2005-04-25 • POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP CHORZÓW 16.04.2005

Aktualności

2005-04-25 – Stanisław Gawor


Na półmetku…

Dokładnie w połowie swej kadencji odbył 16 kwietnia kolejne posiedzenie Zarząd Główny naszego Związku ( powołany, jak wiadomo, przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów w kwietniu 2003) . Uczestniczyli w nim- obok członków Zarządu i szefów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej – prezesi lub wiceprezesi okręgów ( po raz pierwszy uczestniczył w obradach ZG nowy prezes Okręgu Ciechanów, Mirosław Dudkiewicz) .Prowadzone przez Prezydenta Związku Jana Kawalera obrady rozpoczęto od minuty ciszy dla uczczenia pamięci naszego wielkiego rodaka, Papieża Jana Pawła II.
Na posiedzeniu sumowano i oceniano ostatni rok pracy, naturalną więc koleją rzeczy najważniejszymi punktami porządku jego obrad były sprawozdania Jako pierwszy w imieniu Prezydium ZG złożył je Prezydent.Oto najważniejsze fakty z tego sprawozdania: na dzień 31 grudnia ub. roku Związek liczył dokładnie 43.484 członków , co oznacza, że w ciągu tego roku przybyło nas 427. Grupujemy się w 375 oddziałach, przy czym 20 z nich liczy obecnie poniżej 50 członków, co oznacza , że w najbliższym czasie powinny zostać rozwiązane, bo taka liczba członków nie spełnia kryterium Statutu PZHGP. Od 51 do 75 członków ma dalszych 71 oddziałów, od 76 do 100 – 80 oddziałów. Od 100- do 250 członków grupuje stosunkowo największa ilość oddziałów, bo aż 197. 7 oddziałów Związku liczy powyżej 250 członków. Prezydium ZG w ciągu roku odbyło 14 posiedzeń , zbierało się więc cześciej niż raz w miesiącu, podjęło przy tym 85 różnego rodzaju uchwał, głównie w sprawach organizacyjnych i finansowych, m.in. nadało 157. zasłużonym działaczom Związku Złote odznaki i rekomendowało Zarządowi do odznaczenia odznaką „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP” 16 działaczy. Prezydent przypomniał też , że Prezydium ZG w roku ubiegłym było organizatorem dwu wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym: tradycyjnej pielgrzymki na Górę Św. Anny i Wystawy Ogólnopolskiej oraz współorganizatorem trzeciego- inauguracji sezonu lotowego 2004 w Tarnowskich Górach , gdzie Związek świętował też wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Wszystkie te imprezy należy uznać za udane.
Przechodząc do spraw finansowych – które bardziej szczegółowo omówił za chwilę w swymsprawozdaniu wiceprezydent Tomasz Osiński – prezydent Kawaler podkreśłił, iż działalność w tej dziedzinie ZG zakończył w 2004 roku zyskiem, wynoszącym ok. 180 tys. zł, który to zysk – łącznie ze środkami, wygospodarowanymi w latach ubiegłych- będzie przeznaczony na nieoprocentowane, rozłożone na raty pożyczki dla okręgów i oddziałów na zakup samochodów i kabin transportowych. W roku 2004 udzielono 18 takich pożyczek na sumę 460 tys. złotych, prawie 5 razy wyższą niż w roku poprzednim ( 100 tys. zł) ,a w ogóle najwyższą w ostatnich kilku latach. Prezydent zapowiedział przy tym, że i w roku bieżącym Prezydium ZG będzie udzielać takich pożyczek – do wysokości uzyskiwanych od dłużników spłat zaciągniętych przez nich kredytów tak, by utrzymać stan zadłużenia z tego tytułu na wysokości 600 tys. zł..
Jedynie 17 okręgów – kontynuwał swe sprawozdanie Prezydent – uzyskało osobowość prawną, który to wymóg nakłada na nie uchwalony na ostatnim KWZD Statut Związku Jak potwierdziła to potem dyskusja, występuje w tym względzie bardzo wiele trudności i kłopotów, Prezydent zaproponował więc przesunięcie terminu na dokonanie tego obowiązku przez pozostałe okręgi do 30 września tego roku.Wniosek ten,formalnie przedstawiony potem przez komisje uchwał, został jednogłośnie – i powiedziałbym: z wdzięcznością– przez zebranych przyjęty…
I jeszcze jedna ważna propozycja Prezydenta, też potem jednogłośnie przyjęta: by zmienić sposób weryfikacji wyników do Generalnego Mistrzostwa Polski.” Mając pewien niedosyt po po ostatniej weryfikacji -powiedział Prezydent –proponuję, by począwszy od tego roku kontrolę taką sprawowały specjalne zespoły powoływane w regionach, którym przewodniczyliby członkowie Głównej Komisji Lotowej”. Rzecz – jak potem doprecyzowano w dyskusji – wygłądać będzie tak, że zespół kontrolny regionu I będzie prowadził weryfikacje w regionie II, zespół powołany w regionie II – kontrolować będzie wyniki w regionie III itd. Kończąc swe sprawozdanie Prezydent wyraził nadzieję, że nowe konkurencje, jakie
zostają w tym sezonie wprowadzone, mianowicie Maraton i Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych uatrakcyjni Związkowe współzawodnictwo i zaapelował do prezesów okręgów o pomoc w organizacji tego współzawodnictwa przez oddziały.
Jak na każdym posiedzeniu ZG po tym ogólnym sprawozdaniu Prezydenta sekretarz ZG,Roman Kalus, przedstawił szczegółowo uchwały, jakie Prezydium podjęło w okresie od ostatniego posiedzenia ZG. Dotyczyły one głównie spraw finansowych ( w tym pożyczek) oraz bieżących spraw organizacyjno – porządkowych.Sprawozdanie zostało przyjete jednogłośnie bez dyskusji.
Ze szczegółowego sprawozdania wiceprezydenta d.s.finansowych Tomasza Osińskiego wypisuje tu tylko dwa najważniejsze zdania. Pierwsze : zysk bilansowy ZG w roku 2004 był o 144.29 proc. wyższy niż planowano w przyjętym preliminarzu! Drugie: tak korzystny efekt bilansowy uzyskano dzięki znacznemu zmniejszeniu kosztów działalności – w tym zakresie przyjęty na rok ubiegły plan budżetu ZG wykonano w 93.24 proc!. I dodam jeszcze tylko, że pewną częścią tego ogólnego zysku, o którym mowa, były dochody ze sprzedaży naszego „Hodowcy”( przynieśliśmy zysk w wys. ok.73.5 tys. zł)…
Te dwa choćby tylko przytoczone fakty nie pozostawiają wątpliwości, że gospodarka finansowa ZG i w tym drugim roku jego nowej kadencji prowadzona była wzorowo. Potwierdziło to sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawione następnie przez jejprzewodniczącego, Wiesława Tronta . Sprawozdawca zresztą ocenił także bardzo dobrze funkcjonowanie całej struktury ZG ,pochwalił też staranność w prowadzeniu dokumentacji, i tej finansowej i organizacyjno- merytorycznej, nikogo więc nie zdziwił jego końcowy wniosek : o udzielenie przez Zarząd Główny skwitowania Prezydium za rok 2004. Uprzedzając tok obrad powiem od razu, iż i ten wniosek Zarząd przyjął jednogłośnie…
Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej przedłożył zebranym jej przewodniczący, Jan Dziuban.W dyskusji , jaka się – zgodnie z porządkiem obrad – wywiązała po sprawozdaniach, ono właśnie, tzn. sprawozdanie kol. Dziubana, wywołało najwięcej uwag.Uwag znowu bez wyjątku krytycznych, tak, jak podobne jego sprawozdanie sprzed roku. Zarzuty, jakie postawił Prezydium i osobiście Prezydentowi uznano i tym razem zgodnie za niemerytoryczne, przy tym dalekie od obiektywizmu, w zamian sformułowano zarzuty pod adresem samego przewodniczącego Komisji : że nie angażuje do pracy i zupełnie ignoruje niektórych członków Komisji( kol. Gidaszewski), że ani razu od początku kadencji nie odbyło się jeszcze posiedzenie Komisji w pełnym składzie, że konfliktuje Związek …Kol. Dziuban z zarzutami tymi ostro i bardzo emocjonalnie polemizował, ale zebranych do swych racji nie przekonał. Kilku dyskutantów ( A. Mazur, W. Kucharski i inni) jakby w odpowiedzi na jego zarzuty podkreśliło w swych wystąpieniach znakomity kontakt na linii okręgi – Zarząd Główny i dziękowało Prezydentowi za dobrą współpracę.
A w ogóle dyskusja – a głos zabierało,niektórzy po kilkakroć , kilkanaście osób – skupiła się, poza ową relacją na linii ZG- GKD , na kilku głównie sprawach: wspomnianych na wstępie propozycjach Prezydenta z jego sprawozdania ( zostały przyjęte), na zgłoszonym przez Wiesława Tronta wnioskiem, by w ocenach gołębi na wystawach ogólnopolskich uczestniczyli wszyscy sędziowie, a nie tylko dyplomowani ( i ten wniosek przyjęto!), na potrzebie wydatnej poprawy w umiejętnosciach praktycznych sędziów, tak by wyeliminować rażące, sięgające 3 i więcej punktów różnice w ich ocenach ptaków, na trudnościach, związanych z uzyskiwaniem przez okręgi osobowości prawnej i sposobach ich przezwyciężania, na potrzebie szkolenia konwojentów…Incydentalnie podnoszono też pewne inne, mniej ważne sprawy, ale generalnie nikt w najmniejszym nawet stopniu nie zakwestionował większości przedłożonych sprawozdań ( z wyjątkiem sprawozdania GKD, ale to zebrani tylko przyjmowali do wiadomości), tak że wynik głosowania nad absolutorium dla Prezydium ZG – udzielono go, powtarzam, jednogłośnie! – nie mógł być dla nikogo zaskoczeniem.W dalszej części obrad dyskutowano zmiany, zaproponowane do Regulaminu Organizacyjnego PZHGP, do Regulaminu Lotowo – Zegarowego oraz do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski ( przyjęte zmiany, m.in. wynikające z wprowadzenia nowych konkurencji we współzawodnictwie, omówimy w następnym numerze).
Bez większej dyskusji przyjęto przedłożonyprzez wiceprezydenta Osińskiego projekt preliminarza budżetowego Zarządu Głównego na rok bieżący. Po stronie kosztów przewiduje on wydatki w wysokości 1.001 tys. złotych, po stronie dochodów – kwotę w wysokości 1 095 tys. zł. Działalność ZG ma więc i w tym roku przynieść zysk. Przewiduje się, że będzie to 74 tys. złotych.Biorąc pod uwagę doświadczenia dwu pierwszych lat kadencji, a także generalnie wyjątkowo oszczędną politykę finansową, jaka prowadzi Prezydium ZG, można przewidywać, iż ten zysk też będzie większy…Oto kilka najważniejszych pozycji w zakresie kosztów: wynagrodzenia – 180 tys. zł ( w ub. roku – 198.5), honoraria i nagrody dla aktywu Związkowego – 125 tys. zł ( w ub. roku – 106.5 tys.), podróże służbowe – 80 tys.( 52.5), zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych – 40 tys (39.9). A po stronie dochodów: sprzedaż „Hodowcy” – 350 tys. zł ( w ub. roku – 353.5), sprzedaż usług niematerialnych – 100 tys. zł ( w ub. roku – 150 tys.), sprzedaż obrączek i akcesoriów -440 tys. zł ( 455.5 tys),składki członkowskie – 173 tys. zł ( 172 tys.). Gdy mowa o działalności gospodarczej Związku warto może jeszcze wspomnieć, że Główna Komisja Rewizyjna w swym sprawozdaniu postawiła wniosek o likwidacji komórki gospodarczej ZG, czyli mieszczącego się na parterze Zwiąkowego domu w Chorzowie sklepu, a to z uwagi na jego kolejny deficyt. Wniosku tego nie głosowano, ponieważ Prezydent poinformował Zarząd, iż Prezydium ten punkt sprzedaży karmy i Zwiąkowych akcesoriów już w międzyczasie zlikwidowało.
W jednym z ostatnich punktów porządku dnia sekretarz ZG, Roman Kalus w imieniu Prezydiumzarekomendował Zarządowi do odznaczenia odznaką „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP” kol.kol.: Edwarda Witnika z Okręgu i Oddziału Bydgoszcz , Jana Synowca z Oddziału Siemianowice Śl.( Katowice) oraz Stefana Gintera z Oddziału Rybnik III. Zanim zarządzono w tej sprawie głosowanie – wszystkie trzy kandydatury oceniono pozytywnie – dokonano ogólniejszej wymiany zdań na temat tego ważnego Związkowego odznaczenia. Kol. Kalus podniósł mianowicie, że nie wszyscy koledzy w oddziałach i okręgach występujący z takim wnioskami traktują go z należytą powagą, czego dowodzi choćby fakt, iż zdarzają się wnioski niepełne, na dodatek w stosunku do ludzi, którzy zupełnie nie spełniają kryteriów tego odznaczenia ( oczywiście nie dotyczy to wniosków , przedstawionych właśnie członkom Zarządu). Nie można – stwierdzono ostatecznie w trakcie tej dyskusji – deprecjonować tego odznaczenia, ono musi mieć wysoki prestiż, a będzie go miało, jeśli będzie odzwierciedlać rzeczywiste zasługi laureata w toku wielu lat jego działalności w Związku.

Prezes Okręgu Ciechanów Mirosław Dudkiewicz