2005-05-04 • KOMUNIKAT NR2

Aktualności

2005-05-04 – Zdzisław Karoń


PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Dotyczący zasad współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski oraz innych ważniejszych decyzji podjętych na posiedzeniu Zarządu Głównego w dn. 16.04.2005r.

1. Regulamin współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w 2005r.

§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach lotowych określonych w kategoriach:
– Kat. A – krótki dystans;
– Kat. B – średni dystans;
– Kat. C – długi dystans;
– Kat. M – Maraton
– GMP – Generalne Mistrzostwo Polski;
– Mł. – mistrzostwo gołębi młodych.
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie ustalonym przez zarząd Oddziału każdego roku spis gołębi dorosłych w ilości 50 sztuk. W terminie do 15 kwietnia każdego roku Oddziały przysyłają spis do Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 30 kwietnia te spisy do zarządu głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów.
W mistrzostwie gołębi młodych hodowca składa w macierzystym Oddziale w terminie do 31 lipca każdego roku spis gołębi młodych w ilości 50 sztuk. Zarząd Oddziału złoży wymienione spisy w Zarządzie Okręgu wraz z planami lotów przed pierwszym lotem mistrzowskim.

§3
Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 14 lotów z podziałem na kategorie:
Kat. A – loty z odległości: 100 – 400 km – max. 9 lotów;
Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km – max. 9 lotów;
Kat. C – loty powyżej 500 km – max. 9 lotów;
Kat. M – loty powyżej 500 km. Do lotów w tej kategorii nie obowiązuje ograniczenie planu lotów do 14 lotów. Mogą być wykonywane dodatkowe loty, tj. 15., 16., itp.

§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone wyłącznie przez Oddziały wkładające na loty minimum 250 sztuk gołębi, a w lotach powyżej 600 km 150 sztuk gołębi.
W kategorii Maraton listę konkursową sporządzać mogą także Rejony Lotowe i Okręgi.

§5
Kategoria Młode – plan lotów powinien maksymalnie zawierać 4 loty o kilometrażu 100 – 400 km (Kat. A). Listę konkursową sporządzają wyłącznie Oddziały wkładające na lot minimum 250 sztuk gołębi.

§6
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20% gołębi startujących w danym locie.

§7
Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa hodowca zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
Kat. A – 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1000 km.
Kat. B – 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.
Kat. C – 3 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1750 km.
Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1600 km
Kat. Młode – 5 gołębi po 3 konkursy. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 500 km.

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kat. A, B, C, Maraton i Młode decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

Kategoria GMP – 4 gołębie po 7 konkursów, i tak:
3 konkursy w Kat. A. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 600 km;
2 konkursy w Kat. B. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 750km;
2 konkursy w Kat. C. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1200 km.
O kolejności lokat na liście w GMP decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach. Maksymalne punkty w Kat. A – 20 pkt, w kat. B – 40 pkt, w Kat. C – 65 pkt. Maksymalna punktacja dla całej drużyny wynosi 1080 pkt. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych i młodych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.

§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze kolejno dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową przekażą je do Regionów Lotowych w terminie do 30 września. Regiony po kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze dla każdej z kategorii i wraz z pełną dokumentacją lotową dotyczącą 10 najlepszych hodowców w każdej kategorii w terminie do 20 października przekażą do innego Regionu wg załączonego harmonogramu. Regiony powołują Komisję Lotową w ilości 3-5 hodowców , której przewodniczy członek Głównej Komisji Lotowej. Komisja ta ma za zadanie dokonanie ostatecznej weryfikacji wyników.
Zbiorcze zestawienie (listę) w każdej kategorii do 31 października przekażą do Zarządu Głównego.

§10
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
W kat. A – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. B – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. C – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. M – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. GMP – 3 mistrzów i 300 przodowników;
W kat. Młode – 3 mistrzów i 100 przodowników.

Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

Zasady kontroli w Regionach (harmonogram):

Region 1 kontroluje wyniki Regionu 2,
Region 2 kontroluje wyniki Regionu 3,
Region 3 kontroluje wyniki Regionu 4,
Region 4 kontroluje wyniki Regionu 5,
Region 5 kontroluje wyniki Regionu 6,
Region 6 kontroluje wyniki Regionu 1.

Zarządy Regionów w terminie do 31 lipca 2005 roku uzgodnią sposoby i terminy dostarczenia dokumentacji lotowej w celach kontrolnych i przekażą składy osobowe powołanych Komisji do weryfikacji wyników.

2. Ustalono ostateczny termin uzyskania osobowości prawnej przez Okręgi PZHGP na dzień 30 września 2005 roku. Okręgi, które nie uzyskają osobowości prawnej w tym terminie zostaną rozwiązane, a ich zasięg terytorialny włączony zostanie do najbliższego Okręgu posiadającego osobowość prawną.
3. Z dniem 16.04.2005r. uchwalony został nowy Regulamin Organizacyjny PZHGP. Prosimy jednostki terenowe o zaopatrzenie się w te przepisy.
4. Listy konkursowe z lotów powyżej 800 km organizowanych przez Rejony Lotowe i Okręgi mogą być zaliczane do wystaw w Kat. C i Maraton.
5. Jeżeli w ramach planu 14 lotów Rejon Lotowy lub Okręg organizuje jeden lub więcej lotów powyżej 800 km, które są jednocześnie zaliczane do Kat. C i Maraton, to wykonuje się wówczas listę rejonową lub okręgową tylko do Kat. Maraton, a do Kat. C Oddziały wykonują własne listy konkursowe z biorących udział w tym locie gołębi Oddziału.
6. Zarząd Główny PZHGP podjął uchwałę o dopuszczeniu do konstatowania gołębi elektroniczny system marki MEGA SYSTEM.