym podpisem.
6. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Lotowej :
a. pieczątkę z napisem :
„ Oddziałowa Komisja Lotowa
Oddział / Sekcja/ ……………………………..”
b. plombownicę wraz z wkrętami ustalonych znaków,
c. skrzynkę na przechowywanie list startowo – zegarowych przystosowaną do dokładnego zamykania i plombowania.
7. Komisja Lotowa rozstrzyga wszelkie sporne sprawy związane z wkładaniem gołębi na lot, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne – chyba, że naruszają postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu.
8. Jeżeli lista startowo-zegarowa składa się z kilku kartek (nie stron), to Oddziałowa Komisja Lotowa oraz Zespół wkładaniowy podpisują i opieczętowują każdą kartkę tej listy.

Rozdział V – Wkładanie gołębi

1. Punkt lub punkty wkładania gołębi w Oddziale ustala Zarząd Oddziału przy zachowaniu poniższych zasad:

a. W oddziałach, w których rozrzut hodowców jest duży dopuszcza się utworzenie dodatkowych punktów wkładania gołębi na terytorium swojej działalności lub za zgodą sąsiedniego Oddziału na jego terytorium pod warunkiem, że na danym punkcie będzie wkładało i nastawiało zegary minimum 12 hodowców i 100 sztuk gołębi. Tandemy liczy się jako jeden hodowca. Tandem tworzą dwaj lub więcej hodowców, którzy hodują gołębie w gołębniku względnie gołębnikach położonych na jednej parceli lub jednej działce w kompleksie ogródków działkowych. Warunkiem funkcjonowania tandemu jest przynależność wszystkich jego członków do PZHGP, indywidualne opłacanie składek członkowskich oraz składanie jednego spisu gołębi. Koszty organizacji lotów opłacane są według ustaleń odpowiednich jednostek organizacyjnych. Nagrody i dyplomy otrzymuje tandem, a nie wszyscy jego członkowie.
b. Jeżeli na punkcie wkładania na danym locie nie będzie spełniony wymóg 12 hodowców, 12 zegarów i 100 gołębi , to lot ten zalicza się, a punkt wkładań zostaje automatycznie zlikwidowany do końca sezonu lotowego.
c. Rozpoczęcie pracy Komisji Wkładaniowej może nastąpić przy obecności minimum 6-ciu hodowców.
2. W przypadku ustalenia następnych punktów wkładania należy do nich powołać Komisje Wkładania na zasadzie rozdziału IV pkt. 2 i 3 przy czym przewodniczącego Komisji wyznacza Zarząd Oddziału.
3. Obowiązki i kompetencje Komisji są analogiczne jak w rozdziale IV pkt. 5 i 6.
4. Zarząd Oddziału zaopatruje się w obrączki kontrolne u wytwórcy, który posiada licencję Zarządu Głównego PZHGP.
5. Zarząd Oddziału prowadzi rejestr obrączek kontrolnych, w którym musi być określony kolor i seria obrączki. Rejestr musi być przechowywany przez okres minimum 5 lat i w tym czasie nie mogą się powtórzyć kolory i serie obrączek kontrolnych.
6. Zarząd Oddziału obowiązkowo kontroluje bieżącą numerację obrączek i ewentualnie podwójne numery komisyjnie likwiduje.
7. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do używania jednego typu koloru i jednej serii obrączek kontrolnych do obrączkowania gołębi wszystkim hodowcom w jednym locie. Rozdział obrączek kontrolnych na poszczególne punkty wkładań lub zespoły wkładań powinien być zorganizowany w sposób zabezpieczający możliwość powtórzenia się serii i numerów u jednego hodowcy w kolejnym locie.
8. Hodowca zobowiązany jest w określonym przez przewodniczącego Oddziałowej Komisji Lotowej czasie dostarczyć swoje gołębie wraz z listą startowo – zegarową na punkt wkładania gołębi.
9. Oddziałowa Komisja Lotowa może odmówić przyjęcia listy startowo – zegarowej i gołębi w przypadku, gdy są one dostarczone po wyznaczonym czasie.
10. W żadnym przypadku nie można przyjąć gołębi na lot po zakończeniu pracy Oddziałowej Komisji Lotowej.
11. Listy startowo – zegarowe muszą być wypełnione czytelnie, czysto i bez poprawek w zakresie jak to wynika ze wzoru list, tj. miejsce lotu, data, ilość włożonych gołębi, numery komputerowe gołębi seryjnych, serii i koloru obrączek kontrolnych. Przy gołębiach nie wkładanych na dany lot muszą być wykreślone rubryki obrączki kontrolne i czas przylotu.
12. Gołębie zaliczone do mistrzostw, gdzie obowiązuje typowana seria zapisuje się na listach startowo – zegarowych w kolumnie gołębie seryjne zapisuje się kolejno numery komputerowe tych gołębi (kod gołębia).
13. W celach kontrolnych należy obowiązkowo sporządzić kopie listy startowo – zegarowej. Zabezpieczenie i miejsce przechowywania kopii określił organizator lotu. Hodowca nie może otrzymać żadnej kopi listy startowo-zegarowej celem zabrania jej do domu, nie dotyczy to elektronicznych systemów konstatowania.
14. Po sprawdzeniu prawidłowego opisania listy startowo – zegarowej i jej opieczętowaniu lista zostaje przekazana zespołowi wkładaniowemu.
15. Do zadań zespołu wkładaniowego należy :
a. sprawdzanie zgodności zapisu na liście startowej z danymi faktycznymi gołębia – pełnego numeru obrączki rodowej,
b. zaobrączkowanie gołębia obrączką kontrolną oraz zapisanie jej numeru przy poszczególnych gołębiach po ich zaobrączkowaniu. Zapis obrączki dokonywany przez członka zespołu wkładaniowego nie może być poprawiany względnie kreślony. W przypadku pomyłki w zapisie obrączki kontrolnej hodowca ma prawo domagać się ponownego wypełnienia listy startowej,
c. wskazanie klatki, do której poszczególne gołębie winne być włożone oraz kontrolowanie ich włożenia- gołębie poszczególnych hodowców muszą być rozłożone do kilku klatek,
d. podpisywanie czytelnie listy startowo – zegarowej na każdej kartce wspólnie z wkładającym gołębie i przekazanie jej Oddziałowej Komisji Lotowej,
e. w trakcie sezonu lotowego muszą się zmieniać składy osobowe Zespołów Wkładaniowych i Zespołów Odbierających Zegary. Ponadto musi występować rotacja odbierających gołębie i zegary tego samego hodowcy.
16. Hodowca osobiście uczestniczy przy obrączkowaniu i sprawdzaniu swoich gołębi oraz ma prawo wkładania ich do klatek transportowych.
17. Każdy hodowca ma obowiązek wysyłać na loty jedynie gołębie zdrowe, bez pasożytów i nie zabrudzone, a Komisja Lotowa ma prawo na podstawie oględzin gołębia i stwierdzenia choroby, względnie potencjalnej niezdolności do lotu, nie dopuścić do wysłania go na lot. Ewentualne spory rozstrzyga Przewodniczący Komisji Lotowej po uwzględnieniu opinii tej Komisji.
18. Stwierdzenie na liście startowo – zegarowej poprawionych lub przepisanych numerów obrączek rodowych bądź kontrolnych powoduje unieważnienie gołębia, którego to dotyczy.
19. Unieważnia się listy startowo-zegarowe w następujących przypadkach :
a. brak pieczątek Oddziałowej Komisji Wkładaniowej lub Oddziałowej Komisji Zegarowej na każdej kartce listy startowo-zegarowej ze stosownymi podpisami,
b. brak dwóch podpisów członków Zespołu Wkładaniowego oraz dwóch podpisów członków Zespołu Odbierającego Zegary na każdej kartce,
c. brak zapisu koloru i serii obrączek kontrolnych,
d. nie wykreślenie rubryk :
– Obrączki Kontrolne
– Czas Przylotu
przy gołębiach nie wkładanych na lot,
e. nie wykreślenie rubryki :
– Czasu Przylotu,
przy gołębiach nie konstatowanych.

Rozdział VI – Komisje zegarowe

1. Dla sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nastawianiem i otwieraniem zegarów w lotach konkursowych powołuje się w Oddziałach – Oddziałowe Komisje Zegarowe.
2. Oddziałowe Komisje Zegarowe powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych.
3. Oddziałowej Komisji Zegarowej przewodniczy wybrany przewodniczący, a w skład Komisji wybiera się w zależności od liczebności Oddziału i ilości sekcji w Oddziale nie mniej niż 3 osoby. Zaleca się, aby każdą sekcję reprezentował jeden przedstawiciel.
4. Zarząd Oddziału może powołać dodatkowe Komisje Zegarowe, lecz muszą one spełniać wymogi rozdziału V punkt 2 a i b.
5. Wszystkich czynności zamykania i otwierania zegarów dokonują Komisje Zegarowe.
6. Zadaniem Komisji Zegarowej przy nastawianiu zegarów jest :
a. przegląd zegarów przez ich zamknięciem,
b. podpisanie czytelnie i opieczętowanie taśmy zegarowej,
c. zawieszenie plomby na zegarze,
d. danie sygnału do odbicia zegarów (rozruch zegarów),
e. dokonywanie wtórnego odbicia zegara, zaś przy zegarach elektronicznych z drukarkami – tylko jedno odbicie,
f. przy zegarach Benzing CC zapisać w protokole numer kodu,
g. zaplombowanie zegara,
h. sporządzenie końcowego protokołu nastawionych zegarów.
7. Zadaniem Komisji Zegarowej przy odbiorze zegarów jest :
a. wpisanie do protokołu numeru ostatniego otworu w zegarze,
b. danie sygnału do końcowego odbicia zegarów,
c. kontrola plomb zegarów, szkieł i zamknięć zegarów,
d. dodatkowe odbicie zegarów kontrolnych w razie potrzeby,
e. kontrola poprawności i czytelności wypisania list startowo – zegarowych, ich podpisanie i stemplowanie na każdej kartce,
f. powołanie zespołów odbierających zegary,
g. rozdawanie zegarów zespołom odbierającym,
h. kontrola taśm zegarowych i czasów przylotu gołębi na listach startowo – zegarowych po zespołach odbierających.
8. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Zegarowej pieczątkę o rozmiarach umożliwiających opieczętowanie taśmy zegarowej każdego zegara z napisem:
„Oddziałowa Komisja Zegarowa – Oddział /Sekcja/ ………………………………”
9. Wszystkie sporne sprawy wynikłe przy nastawieniu i odbiorze zegarów rozstrzyga Komisja Zegarowa, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne pod warunkiem, że nie naruszają zasad niniejszego regulaminu.
10. Jeżeli lista startowo-zegarowa składa się z kilku kartek (nie stron) to Oddziałowa Komisja Lotowa (Oddziałowa Komisja Zegarowa) i Zespół Odbierający Zegary podpisują i opieczętowują każdą kartkę (nie stronę) tej listy.

Rozdział VII – Zegary kontrolne

1. Kontrola przylotu gołębi z lotów konkursowych odbywa się przy pomocy specjalnych zegarów kontrolnych, używanych do tego celu w związkach krajowych należących do FCI.
2. Do zegarów kontrolnych należy używać oryginalnych taśm zegarowych wymaganych do danego typu zegara.
3. Marki i typy zegarów wycofywanych w Polsce będzie określał Zarząd Główny odrębnym komunikatem.
4. Zarządy Oddziałów dokonują corocznego przeglądu wszystkich zegarów członków swojego Oddziału pod względem ich sprawności technicznej i prawidłowego ich zabezpieczenia oraz sporządzają wykaz imienny właścicieli zegarów z podaniem marki i numeru fabrycznego zegara. Wykaz ten należy na bieżąco uaktualniać oraz przechowywać w aktach Oddziału.
5. Do rejestracji przylotu gołębi można używać urządzenia najnowszej generacji tj. urządzeń elektronicznych dopuszczonych do stosowania przez Zarząd Główny PZHGP – Szczegóły Rozdz. XII niniejszego regulaminu.

Rozdział VIII – Nastawianie zegarów

1. Czas oraz miejsca zamykania i otwierania zegarów wyznacza Oddziałowa Komisja Zegarowa w porozumieniu z Zarządem Oddziału.
2. Wszystkie zegary kontrolne muszą być dostarczone Komisji Zegarowej gotowe do zamknięcia z nastawionym czasem wyznaczonym do pierwszego odbicia (rozruchu zegarów). Na taśmie zegarowej hodowca ma obowiązek wpisać swoje imię i nazwisko, datę, miejscowość lotu. Nie dotyczy to posiadaczy zegarów elektronicznych z drukarkami.
3. Oddziałowa Komisja Zegarowa może wyznaczyć więcej niż jeden czas pierwszego odbicia zegarów (rozruchu) wg czasu satelitarnego.
4. Zegary należy dostarczyć Komisji Zegarowej, co najmniej na pół godziny przed wspólnym kontrolnym odbiciem w celu umożliwienia dokonywania wszystkich czynności przewidzianych dla prawidłowego zamknięcia zegara.
5. W celu prawidłowego zamknięcia zegara przewodniczący Komisji Zegarowej względnie jej członek w obecności właściciela zegara ma obowiązek dokonania następujących czynności :
a. sprawdzić stan szkieł i płytki celuloidowej, przy czym szkiełka winne być numerowane względnie od wewnątrz oznakowane,
b. sprawdzić prawidłowe ustawienie wskazówek zegara, datownik danego zegara musi być ustawiony na pełny ostatni dzień tarczy danego typu zegara,
c. sprawdzić prawidłowe założenie bębenka, przy czym po zamknięciu zegara widoczny winien być właściwy dla danej konstrukcji zegara otwór startowy,
d. sprawdzić czy na właściwe rolki została założona taśma (w zegarach Benzing- dwutaśmowe, taśma winna być założona na wewnętrznych zabezpieczonych wałkach),
e. zwrócić uwagę na dziurkacz taśmy zegarowej, na ewentualne niedopuszczalne obracanie się bębenka bez odbijania zegara kluczem oraz całość stanu zegara tj. solidność dna zegara, zamknięć ryglowych itp.,
f. złożyć dwa podpisy na założonej taśmie zegarowej oraz ostemplować taśmę zegarową pieczątką Oddziałowej Komisji Zegarowej,
g. zamknąć zegar i założyć plombę,
h. po zawieszeniu plomby na zegarze właściciel zegara nie ma już do niego dostępu do chwili, kiedy przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej zarządzi wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch),
i. rozruch zegara musi nastąpić najpóźniej w przeddzień lotu.
6. Na sygnał dany przez przewodniczącego Komisji Zegarowej według czasu satelitarnego następuje wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch). Odbicia tego dokonują posiadacze zegarów.
7. Następnie należy :
a. sprawdzić czy czas odbity na taśmie zegarowej zgadza się ze wskazówkami zegara,
b. sprawdzić czy zegar posiada właściwy dla konstrukcji zegara otwór dla konstatowania pierwszego gołębia,
c. zacisnąć plombownicą zawieszoną plombę,
d. dokonać indywidualnego kontrolnego odbicia zegara,
e. sporządzić protokół zamknięcia zegarów określając :
– nazwisko i imię właściciela zegara
– markę i numer zegara
– dzień i datę nastawienia zegara
– numer otworu w bębenku dla konstatowania pierwszego gołębia
Protokół musi być podpisany, przez co najmniej dwóch członków Komisji.
8. Zegary, które z jakichkolwiek przyczyn po kontrolnym odbiciu nie zostały wprowadzone w ruch, Komisja Zegarowa odkłada i wyznacza nowy czas pierwszego odbicia zegara z powtórzeniem czynności określonych w pkt. 5, 6 i 7 niniejszego rozdziału.
9. Zegary nie odpowiadające wymogom niniejszego „Regulaminu” jak również zegary osób nie stosujących się do niniejszego „Regulaminu” nie mogą być dopuszczone do konstatowania.
10. Decyzję o niedopuszczeniu zegara do konstatowania podejmuje Komisja Zegarowa i jest ona ostateczna.
11. Po rozdaniu zaplombowanych zegarów ich właściciele zobowiązani są przed opuszczeniem lokum sprawdzić, czy zegar został prawidłowo zaplombowany i jest w ruchu, gdyż późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.

Rozdział IX – Konstatowanie przylotu gołębi

1. Do zegarów, których konstrukcja nie przewiduje używania tulejek do jednego otworu można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. W przypadku większej ilości obrączek kontrolnych odbicie to należy unieważnić.
2. Do zegarów, w których należy używać tulejki, do jednej tulejki można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. Tulejkę należy wrzucić do zegara otworem w dół. W przypadku gdyby do zegara wrzucono tulejkę otworem do góry, albo też wrzucono do zegara obrączkę kontrolną bez tulejki odbicie zalicza się z czasem konstatowania następnego ważnego odbicia, a w razie braku takiego, unieważnia się.
3. Każdy zegar po konstatowaniu winien posiadać możliwość dokonania dwóch końcowych kontrolnych odbić.
4. Odbicia na taśmie muszą być czytelne, gdyż w przeciwnym razie ulegają unieważnieniu.
5. W przypadku, gdy w czasie konstatowania gołębi zegar ulegnie awarii, tj.
a. przestanie chodzić,
b. zerwie się taśma zegarowa,
c. zostanie podniesiony bęben zegara lub pokrywa bębna zegara,
d. zegar nadmiernie się spóźnia lub śpieszy,
zegar może być przez właściciela otwarty, a znajdujące się w nim obrączki kontrolne konstatowane do sąsiedniego zegara.
6. Właściciel otwartego w ww. sposób zegara zobowiązany jest dostarczyć zegar do komisji w czasie otwierania zegarów z założoną przy nastawieniu zegara taśmą. W przypadku niedostarczenia zegara uzyskane wyniki z sąsiedniego zegara nie mogą być uznane.
7. Dyferencja zegarowa może wynosić najwyżej do ± 5 minut na dobę, tj. 12,5 sekundy na godzinę. Dyferencja jest to różnica wyrażona w sekundach pomiędzy pierwszym odbiciem zegara przy rozruchu, a ostatnim odbiciem dokonanym przy otwarciu zegara. Zegary wykazujące dyferencję przekraczającą 5 minut na dobę należy unieważnić. Dyferencję dodatnią, czyli przyśpieszenie nie odejmuje się, natomiast dyferencję ujemną, czyli opóźnienie dodaje się w całości do wszystkich czasów konstatowania obrączek kontrolnych odbitych na taśmie.
8. Gołębie wracające z lotu bez obrączki kontrolnej nie mogą uzyskać konkursu (nagrody). Konkurs można uzyskać tylko gołębiem, który powrócił z obrączką kontrolną do tego gołębnika, z którego został wysłany na lot.
9. Wszystkie gołębie uczestniczące w locie muszą być konstatowane do zegara w kolejności wejścia do gołębnika.
10. W przypadku, gdy hodowca lotuje z dwóch gołębników położonych na jednej posesji dopuszcza się konstatowanie gołębi do dwóch zegarów równolegle, z tym, że przy wyliczaniu listy konkursowej systemem komputerowym dyferencję zegarową oblicza się z jednego zegara, tj. tego, który więcej się spóźnia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej dyferencji przez jeden zegar, unieważnia się go, a odbite czasy gołębi w drugim zegarze są ważne z jego dyferencją.
11. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie wyczerpany do czasu wyznaczonego na otwarcie zegarów i przechodzi na następną dobę, pozwala się na dalsze konstatowanie obrączek bez otwierania zegarów. W celu zapobieżenia ewentualnym późniejszym przypadkom mogącym spowodować unieważnienie zegara, we wszystkich zegarach, dokonuje się zbiorowego kontrolnego odbicia, które zamyka jeden i otwiera drugi okres konstatowania. Zegary, w których dokonano kontrolnego odbicia należy ująć protokolarnie określając ilość konstatowań do chwili odbicia kontrolnego. Obowiązek wstawienia się z zegarami mają posiadacze ESK. Zegary, których nie dostarczono na kontrolne odbicie unieważnia się.
12. Czas trwania konkursu ustala się na okres od przylotu pierwszego gołębia do momentu stwierdzenia przylotu 20 % gołębi w stosunku do ilości gołębi wkładanych na lot. Konkurs ten nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km do odległości 1000 km, a przy odległości powyżej 1000 km najwyżej 14 dni. W przypadkach lotów katastrofalnych, gdy przeciętne szybkości spadają poniżej 750 m/min, kolejność przylotu należy ustawić według czasu odbitego na taśmie zegarowej przy uwzględnieniu różnic odległościowych w stosunku do średniej odległości lotu.

Rozdział X – Otwieranie zegarów kontrolnych

1. Otwieranie zegarów kontrolnych oraz sporządzanie wydruku przylotu z ESK (elektronicznych systemów konstatujących) odbywa się w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Komisję Zegarową w dniu zakończeniu trwania konkursu. Do otwierania należy dostarczyć wszystkie nastawione i uruchomione zaplombowane zegary. Zegary dostarcza się i otwiera na punktach wkładania gołębi, a jedynie w przypadkach losowych można otwierać zegary w innych punktach wkładań gołębi tego oddziału.
2. Wszystkie zegary kontrolne oraz elektroniczny system konstatowania muszą być dostarczone Komisji Zegarowej najpóźniej na 10 minut przed dokonaniem końcowego kontrolnego odbicia, które odbywa się według obowiązującego czasu satelitarnego.
3. Na znak dany przez Przewodniczącego Komisji Zegarowej hodowcy dokonują komisyjnego odbicia zegara a hodowcy posiadający ESK zaczynają sporządzać komisyjnie wydruki przylotu gołębi.
4. Komisje Zegarowe w przypadkach losowych mają obowiązek odebrać później dostarczone zegary, to jest dostarczone po odbiciu kontrolnym, ale przed zakończeniem prac Komisji Zegarowych.
5. Przewodniczący Komisji Zegarowej może zarządzić dodatkowe kontrolne odbicie po końcowym odbiciu zegara.
6. Dalsze postępowanie przy stosowaniu list startowo – zegarowych :
a. hodowcy podchodzą do wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji Zegarowej członków tej Komisji z zegarem kontrolnym,
b. członkowie Komisji Zegarowej wykonują następujące czynności :
– sprawdzają nienaruszalność plomby,
– sprawdzają nienaruszalność szkieł zegara, mechanizmów jego zamykania oraz całość stanu zegara,
– hodowca dokonuje przeciągnięcia do oporu taśmy zegarowej,
– ostemplowują i podpisują listę startowo – zegarową, każdą kartkę (nie stronę) oraz wpisują czas rzeczywisty odbicia zegara,
– przekazują zegar do zespołu odbierającego zegary,
– przy zegarach elektronicznych podanych w rozdziale VI pkt. 6e dokonują wydruku .
7. Hodowca ma prawo być obecny przy otwieraniu zegara, w którym są konstatowane jego gołębie.
8. Czynności zespołu odbierającego zegary :
a. po zdjęciu plomby i wyjęciu taśmy zegarowej zespół otwierający zegar powinien w pierwszej kolejności przeliczyć ilość odbić na taśmie i porównać ją z ilością obrączek wrzuconych do bębna (należy uwzględnić odbicia kontrolne), skreśla na taśmie ewentualne zgłoszone mylne odbicia,
b. autentyczność podpisów i pieczątki na taśmie zegarowej,
c. prawidłowość przedziurawienia taśmy oraz znaków szczególnych (w zegarach, które je posiadają) odbitych na taśmie przy zamykaniu i otwieraniu zegara,
d. nienaruszalność płytki celuloidowej przy tarczy zegara,
e. wyjmuje kolejno obrączki kontrolne z bębna zegara, wpisuje numery obrączek kontrolnych na taśmę zegarową :
– kolor i serię obrączek kontrolnych wpisuje się na taśmie zegarowej przy pierwszym odbiciu rozpoczynającym konstatowanie gołębi,
f. odczytuje faktyczny czas odbicia z taśmy zegarowej, wpisuje go na taśmie zegarowej,
g. numeruje kolejność obrączek kontrolnych na taśmie zegarowej,
h. wpisuje na taśmie zegarowej czas ostatniego odbicia zegara,
i. opisuje taśmę zegarową datą i miejscowością lotu, składa czytelne podpisy na taśmie zegarowej i przekazuje Komisji Zegarowej,
j. w zegarze Benzing CC – wyjmuje kolejno obrączki kontrolne i wpisuje do zegara. Następnie wykonuje wydruk taśmy zegarowej, którą opisuje (jak w punkcie – i),
k. Komisja Zegarowa po sprawdzeniu taśmy zegarowej przekazuje ją ponownie zespołowi odbierającemu wraz z listą startowo-zegarową,
l. zespół odbierający na listę startowo-zegarową kolejno – zgodnie z danymi z taśmy zegarowej – wpisuje czas i numer odbicia przy odpowiedniej obrączce kontrolnej, faktyczny czas odbicia kontrolnego zegara, wykreśla rubryki czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych, przy zegarach Benzing CC wpisuje numer kodu, składa 2 czytelne podpisy i przekazuje Komisji Zegarowej.
9. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności w zapisach lub nieprawidłowości w zegarze zespół odbierający zegar przekazuje natychmiast przewodniczącemu Komisji Zegarowej.
10. Przewodniczący Komisji Zegarowej wraz z członkami Komisji ma obowiązek na miejscu podjąć decyzję o skreśleniu na liście danego gołębia lub unieważnić cały zegar.
11. Unieważnia się zegar w przypadku :
a. jeżeli dyferencja zegara wynosi powyżej 5 min. na dobę,
b. jeżeli zostanie zerwana taśma zegarowa,
c. braku możliwości dokonania kontrolnych odbić ,
d. dziurka kontrolna przy końcowym odbiciu jest przed tarczą końcowego odbicia,
e. z uwagi na brak możliwości odczytania taśmy,
f. brak dziurek kontrolnych na taśmie zegarowej,
g. jeżeli znak kontrolny na taśmie zegarowej zmieni dystans w stosunku do wskazówki,
h. jeżeli ilość obrączek w bębnie zegara nie jest zgodna z ilością odbić na taśmie zegarowej, a fakt ten nie był zgłoszony Przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Zegarowej przed odbiorem zegarów.
12. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne z niniejszym Regulaminem.
13. W każdym przypadku unieważnienia zegara Oddziałowa Komisja Zegarowa sporządza na tę okoliczność protokół a materiał źródłowy zabezpiecza w aktach Oddziału.
14. Przypadki określone w pkt. 11 litery f, g, winne być kierowane przez Zarząd Oddziału do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną.
15. W celu zabezpieczenia prawidłowego i dokładnego odbioru zegarów, uniknięcia pomyłek i zmniejszenia ewentualnych reklamacji po ukazaniu się listy konkursowej, przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej powinien powołać każdorazowo przy odbiorze zegarów zespół kontrolny składający się z członków Oddziałowej Komisji Zegarowej oraz hodowców dobrze znających zagadnienie i odznaczających się wysokim poziomem moralnym, którego zadaniem jest odbierać kolejno od poszczególnych zespołów odbierających zegary, wypełnione listy startowo – zegarowe oraz taśmy zegarowe celem sprawdzenia :
a. prawidłowość odczytów odbić zegara na taśmie i naniesienia do odpowiedniej pozycji listy startowo – zegarowej,
b. prawidłowość odczytu czasu końcowego i naniesienie go na listę startowo – zegarową,
c. właściwe położenie znaków kontrolnych zegara na taśmie,
d. właściwe opisanie, ostemplowanie i podpisanie listy startowo – zegarowej na każdej kartce oraz taśm zegarowych,
e. wykreślenie rubryk czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych,
f. po wykonaniu ww. czynności hodowca winien sprawdzić własną taśmę i listę startowo-zegarową. Po sprawdzeniu składa podpis, którym potwierdza zgodność danych.
16. Po ukończeniu prac wszystkich zespołów odbierających zegary i Zespołu Kontrolującego Oddziałowa Komisja Zegarowa zbiera cały materiał, segreguje go, spisuje protokół w dwóch egzemplarzach, w którym winne się znaleźć następujące dane :
a. ilość list startowo – zegarowych,
b. ilość list startowo – zegarowych odrzuconych – nie wchodzących do konkursu z podaniem przyczyny,
c. ilość gołębi odrzuconych z zaznaczeniem hodowcy i przyczyny,
d. czas wypuszczenia gołębi z podaniem współrzędnych geograficznych miejsca wypuszczenia,
e. ewentualnie inne niezbędne dane do sporządzenia listy konkursowej.
Po podpisaniu protokołu przez członków Oddziałowej Komisji Zegarowej cały materiał wraz z załączoną kopią protokołu po zaplombowaniu przesyła do rachmistrza Oddziału.
17. Taśmy zegarowe, potwierdzenie odlotu i oryginał protokołu odbioru zegarów winien być zabezpieczony przez Zarząd Oddziału.

Rozdział XI – Pomiary sferyczne

1. Pomiary sferyczne wykonują upoważnione przez Zarządy Okręgów osoby urządzeniem określającym współrzędne geograficzne na zlecenie Zarządów Oddziałów.
2. Do wyliczenia odległości danego lotu do poszczególnych gołębników stosować wzór zatwierdzony i opublikowany przez Zarząd Głowny.

Rozdział XII – Elektroniczne Systemy Konstatujące – ESK
1. Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych dopuszcza do konstatowania gołębi pocztowych w lotach konkursowych na wszystkich szczeblach związkowych na terenie Polski następujące systemy :
a. Atis – Benzing,
b. TauRIS,
c. TIPES,
d. UNIKON,
e. BRICON,
f. MEGA STAR SYSTEM.
2. Dopuszcza się do użytkowania elektroniczne obrączki kontrolne współpracujące z poszczególnymi systemami.
3. Urządzenia wchodzące w skład poszczególnych systemów wyszczególnione są i opisane w instrukcjach obsługi systemów w języku polskim.
4. Hodowca nabywający jeden z ww. systemów elektronicznych nie stosowany dotychczas w oddziale zobowiązany jest do przedłożenia Oddziałowej Komisji Zegarowej instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Hodowcy stosujący ESK nie mogą być wykluczeni z lotów, zdobywania konkursów i nagród na żadnym szczeblu związku.
6. Hodowcy stosujący ESK nie mogą być dyskryminowani przez doliczanie czasu do faktycznego czasu zarejestrowanego przelotu gołębia, odrzuceniem jednego lub więcej gołębi konstatowanych w tym samym czasie.
7. Montaż anten :
a. anteny rejestrujące przylot gołębi montowane są na lub pod deską wlotową gołębnika, nie więcej jak 9 cm za zewnętrzną krawędzią ściany gołębnika. Przy wlotach typu „Sputnik” ścianę zewnętrzną traktuje się miejsce zeskoku gołębia z deski wlotowej do kosza wlotu – wylotu.
b. przy montażu anten wlotowych na lub pod deską wlotową, na desce lub pod nią musi być obowiązkowo zamontowany ogranicznik uniemożliwiający przesunięcie anteny poza podaną w punkcie a odległość. Ogranicznik stanowi na stale zamontowana listwa z możliwością jej zaplombowania.
c. przykłady montażu anten zgodnie z intencją niniejszego regulaminu przedstawiają załączone rysunki nr 1, 2, 3, które stanowią integralną część instrukcji.
d. dopuszcza się montaż dowolnej ilości anten na szerokości deski wlotowej wzdłuż wlotu – wylotu gołębnika.
e. z uwagi na konstrukcję wlotu gołębnika hodowca może montować antenę z jej przesunięciem w kierunku do gołębnika
f. ilość montowanych anten u hodowcy, jak również ich ilość na poszczególnych wlotach musi być zgłoszona Oddziałowej Komisji Zegarowej i nie może być przez hodowcę dowolnie zmieniana. W razie zmiany zgłosić OKZ, a z zaistniałego faktu spisać protokół.
g. montaż anten podlega kontroli Oddziałowej Komisji Lotowo – Zegarowej a stwierdzenie nieprawidłowego ich montażu w stosunku do niniejszego regulaminu lub ich manipulowaniem w trakcie lotu pozbawia hodowcę zdobytych konkursów i nagród
h. z kontroli montażu i ilości anten u danego hodowcy sporządza się protokół, który podpisany przez członków OKZ i hodowcę stanowi dokument przechowywany przez Zarząd Oddziału.
i. anteny ESK muszą być tak montowane, aby była możliwość skontrolowania gołębia po zarejestrowaniu.
8. Spisy gołębi, przyporządkowanie obrączek elektronicznych gołębiom – wykonuje się zgodnie z instrukcjami obsługi danego systemu ESK
a. wydruk protokołu uporządkowania (przyporządkowania) obrączek elektronicznych, opieczętowany i podpisany przez Oddziałową Komisję Lotową lub Oddziałową Komisję Wkładaniową zabezpiecza się w Oddziale,
b. w przypadku konieczności zmiany elektronicznej obrączki kontrolnej jednemu lub większej ilości gołębi w trakcie trwania sezonu lotowego należy na wniosek hodowcy komisyjnie wykasować przyporządkowaną zgubioną lub zdefektowaną elektroniczną obrączkę kontrolną i przyporządkować nową zgodnie z pkt. 8. Przypadkami tymi mogą być :
– zgubienie obrączki (powrót gołębia z lotu bez obrączki),
– uszkodzenie mechaniczne,
– utrata zdolności rejestrowania,
c. w „Protokole uporządkowania” hodowca nie może samowolnie dokonywać żadnych poprawek lub uzupełnień,
d. elektroniczne obrączki kontrolne po zakończonym sezonie lotowym mogą być przyporządkowane innym gołębiom zgodnie z pkt. 8,
e. Systemy (urządzenia) władaniowe przynależne do poszczególnych ESK przez cały sezon lotowy muszą być zabezpieczone przez Komisje Zegarowe.
9. Wkładanie gołębi.
a. wkładanie gołębi odbywa się komisyjnie na punkcie lub punktach wkładania oddziału.
b. Komisja wkładaniowa przystępując do wkładania gołębi musi podłączyć urządzenia niezbędne do wkładania, przynależne do poszczególnych systemów.
c. Zespół wkładaniowy powołuje przewodniczący Komisji Wkładania w 3 osobowym składzie z udziałem hodowcy wkładającego gołębie.
d. po uruchomieniu ESK Przewodniczący KZ porównuje czas zegara konstatującego z zegarem satelitarnym danego ESK podłączonego do danego ESK za pomocą przewodu i przekazuje czas zgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi danego systemu.
e. czynności zespołu wkładającego są następujące :
– jeden z członków zespołu obsługuje urządzenie wkładaniowe,
– hodowca wprowadza nóżkę gołębia do anteny wkładaniowej przytrzymując ją do czasu wyświetlenia obrączki rodowej na wyświetlaczu,
– trzeci członek zespołu sprawdza zgodność numeru obrączki rodowej z zapisem na ekranie zegara,
– po stwierdzeniu zgodności obrączki rodowej hodowca wkłada gołębia do wyznaczonej klatki.
f. w przypadku niezgodności numeru obrączki rodowej gołębia z wyświetlanym numerem na zegarze konstatującym należy obrączkę elektroniczną zdjąć i zabezpieczyć przez KW a gołębia wycofać z lotu. Fakt ten powinien być odnotowany w liście wkładań. W stosunku do hodowcy należy wszcząć postępowanie regulaminowe.
g. kontrola zgodności numeru obrączki rodowej gołębia jest obowiązkowa i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć. Pozostałe przypadki ewentualnych nadużyć możliwe przy tradycyjnych metodach eliminuje system ESK przez swoje zabezpieczenia elektroniczne, do których hodowca nie ma dostępu. Na powyższe należy w szczególności uczulić zespoły wkładaniowe.
h. po włożeniu wszystkich gołębi danego hodowcy, obsługujący urządzenie włącza drukarkę i drukuje listę wkładań, która po podpisaniu przez zespół wkładający jest zabezpieczona wraz z pozostałymi dokumentami danego lotu przez Komisję Wkładaniową.
i. w przypadku niemożliwości wykonania wydruku listy wkładań a wyświetlacz zegara konstatującego pokazuje kompletne dane z wkładania gołębi należy odręcznie sporządzić listę wkładań na podstawie danych zegara konstatującego. Na liście wkładań należy podać przyczyny niemożności dokonania wydruku a po jej podpisaniu przez zespół wkładaniowy stanowi pełnoprawny dokument włożonych gołębi.
j. po zakończeniu wkładania gołębi wszystkich hodowców, system wkładaniowy zabezpiecza się jak w pkt. 8e. Za zabezpieczenie odpowiada Komisja Zegarowa.
k. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek na wydrukowanych listach wkładania. Dopuszcza się wprowadzanie uzupełnień dotyczących tylko funkcji typowania i nazwy miejscowości lotu.
10. Odbiór zegarów
a. odbioru zegarów dokonuje KZ zgodnie z instrukcją obsługi danego ESK, koryguje czas zegarów z czasem zegara satelitarnego podłączonego przewodowo z danym ESK, wykonuje protokół przylotu.
b. protokół przylotu gołębi zastępuje taśmę zegarową.
c. treść punktu 9i ma zastosowanie przy sporządzaniu protokołu przylotu gołębi, a sporządzony w ten sposób protokół stanowi dokument uprawniający do sporządzania listy konkursowej- jednak w terminie późniejszym obowiązkowo należy wykonać wydruk i dołączyć do wcześniej wykonanej listy przylotu.
d. w przypadku utraty danych w zegarze konstatującym w okresie między wkładaniem gołębi a zakończeniem konstatowania gołębi spowodowaną awarią zasilania systemu lub inny defekt urządzeń hodowca traci wszelkie konkursy i nagrody.
e. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek wydrukowanego protokołu przylotu gołębi. Dopuszcza się uzupełnienia funkcji typowania i nazwy miejscowości lotu.
f. instrukcje obsługi wszystkich systemów muszą być zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP.
11. Dopuszcza się używanie przez hodowcę systemu elektronicznego i zegara tradycyjnego w jednym locie, a tym samym obrączkowanie gołębi częściowo kontrolkami gumowymi a częściowo elektronicznymi.
12. Dopuszcza się w trakcie sezonu przejście z systemu tradycyjnego na ESK i odwrotnie.
13. Zobowiązać Zarządy Okręgów do przeprowadzenia w oddziałach szkoleń obsługi Elektronicznych Systemów Konstatowania.
14. Wszystkie ESK dopuszczone przez Zarząd Główny PZHGP muszą posiadać oryginalne plomby producenta danego systemu, bądź uprawnionego przedstawiciela Zarządu Okręgu. Systemy nie posiadające oryginalnego zabezpieczenia nie mogą być dopuszczone do konstatowania przylotu gołębi.
15. Lista wkładań gołębi oraz protokół przylotu gołębi (konstatowania) sporządzone za pomocą danego ESK muszą obowiązkowo posiadać te same cyfry kontrolne (kody) przypisane wg instrukcji danemu ESK. W przypadku niezgodności lista konstatowania gołębi (protokół przylotu) nie zostanie uznana.

Rozdział XIII – Sporządzanie list konkursowych

1. Rachmistrzowie.
a. listy konkursowe sporządza rachmistrz wybrany przez Zarząd jednostki sporządzającej listy konkursowe,
b. Zarządy Oddziałów zobowiązane są do zgłoszenia swoich rachmistrzów w Zarządzie Okręgu, który prowadzi rejestr rachmistrzów,
c. w przypadku stwierdzenia, że rachmistrz sfałszował wyniki lotu lub współzawodnictwa na jakimkolwiek szczeblu bądź dostarczył do wyliczenia mistrzostw materiały niezgodne ze stanem faktycznym zostaje skreślony z listy rachmistrzów przez Zarząd Okręgu, a obliczenia i listy przez niego wykonane unieważnić. Wykonanie obliczeń zlecić innemu rachmistrzowi.
2. Listy konkursowe sporządzają wyłącznie Oddziały PZHGP a z lotu powyżej 800km mogą także sporządzać Rejony lub Okręgi.
3. Warunkiem sporządzania samodzielnych list konkursowych jest włożenie na dany lot minimum 250 sztuk gołębi, a na lot powyżej 600 km minimum 150 sztuk.
4. Listy konkursowe sporządza się na podstawie materiałów źródłowych, którymi są :
a. lista startowo – zegarowa,
b. poświadczenie odlotu gołębi,
c. urzędowe pomiary odległości gołębników hodowców (współrzędne geograficzne).
5. Listę Konkursową układa się na podstawie wyliczonej szybkości gołębia, a w przypadkach, gdy szybkość lotu spada poniżej 750 m/min układanie listy konkursowej następuje na podstawie faktycznego czasu przylotu z uwzględnieniem różnic odległościowych w stosunku do średniej odległości lotu.
6. Szybkość lotu gołębia wylicza się w m/min do dwóch miejsc po przecinku.
7. O ile konkurs trwa dłużej niż 1 dobę z „czasu” lotu gołębia odlicza się pory nocne, które przyjmuje się :
a. przy lotach gołębi dorosłych od godz. 22°° – 4°°,
b. przy lotach gołębi młodych od godz. 21°° – 5°°,
przy stosowaniu w kraju czasu letniego
8. Konstatowane z jakichkolwiek przyczyn gołębie w czasie pory nocnej, jak w pkt7, zalicza się z czasem przylotu – 4:00:00, a w lotach gołębi młodych z czasem przylotu 5:00:00.
9. Oddziały mogą sporządzić listy konkursowe na bazie :
a. 1 : 5 tj. 20 % z wkładanych gołębi,
b. 1 : 4 tj. 25 % z wkładanych gołębi,
c. 1 : 3 tj. 33 % z wkładanych gołębi.
10. Ustalając ilość konkursów, końcówkę po przecinku zaokrągla się do pełnego konkursu.
11. Przy lotach katastroficznych listę konkursową zamyka się zgodnie z Rozdz. IX pkt. 12 niniejszego „Regulaminu”.
12. W przypadku, gdy lista konkursowa sporządzona jest na bazie 1 : 4 lub 1 : 3 obowiązkowo po konkursie kończącym bazę 1 : 5 musi być podkreślenie z napisem : „Koniec konkursu – baza 1 : 5”.
13. Zarządy Oddziałów w terminie 14 dni po odbytym locie zobowiązane są przesłać listę konkursową do Zarządu Okręgu podpisaną przez dwóch członków Zarządu oraz z opieczętowaną każdą stroną pieczęcią Oddziału. Hodowcy mają prawo do reklamacji błędnych wyników w terminie do 7 dni od dnia opublikowania listy konkursowej.
14. Zarządy Okręgów prowadzą rejestr list oddziałowych i przechowują je przez okres minimum 3 lat. Listy te stanowią podstawowy dokument świadczący o zdobyciu konkursu dla organizowanych przez Okręgi i Zarząd Główny PZHGP wystaw oraz mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Polski.

Rozdział XIV – Wyliczanie mistrzostwa, serii i najlepszych lotników

1. Zasady wyliczania mistrzostwa Oddziału, Rejonu Lotowego, Okręgu i MP oraz serii z poszczególnych lotów określają Uchwały bądź regulaminy współzawodnictwa poszczególnych jednostek organizujących te współzawodnictwa.
2. Uchwały lub regulaminy w sprawie wyliczania mistrzostwa muszą być oparte na niniejszym „Regulaminie”, nie mogą być z nim sprzeczne, a ustalenia współzawodnictwa sformułowane ściśle, aby nie dopuścić do ich różnej interpretacji.
3. Przy wyliczaniu mistrzostwa, serii i najlepszych gołębi metodami, gdzie zlicza się punkty stałe za odległość – punkty stałe ustala organizator lotu, przez podanie w planie lotów.
4. Organizator lotów zobowiązany jest do opracowania takiego planu lotów, który zapewni wszystkim członkom udział w mistrzostwach jednostek wyższej rangi.

Rozdział XV – Uprawnienie Zarządu Oddziału w sprawie zawieszenia członków Oddziału, za dokonane wykroczenia przez hodowcę w lotach

1. Na hodowcę, którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem Lotowo-Zegarowym Zarząd Oddziału zgodnie z §55 ust. 11 Statutu PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o naruszeniu przepisów.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.

Rozdział XVI – Przepisy końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Lotowo – Zegarowego są do bezwzględnego stosowania przez wszystkie jednostki organizacyjne PZHGP.
2. Przyjmowanie gołębi na wystawy wszystkich szczebli odbywa się na podstawie list oddziałowych, rejonowych i okręgowych, sporządzonych zgodnie z Rozdz. XIII pkt 2 niniejszego regulaminu.
3. Zarządy jednostek organizacyjnych na podstawie podjętych uchwał mają prawo wydawania pisemnych upoważnień powołanym przedstawicielom do kontrolowania wkładania gołębi, ich przylotu i konstatowania, odbioru zegarów oraz obecności gołębi konstatowanych w gołębniku hodowcy. Kontrola dotyczy gołębi a nie gołębnika, a przy ESK montażu anten.
4. W razie odmowy przeprowadzenia kontroli w stosunku do jednostek organizacyjnych zostaną wyciągnięte sankcje Statutowe, a w stosunku do hodowcy sankcją jest pozbawienie wyników z danego lotu oraz skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej.
5. Główna Komisja Lotowa przedstawia wzory poprawnego zapisu obrączki rodowej. I tak przy zachowaniu maksimum 15-to znakowego zapisu obrączki :
a. Nowe obrączki rodowe z oznaczeniem numeru identyfikacyjnego Oddziału powinny być zapisane w kolejności :
– Oznaczenie państwa (PL, DV, CZ …)
– Numer Oddziału (z poprzedzającym zerem jako wyróżnikiem numeracji)
– Rocznik (zawsze 2 cyfry)
– Numer kolejny gołębia
Np. PL-0123-01-1234
b. Jeżeli ze względu na numer kolejny gołębia zapis nie mieści się w 15-tu znakach, wtedy pominąć należy kreskę pomiędzy oznaczeniem państwa (PL, DV …) i numerem Oddziału (zachowując poprzedzające numer Oddziału zero)
Np. PL0123-01-12345
c. Stare obrączki rodowe z numerami Okręgów powinny być zapisane w kolejności :
– Oznaczenie państwa (RP, PL …)
– Numer Okręgu (zawsze 2 cyfry)
– Rocznik (zawsze 2 cyfry)
– Numer kolejny gołębia
Np. PL-01-96-123456
d. W przypadku obrączek rodowych specjalnych (np. DERBY) po oznaczeniu państwa zapisać ustalony symbol obrączki specjalnej
Np. PL-DE-00-123456
e. Obrączki nie zawierające numeru Oddziału, czy Okręgu powinny być zapisywane w kolejności :
– Oznaczenie państwa
– Rocznik (zawsze 2 cyfry)
– Numer kolejny gołębia
Np. BELG-01-1234567.
6. Dokumenty źródłowe dotyczące działalności lotowej, takie jak: spisy gołębi, listy startowo – zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły nastawienia i otwierania zegarów, listy konkursowe, potwierdzenie odlotów itp. należy przechowywać w jednostkach organizujących loty przez okres 2-ch lat.
7. Niniejszy Regulamin Lotowo – Zegarowy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj.
16 kwietnia 2005 roku.

Załącznik do rozdziału XII Regulaminu lotowo – zegarowego

WERSJA 1 WERSJA 2

Rys. 1
Rys. 2

Rys. 3

UWAGA :
-Rysunki dostępne są na razie w Regulaminie Lotowo-Zegarowym drukowanym przez ZG PZHGP.

-Do Regulaminu Lotowo-Zegarowego dołączono interpretację wybranych zagadnień przez Główną Komisję Lotową i Główną Komisję Statutowo-Regulaminową przy ZG PZHGP :

WKŁADANIE GOŁEBI NA LOTY, LISTY STARTOWO-ZEGAROWE

NASTAWIANIE ZEGARÓW, KONSTATOWANIE GOŁĘBI

OTWIERANIE ZEGARÓW, PRZYPADKI UNIEWAŻNIENIA ZEGARA