2005-11-08 • PROJEKT REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W 2006 ROKU

Aktualności

2005-11-08 – Zdzisław Karoń


PROJEKT

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W 2006 ROKU

§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach lotowych określonych w kategoriach:
– kat. A – krótki dystans;
– kat. B – średni dystans;
– kat. C – długi dystans;
– kat. M – Maraton
– GMP – Generalne Mistrzostwo Polski;
– Mł. – mistrzostwo gołębi młodych.
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale w terminie ustalonym przez zarząd oddziału każdego roku spis gołębi dorosłych w ilości 50 sztuk. W terminie do 15 kwietnia każdego roku oddziały przysyłają spisy do okręgu. Zarządy okręgów w terminie do 30 kwietnia przesyłają te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych oddziałów.
W mistrzostwie gołębi młodych hodowca składa w macierzystym oddziale w terminie do 31 lipca każdego roku spis gołębi młodych w ilości 50 sztuk. Zarząd oddziału składają wymienione spisy w zarządzie okręgu wraz z planami lotów przed pierwszym lotem mistrzowskim.

§3
Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 16 lotów z podziałem na kategorie:
kat. A – loty z odległości: 100 – 350 km – max. 9 lotów;
kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km – max. 9 lotów;
kat. C – loty powyżej 500 km – max. 9 lotów;
kat. M – loty powyżej 800 km.
Konkurs zdobyty przez gołębia może być zaliczony tylko do jednej kategorii.
§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone wyłącznie przez oddziały, wkładające na loty minimum 250 gołębi.
Z lotów powyżej 800 km listę konkursową sporządzać mogą także rejony lotowe i okręgi •w tych przypadkach wyłącznie ta lista będzie podstawą zaliczenia wyników do Mistrzostwa Polski i wystaw.

§5
W kategorii Młode plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty o kilometrażu 100 – 350 km (kat. A). Listę konkursową sporządzają wyłącznie oddziały wkładające na lot minimum 250 gołębi.

§6
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5(20% gołębi startujących w danym locie).

§7
Po zakończeniu lotów objętych planem tego współzawodnictwa hodowca zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
kat. A – 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100 – 350 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 750 km.
kat. B – 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.
kat. C – 3 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1650 km.
kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 800 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1600 km
Kat. Młode – 5 gołębi po 3 konkursy. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 450 km.

O kolejności na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w kat. A, B, C, Maraton i Młode decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (koeficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

Kategoria GMP – 4 gołębie po 8 konkursów, i tak:
3 konkursy w kat. A. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 450 km;
2 konkursy w kat. B. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 700km;
2 konkursy w kat. C. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1100 km;
1 konkurs w kat. M z lotów powyżej 800 km.
O kolejności na liście w GMP decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach. Maksymalne punkty w kat. A – 20 pkt, w kat. B – 40 pkt, w kat. C – 65 pkt,
kat. M – 90 pkt.
Maksymalna punktacja dla całej drużyny 1440 pkt. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych i młodych może uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.

§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe) oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową przekazują je do regionów lotowych w terminie do 30 września. Regiony po kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze dla każdej z kategorii i wraz z pełną dokumentacją lotową dotyczącą 5 najlepszych hodowców w każdej kategorii w terminie do 20 października przekazują do innego regionu wg załączonego harmonogramu. Regiony powołują Komisję Lotową w liczbie 3-5 hodowców, której przewodniczy członek Głównej Komisji Lotowej. Komisja ta dokona ostatecznej weryfikacji wyników i przekaże do ZG zbiorcze zestawienie (listę) w każdej kategorii do 31 października.

§10
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
kat. A – 3 mistrzów i 50 przodowników;
kat. B – 3 mistrzów i 50 przodowników;
kat. C – 3 mistrzów i 50 przodowników;
kat. M – 3 mistrzów i 50 przodowników;
kat. GMP – 3 mistrzów i 300 przodowników;
kat. Młode – 3 mistrzów i 100 przodowników.

Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymają puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

Zasady kontroli w regionach (harmonogram):

Region 1 kontroluje wyniki Regionu 3,
Region 2 kontroluje wyniki Regionu 4,
Region 3 kontroluje wyniki Regionu 5,
Region 4 kontroluje wyniki Regionu 6,
Region 5 kontroluje wyniki Regionu 1,
Region 6 kontroluje wyniki Regionu 2.

Zarządy regionów w terminie do 31 lipca 2006 roku uzgodnią sposoby i terminy dostarczenia dokumentacji lotowej w celach kontrolnych i przekażą składy osobowe powołanych komisji do weryfikacji wyników.