2008-02-11 • Mistrzostwo Polski gołębi młodych ze wspólnego gołębnika w 2008 roku

Aktualności

Regulamin Drużynowego Mistrzostwa Polski Okręgów
gołębi młodych ze wspólnego gołębnika w 2008 roku

I. ZASADY OGÓLNE

1. Mistrzostwo rozegrane zostanie w locie finałowym który odbędzie się w dniu 30.08.2008 roku (sobota) w miejscowości Pyrzyce. Długość lotu wynosi 412 km. W przypadku złych warunków atmosferycznych termin startu może być przełożony na dzień następny lub dystans może być skrócony.
2. Mistrzostwo poprzedzone zostanie 5-cioma lotami treningowymi. Z dwu ostatnich treningów zorganizowanych z odległości 120 i 210 km sporządzony zostanie wydruk przylotu gołębi. Wydruk ten opublikowany będzie po każdym treningu na stronie internetowej PZHGP.
3. Konstatowanie gołębi z dwu ostatnich lotów treningowych i z lotu finałowego odbywać się będzie za pomocą systemu ESK – Vizion.
4. Z lotu finałowego sporządzona zostanie lista konkursowa na bazie 1:5 (20%). Lista ta będzie podstawą wyliczenia współzawodnictwa Okręgów. Każdy zwycięski gołąb zdobywa do tego współzawodnictwa punkty jak w Kat. B do GMP tj. pierwszy gołąb zdobędzie 40 punktów a ostatni na liście konkursowej 32 pkt. O końcowym miejscu uzyskanym przez Okręg we współzawodnictwie zdecyduje osiągnięty w locie finałowym współczynnik wydolności. Współczynnik ten wyliczamy dzieląc uzyskaną sumę punktów przez ilość startujących w tym locie gołębi danego Okręgu z spośród 20 zgłoszonych do tego mistrzostwa.
5. We współzawodnictwie sklasyfikowane zostaną tylko te Okręgi, które w locie finałowym uczestniczą minimum 5 gołębiami.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Mistrzostwo rozegrane zostanie z gołębników położonych w miejscowości Wilcza koło Rybnika, adres:
Międzynarodowe Centrum Lotowe
Wilcza koło Rybnika
tel.+48(0609)719567
2. Prace związane z organizacją Mistrzostw Polski w lotach 2008 i 2009 oraz Mistrzostw Świata ze wspólnego gołębnika w 2010 roku koordynować będzie Komisja ds. organizacji tych lotów, powołana przez Prezydium Zarządu Głównego w składzie:
 Andrzej FIGNA – przewodniczący,
 Marcin BOCHYNEK – członek,
 Bogumił BARCZYK – członek,
 Paweł GRYGIER – członek,
 Marek RZEPKA – członek,
 Andrzej WIOSNA – członek.
3. Każdy Okręg dostarczyć może swoją reprezentację w ilości do 20 sztuk gołębi rocznika 2008. Zasady doboru reprezentacji ustala Prezydium Zarządu Okręgu.
4. Gołębie dostarczyć należy pod adres wskazany w pkt. 1 w terminie od 15 kwietnia 2008 roku do 15 maja 2008 roku.
5. Gołębie dostarczyć należy w dobrej kondycji, wolne od pasożytów i zaszczepione przeciw paramyxowirozie. Wraz z gołębiami należy złożyć wykaz gołębi (sporządzony w 3 egzemplarzach) wraz z kartami tożsamości.
6. Opłata organizacyjna od jednego gołębia wynosi 100 zł z tym, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 24 listopada 2007 roku 50% pokrywa Zarząd Główny, a 50% Zarząd Okręgu.
7. Opłatę organizacyjną w wysokości 50 zł od jednego gołębia należy przekazać na rachunek bankowy Zarządu Głównego w terminie do dnia 15.05.2008 roku.
8. Organizatorzy lotu w miarę wolnych miejsc mogą przyjąć od hodowców krajowych lub zagranicznych dodatkowe gołębie za opłatą 100 zł za 1 sztukę zachowując zasadę, że łączna ilość przyjętych gołębi do wspólnego gołębnika nie może przekroczyć 1000 sztuk. Gołębie te będą brały udział tylko we współzawodnictwie indywidualnym.
9. Dostarczone gołębie będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę weterynaryjną. Dodatkowo obowiązkowo zaszczepione zostaną przeciwko paramyxowirozie, sallmonelozie i ospie.

III. NAGRODY

1. Okręgi które uplasują się na pozycji od 1 do 10 otrzymają pamiątkowe puchary a lista zwycięzców drużynowych opublikowana zostanie za łamach „Hodowcy”.
2. Zwycięskie gołębie z lotu finałowego zostaną nagrodzone:
 zdobywcy od 1 do 10 miejsca – otrzymają zegar elektroniczny do konstatowania marki „Vizion”
 zdobywcy od 11 do 20 miejsca otrzymają nagrody rzeczowe równowartości 800 zł każda.
3. W dniu lotu zorganizowana zostanie aukcja gołębi biorących udział w locie. Uzyskany dochód ze sprzedaży gołębia podzielony zostanie po 50 % pomiędzy właścicielem gołębia a organizatorem lotu.