2010-03-12 • Protokół Komisji ds. ESK

Aktualności

Chorzów, dnia 12.03.2010 rok

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zespołu ds. weryfikacji i wydania opinii w sprawie oprogramowania funkcjonującego w dopuszczonych do użytku w PZHGP systemach ESK odbytego w dniu 12.03.2010 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zespołu:
– Krystian Bednorz – przewodniczący,
– Zbigniew Kociuba – członek,
– Paweł Kozioł – członek,
– Jerzy Koźlik – członek.
W posiedzeniu udział wziął również Prezydent PZHGP Jan Kawaler.
Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich systemów ESK dopuszczonych do konstatowania gołębi w PZHGP.

Ustalenia dokonane na posiedzeniu:

1. System „UNIKON”
W trakcie kontroli stwierdzono:
1. Brak oznaczenie nastawienia zegara ręcznie,
2. Dopuszczono do konstatowania jedynie wersję 3.1
3. Po zakończeniu koszowania i wydruku listy startowej można dokonać dodatkowego koszowania.

Zalecenia:
W nowej wersji programu od 2011 roku należy uwzględnić uzupełnienie o którym mowa w pkt. 1 oraz zablokować możliwość koszowania gołębi po dokonanym wydruku.

2. System „BEZING”
W trakcie kontroli stwierdzono:
Benzing – Atis „Top”
1. Brak oznaczenia nastawiania zegara ręcznie,
2. Na liście startowej i zegarowej nie są podawane kody stałe obrączki elektronicznej,
3. Po zakończeniu koszowania i wydruku listy startowej można dokonać dodatkowego koszowania,
4. Dopuszczono do konstatowania jedynie wersję SWV:03.25 i SWV: 03.30
Benzing – M1.
5. Dopuszczona do konstatowania wersja: SW:PL-02.24 do SW:PL-03.00
Benzing Express – G2
6. Dopuszczona do konstatowania wersja: SW:PL-01.07, SW:PL-01.08, SW: PL-02.00
Benzing Express
7. Niewłaściwa nazwa modelu (na wydrukach podawana jest nazwa „Benzing – Atis”)
8. Po zakończeniu koszowania i wydruku listy startowej można dokonać dodatkowego koszowania,
9. Na liście startowej i zegarowej nie są podawane kody stałe obrączki elektronicznej,
10. Brak oznaczenia nastawienia zegara ręcznie
11. Dopuszczona wersja do konstatowania: SWV:PL 01.28

Zalecenia:
Do sezonu lotowego 2011 uwzględnić w obowiązujących wersjach uwagi ujęte w pkt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.

3. System TauRis

W trakcie kontroli stwierdzono:
1. W wyniku działań Komisji system podaje na wydrukach numer zegara oraz numer matki. Dealer zapewnia, że wersje programowe zawierające te zmiany zostaną bądź już zostały wgrane do wszystkich zegarów do 2011 roku.
2. System nie podaje na wydrukach list startowych i zegarowych kodów stałych obrączek elektronicznych.
3. System nie posiada opcji umożliwiającej przekazanie czasu (nastawienie zegara) przed rozpoczęciem koszowania gołębi.
4. Dopuszczono do konstatowania wersje PL8.12, PL8.13, PL8.14

Zmiany opisane w pkt. 2 i 3 zostaną wprowadzone od 2011 roku.

4. System BRICON
W trakcie kontroli stwierdzono:
Bricon Speedy
1. Po zakończeniu koszowania i wydruku listy startowej można dokonać dodatkowego koszowania,
2. Dopuszczono do konstatowania wersje programowe: V-007, V-008
Littre Bricon
3. Dopuszczono do konstatowania wersję V 8.0

Zalecenia:
Od sezonu lotowego 2011 zablokować możliwość koszowania gołębi po wykonaniu wydruku listy startowej.

5. System MEGA STAR SYSTEM
W trakcie kontroli stwierdzono:
1. System nie oznacza w sposób jednoznaczny numeru Oddziału i numeru ewidencyjnego Hodowcy,
2. System nie oznacza kodu lotu
3. System nie podaje numeru anteny względnie numeru stacji,
4. System nie wykazuje na wydrukach listy zegarowej zmiennej dynamicznej. Nadaje ją tylko wybranym obrączkom elektronicznym. Zmienna nadawana jest tylko obrączkom elektronicznym HITAG2, HITAGS. Tylko te obrączki mogą być stosowane przez Hodowców w 2010 roku, którzy chcą mieć uznane wyniki na szczeblu ogólnopolskim.
5. Aktualnie dopuszczone są do użytkowania wersje 4.2c, 4.2u.

Zalecenia:
1. Zobowiązuje się firmę do podania w terminie do 31.03.2010 roku modeli obrączek
Elektronicznych, z którymi system prawidłowo współpracuje (nadaje zmienną),
2. Do sezonu lotowego 2011 usunięte zostaną uchybienia wymienione w pkt. 1 – 4 i wgrane odpowiednie programy w zegarach.

6. System TIPES
W trakcie kontroli stwierdzono:
Times MC 2100
1. System nie nadaje kodu lotu,
2. Dokonano zmiany zapisu obrączki rodowej – dostosować ten zapis do wymogów regulaminu.
3. Dopuszczone do konstatowanie wersje V2.50JNT, V1.13POL.
4. System nie oznacza w sposób jednoznaczny numeru Oddziału i numeru ewidencyjnego Hodowcy.

Zalecenia:
W terminie do sezonu lotowego 2011 usunąć nieprawidłowość opisaną w pkt. 1, 4

7. System AMC – ESK
W trakcie kontroli stwierdzono:
1. Dopuszczona do konstatowania wersja v1.70
2. W wyniku pracy Komisji wycofano z użytkowania od 2010 wszystkie wersje niższe niż 1.70. Firma wykonała zmiany wgrania nowej wersji bezpłatnie.
3. Na liście startowej nie są podawane kody stałe obrączki elektronicznej.

Zalecenia:
Usunąć uchybienia opisane w pkt. 3

8. System Vizion – ESK
W trakcie kontroli stwierdzono:
Model VIP
1. System nie oznacza w sposób jednoznaczny numeru Oddziału i numeru ewidencyjnego Hodowcy
2. Dopuszczona wersja programowa: 3.00, 3.03, 4.00 – dla czterech hodowców
Model ESK 500
3. Dopuszczona wersja programowa:
a. 1.22 – dla jednego hodowcy
b. 2.02 – dla czterech hodowców

Zmiany opisane w pkt. 1 zostaną wprowadzone do 2011 roku.

USTALENIA KOŃCOWE:
W konsultacji z przedstawicielami wszystkich systemów dopuszczonych do konstatowania gołębi w PZHGP ustalono jednolite nazewnictwo w następującym zakresie:
– Dokument drukowany po zakosztowaniu gołębi nosił będzie nazwę „LISTA STARTOWA”,
– Dokument drukowany przy otwarciu zegarów nosił będzie nazwę „LISTA ZEGAROWA”,
– Dokument zawierający spis gołębi z przyporządkowanymi obrączkami elektronicznymi nosił będzie nazwę „PROTOKÓŁ PRZYPORZĄDKOWANIA”,
– Ustawienie ręczne czasu w systemie oznaczone będzie listerą „R” lub napisem „ręczne”,
– Nadanie zmiennej oznaczone będzie napisem „OK.”, natomiast jeśli będzie błąd i zmienna nie zostanie nadana oznaczone zostanie „?”

Chorzów, dn. 12.03.2010 roku

Podpisy Zespołu: Prezydent PZHGP

Krystian BEDNORZ Jan KAWALER
Zbigniew KOCIUBA

Paweł KOZIOŁ

Jerzy KOŹLIK

Z niniejszym protokołem zostali zapoznani przedstawiciele wszystkich systemów i fakt ten potwierdzili na oryginale protokołu.