2013-11-12 • Ostateczny projekt REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI W 2014 ROKU

Aktualności

Prezydium Zarządu Głównego realizując Uchwałę KWZD, w dniu 09.04.2013r. na stronie internetowej PZHGP zamieściło, do szerokiej konsultacji, projekt regulaminu o Generalne Mistrzostwo Polski na 2014r.
W dniu 26.10.2013r. na posiedzeniu Prezydium ZG przeanalizowano propozycje zmian postulowanych przez internautów, jak i nadesłane przez Zarządy Okręgów PZHGP.
Wszystkie proponowane poprawki, które nie naruszyły podstawowych zasad nowego projektu GMP, jak i wymogów olimpijskich FCI, zostały w niniejszym regulaminie uwzględnione.
Przedstawiona poniżej wersja mistrzostwa GMP na 2014 rok zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 23.11.2013r.
W przypadku nie uzyskania akceptacji tego projektu przez członków Zarządu Głównego w 2014 roku, obowiązywał będzie dotychczasowy regulamin GMP.

„ Projekt „

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI W 2014 ROKU

§ 1

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim – GMP – Generalne Mistrzostwo Polski;
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 2

Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie do 20 kwietnia 2014 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk. Spis ten obowiązywał będzie również do Mistrzostwa w kategoriach. Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 25 kwietnia te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów. Spisy wysłane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.

§ 3

Plan lotów gołębi do mistrzostwa GMP powinien zawierać maksymalnie 11 lotów. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie we weekendy w terminie od 17 maja 2014 roku do 27 lipca 2014 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.

§ 4

Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII
Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP z tym, że Okręgi skupiające ponad 10 Oddziałów lub charakteryzujące się rozległym terenem działania mogą sporządzać dwie listy okręgowe, z tym że w sporządzeniu listy konkursowej musi brać udział minimum 4 Oddziały. Okręgi skupiające ponad 30 Oddziałów mogą sporządzać kilka list konkursowych z tym że w sporządzaniu każdej z list uczestniczyć musi minimum 9 Oddziałów.
Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:
– w lotach od 300 do 500 km – lista Oddziałowa,
– w lotach od 500 do 700 km – lista Oddziałowa lub Rejonowa,
– w lotach powyżej 700 km – lista Okręgowa.

§ 5

Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.

§ 6

Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane prze Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych na liście startowej a w przypadku listy startowo-zegarowej winny być wpisane jako 10 pierwszych w rubryce „ typowanie”.

§ 7

Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa:
– w lotach od 300 do 500 km – 50 punktów,
– w lotach od 500 do 700 km – 65 punktów,
– w lotach powyżej 700 km – 80 punktów.
Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

§ 8

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk ) z 8 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad:
– 3 loty od 300 do 500 km,
– 3 loty od 500 do 700 km,
– 2 loty powyżej 700 km,

§ 9

Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski GMP uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).

§ 10

Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.

§ 11

Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy :
a. plan lotów (kopia);
b. spis gołębi – 50 sztuk (kopia);
c. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.

§ 12

W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300 przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Ogólnopolskiej wręczone zostaną pamiątkowe puchary.

§13

W lotach GMP w odniesieniu do zagadnień nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.