STATUT
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych" w skrócie PZHGP, a w
Statucie niniejszym określane jest terminem "Związek".
§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedziba jego Zarządu Głównego
jest miasto Orzesze. Związek ma prawo powoływać Okręgi i Oddziały na terenie całego kraju.
§ 3
1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79,
poz. 855 z 2001 r.) pod numerem KRS : 0000087738.
2. Związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne tj. Okręgi maja obowiązek uzyskania
osobowości prawnej. Za zobowiązania osoby prawnej odpowiada każda jednostka swoim majątkiem.
3. Oddziały PZHGP mogą uzyskać osobowość prawna na własna prośbę za zgoda właściwego
Zarządu Okręgu. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Walne Okręgowe Zebranie Delegatów może
zobowiązać Oddziały działające w strukturach Okręgu do uzyskania osobowości prawnej.
4. Nabywanie i zbywanie majątku trwałego przez terenowa jednostkę organizacyjna Związku
posiadająca osobowość prawna wymaga zgody Walnego Zebrania. Uchwała w tej sprawie wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych
do głosowania na Okręgowym Walnym Zebraniu lub przy obecności, co najmniej połowy Delegatów
uprawnionych do głosowania na Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów.
5. Związek ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci, oraz ustanawiania i nadawania
odznaczeń związkowych.
§ 4
Związek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod nazwa
"FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE" (FCI).

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5
Zasadnicze cele Związku to :
1. Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych.
2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
3. Upowszechnianie i propagowanie w społeczeństwie hodowli ptaków, ze szczególnym
uwzględnieniem gołębi pocztowych.
4. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.
5. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i jego sympatyków.
6. Rozszerzanie w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie i życiu ptaków.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji
sportowej.
§ 6
Cele swoje Związek realizuje poprzez :
1. Współdziałanie z władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalnością Związku,
2. Wydawanie fachowego czasopisma "HODOWCA GOŁEBI POCZTOWYCH".
3. Ustalanie i koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków poprzez :
a. wytyczanie głównych kierunków hodowli gołębi pocztowych ,
b. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi
pocztowych poprzez np.: organizowanie lotów gołębi, wystawy gołębi, odczyty, seminaria, szkolenia,
dyskusje,
c. organizowanie klubów specjalistycznych zainteresowań.
4. Zaopatrywanie jednostek terenowych Związku w obrączki rodowe dla gołębi.
5. Propagowanie zasad etyki hodowlanej i stworzenie warunków do realizowania tych zasad.
6. Udzielanie pomocy jednostkom terenowym Związku w ramach posiadanych środków rzeczowofinansowych.
7. Reprezentowanie interesów Związku wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych i zawodowych.
8. Organizowanie i ustalanie zasad funkcjonowania kontroli antydopingowej w strukturach
terenowych Związku oraz przeprowadzanie kontroli w trakcie sezonu lotowego.
9. Utrzymywanie łączności w dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi związkami
z zagranicy.
10. Propagowanie wiedzy na temat hodowli ptaków i ich ochronie wśród lokalnej społeczności.
§ 7
Związek może prowadzić działalność gospodarcza według zasad określonych w odrębnych
przepisach, z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności
statutowej i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków Związku.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
1. Członkiem Związku może zostać osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Członkowie Związku dzielą się na :
a. członków zwyczajnych,
b. członków nadzwyczajnych,
c. członków honorowych,
d. członków wspierających.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :
a. hoduje gołębie pocztowe na terenie Polski,
b. wniesie pisemna deklaracje do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału i załączy do niej pisemną
pozytywna opinie 2 członków Oddziału do którego chce wstąpić,
c. zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowli gołębia pocztowego, znajomości Statutu
i regulaminów PZHGP,
d. uiści przewidziana Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisowa,
e. zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu
Oddziału odmawiającej przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała ta winna
być doręczona stronie w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia i zawierać uzasadnienie odmowy.
Uchwała Walnego Zebrania Oddziału, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu w ramach Związku.
3. Po wyczerpaniu postepowania wewnątrz organizacyjnego, w sprawach związanych z odmowa
przyjęcia do stowarzyszenia osoba zainteresowana może dochodzić swych praw na drodze sadowej
przed sadami powszechnymi.
4. Członkiem nadzwyczajnym Związku może być osoba niepełnoletnia w wieku od 11 do 16 lat, jeżeli
spełni warunki wymienione w § 9 pkt.1 ppkt. a,b,d,e oraz otrzyma pisemna zgodę rodziców
względnie opiekunów oraz ich opiekę podczas sprawowania czynności w pracach Związkowych.
Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.
5. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec. Członkostwo honorowe
może być przyznane uchwała Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego
PZHGP osobom, które ukończyły 65 rok życia i maja co najmniej 30. letni staż organizacyjny, a za
aktywna działalność związkowa otrzymały odznakę za wybitne osiągniecia w rozwoju PZHGP.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki członkowskiej, zaś na organizowane
wystawy gołębi pocztowych ma wolny wstęp. Członek honorowy zachowuje wszystkie prawa
członka zwyczajnego. Tryb nadawania członkostwa honorowego oraz jego uprawnienia ustala
regulamin.
6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna nie biorąca udziału w lotach
organizowanych przez Związek, nie posiadająca gołębi, a uznająca cele Związku.
7. Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia są równe.
8. Ograniczenie praw członków stowarzyszenia i nałożenie na nich obowiązków może wynikać
jedynie z postanowień Statutu.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo :
a. wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku przy spełnieniu wymagań
wyszczególnionych w § 11,
b. uczestniczyć w zebraniach Związku,
c. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach związanych z hodowla gołębia pocztowego,
d. nosić odznakę Związku,
e. uczestniczyć w wystawach organizowanych przez Związek,
f. wybierać i zmieniać swoja przynależność do Oddziału,
g. brać udział w lotach organizowanych przez Związek,
h. składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organa Związku maja podjąć
Uchwały jego dotyczące oraz odwoływać się od tych Uchwał. Odwołania kierowane do Zarządu
Głównego składać należy za pośrednictwem właściwego Zarządu Okręgu.
Uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f, g, h przysługują równie członkom nadzwyczajnym.
2. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma obowiązek :
a. hodować gołębie pocztowe,
b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, oraz zasad etyki a także
w swym postepowaniu kierować się zasadami koleżeństwa.
c. dbać o dobre imię Związku i współdziałać w dążeniu do osiągniecia nakreślonych przez Związek
celów,
d. płacić regularnie składki i inne świadczenia obowiązujące w Związku,
e. przechodząc do innego Oddziału wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując
Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody na przejście jest dokonanie rozliczenia
finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodzący nie może rościć praw do własności i
majątku Oddziału, z którego odchodzi. Przejście do innego Oddziału może nastąpić raz na 4 lata, w
przedostatnim roku kadencji, po sezonie lotowym w miesiącach październik i listopad. Przejście
członków z Oddziału który posiada zobowiązania finansowe wobec Okręgu, wymaga uzyskania zgody
na przejście od Zarządu Okręgu,
Ponadto członek zwyczajny ma obowiązek:
f. brać czynny udział w pracach Związku,
g. składać wyjaśnienia na żądanie organów Związku.
3. Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i
przestrzegać uchwał Związku.
4. Członek zwyczajny, ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej PZHGP, na
podstawie § 16 pkt 1 ppkt c,e Statutu PZHGP, nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Związku,
jeżeli nie nastąpiło zatarcie kary i przywrócenie praw.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Związek zwraca koszty delegacji członków
władz związkowych wszystkich szczebli oraz ich organów pomocniczych i Komisji.
§ 11
Członkowie wybierani do władz związkowych musza posiadać, co najmniej następujące nieprzerwane
staże :
• do władz Oddziału - 3 letni,
• do władz Okręgu - 4 letni,
• do władz Naczelnych Związku - 5 letni.
§ 12
1. Za osiągniecia hodowlano-lotowe oraz za wzorowe wykonanie obowiązków i inne osiągniecia w
pracy związkowej, członkowie mogą być wyróżniani :
• dyplomami i nagrodami,
• odznaczeniami związkowymi,
• godnością członka honorowego.
2. Szczegółowy tryb postepowania w tym zakresie ustala Regulamin w Sprawie Nadawania Odznak i
Członkostwa Honorowego PZHGP uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP.
§ 13
Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadkach :
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku przez członka Związku.
2. Skreślenia przez Zarząd Oddziału na podstawie nie opłacenia w terminie obowiązujących składek
uchwalonych w preliminarzu budżetowym na dany rok. Skreślenie należy uprzedzić wezwaniem do
zapłaty wyznaczając 7 dniowy termin .
3. Skreślenia z listy członków na podstawie skazania hodowcy prawomocnym wyrokiem sadu
powszechnego, orzekającego pozbawienie praw publicznych.
4. Skreślenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.
5. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Oddziału w przypadkach:
a. nie przestrzegania Statutu, regulaminów bądź uporczywego uchylania się od wykonania
obowiązków nałożonych przez uprawnione organa Związku,
b. gdy członek Związku rażąco narusza dobre obyczaje bądź zasady etyki.
Uchwała Walnego Zebrania wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, podjętej w głosowaniu
tajnym. Zarząd Oddziału podejmując procedurę skreślenia powinien o zamieszczeniu w porządku
obrad sprawy dotyczącej skreślenia z listy członków oraz jej uzasadnieniu powiadomić w formie
pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania zainteresowanego oraz członków
uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału. Zainteresowanego powiadamia się za
potwierdzeniem odbioru.
Zarząd Oddziału jest zobowiązany w terminie 30 dni od podjęcia Uchwały o utracie członkostwa
powiadomić właściwy Zarząd Okręgu i członka którego Uchwała dotyczy. Po otrzymaniu
powiadomienia skreślony członek może ubiegać się o członkostwo w innym Oddziale PZHGP.
Po wyczerpaniu postepowania wewnątrzzwiązkowego w sprawach dotyczących utraty członkostwa w
Związku, zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sadowej przed sadem
powszechnym.
§ 14
Ponowne przyjęcie do Związku może nastąpić w następujących przypadkach :
1. Członkowie zwyczajni skreśleni z członkostwa w przypadkach określonych w § 13 pkt 1,2 mogą
ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Związku, jednak nie wcześniej ni po upływie roku od daty
wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowo-finansowych,
przypadających na dzień ustania członkostwa.
2. Członkowie zwyczajni skreśleni ze Związku w przypadkach określonych w § 13 pkt. 4 mogą
ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku po odbyciu kary lub przywróceniu do praw
członkowskich na podstawie decyzji Prezydenta PZHGP o zastosowaniu – PRAWA ŁASKI.
§ 15
Członkostwo honorowe wygasa przez :
1. Zrzeczenie się.
2. Pozbawienie tej godności uchwała Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, podjęta większością, co
najmniej 2/3 oddanych głosów i przy obecności, co najmniej 1/2 wybranych Delegatów.
§ 16
1. Za naruszenie Statutu, regulaminów i uchwał PZHGP stosuje się następujące kary :
a. upomnienie,
b. nagana,
c. pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od 1-3 lat,
d. pozbawienie prawa lotowania na okres 1 roku,
e. pozbawienia członkostwa na okres od 1-5 lat,
f. pozbawienie członkostwa dożywotnio ( wykluczenie ze Związku ),
Orzeczenie kary z § 16 pkt 1e powoduje automatyczny zakaz lotowania gołębiami z gołębnika
ukaranego.
Komisja Dyscyplinarna może nakazać ogłoszenie sentencji orzeczenia w biuletynie związkowym
„Hodowca”.
Szczegóły reguluje Regulamin Komisji Dyscyplinarnych.
2. Członkowi Związku ukaranemu przez Komisje Dyscyplinarna przysługuje prawo do odwołania się
do Komisji Dyscyplinarnej wyższej instancji.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17
Władzami naczelnymi Związku są :
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. Główna Komisja Dyscyplinarna.
§ 18
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi.
Jednostkami organizacyjnymi Okręgów są Oddziały
§ 19
1. Okręg tworzony jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co
najmniej 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Okręgu trwale obniży się poniżej
500 członków a stan taki wykazywany jest przez 2 kolejne lata, to Zarząd Główny PZHGP
zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Okręg. Zgodnie z § 64 pkt 2
Statutu PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej
jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innych jednostek organizacyjnych, Uchwała Zarządu
Głównego PZHGP.
3. Jeżeli Zarząd Główny PZHGP tworzy nowy Okręg (drugi i następny) z istniejącego już Okręgu, to
nowo tworzony Okręg musi zrzeszać minimum 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w
istniejącym Okręgu musi pozostać nie mniej ni 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa Uchwała Zarząd Główny.
4. Władzami Okręgowymi są :
• Walne Zebranie Delegatów,
• Zarząd Okręgu,
• Okręgowa Komisja Rewizyjna,
• Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.
§ 20
1. Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co
najmniej 80 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych i istnieje gwarancja, e nowo powołana
jednostka organizacyjna będzie spełniała wymogi regulaminowe w zakresie samodzielnego
sporządzania list konkursowych. Powołanie Oddziału nastąpić może jedynie w miesiącu listopadzie
lub grudniu. Oddział może rozpocząć funkcjonowanie w strukturach Związku po nadaniu mu numeru
ewidencyjnego przez Prezydium Zarządu Głównego.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Oddziału trwale obniży się poniżej
50 członków a stan taki wykazywany jest przez kolejne 2 lata lub Oddział przez kolejne 2 lata nie
spełnia wymogu samodzielnego sporządzania list konkursowych do współzawodnictw lotowych
organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, Zarząd Okręgu PZHGP zobowiązany jest na mocy
niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Oddział. Zgodnie z § 43 pkt 2 i § 64 pkt 2 Statutu
PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki
organizacyjnej, zostaną skierowane do innych jednostek organizacyjnych, do których Uchwała
Zarządu Okręgu skierowano członków.
3. Jeżeli Oddział skupia ponad 160 członków (stan wynikający ze sprawozdawczości na dzień
31 grudnia roku poprzedniego ) to na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Oddziału może nastąpić
jego podział na 2 Oddziały. W tym przypadku gdy Zarząd Okręgu PZHGP tworzy nowy Oddział
(drugi) z istniejącego już Oddziału, to nowo tworzony Oddział musi zrzeszać minimum 80 członków
zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Oddziale musi pozostać nie mniej ni 80 członków
zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa Uchwała
Zarządu Okręgu. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Władzami Oddziału są :
• Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
• Zarząd Oddziału,
• Oddziałowa Komisja Rewizyjna,
• Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.
§ 21
1. W celu uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego Zarząd Główny może powołać
Regiony jako jednostki pomocnicze. Zasady funkcjonowania Regionów określa Regulamin
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.
2. Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostka
pomocnicza Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie
Organizacyjnym.
3. W celu umożliwienia przeprowadzenia wspólnych lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa
lotowego i wystawowego, szczególnie w dużych skupiskach członków, może nastąpić łączenie
Oddziałów w Rejony Lotowe - jako jednostki pomocnicze powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP.
Tryb łączenia Oddziałów w Rejony Lotowe oraz ich funkcjonowanie, określa Regulamin
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 22
1. Przy Zarządzie Głównym działa Kolegium Sędziów - w skrócie KS, jako organ pomocniczy
Związku.
2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
§ 23
1. Władze Związkowe wymienione w § 17, § 19, § 20, § 22 Statutu i Delegaci do władz
wymienionych w § 17 i § 19 Statutu wybierani są w głosowaniu tajnym. W razie niemożliwości
pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz, uzupełnienie składu osobowego następuje
kolejnym wybranym członkiem, który otrzymał największa liczbę głosów na Walnym Zebraniu lub
Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów spośród kandydatów którzy nie weszli w skład wybieranych
władz. W przypadku wyczerpania się kolejnych wybranych następców, uzupełnienie składu
osobowego następuje przez wybór następnego członka do władz na Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu Wyborczym lub Nadzwyczajnym Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów. Delegat może
brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.
2. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezydenta Związku, Prezesa Okręgu lub Prezesa
Oddziału przed upływem jego kadencji, nowego Prezydenta Związku wybiera Nadzwyczajny
Krajowy Walny Zjazd Delegatów, a Prezesów Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub
Delegatów.
§ 24
Kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata i kończy się w tym samym roku.

ROZDZIAŁ V
KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§ 25
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższa władza Związku.
2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co roku w miesiącu kwietniu i ogłoszony na
30 dni przed przewidzianym terminem Walnego Zjazdu z podaniem:
a. daty, godziny i miejsca jego odbycia,
b. porządku obrad.
3. Podmioty określone § 27 pkt 1 Statutu mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad
Zjazdu określonych spraw pod warunkiem przekazania tego wniosku Prezydium Zarządu Głównego
PZHGP co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
4. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia
Delegatów co najmniej 7 dni przed terminem Zjazdu.
5. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg
klucza - 1 Delegat na każde 400 członków Okręgu. Następny (ostatni) Delegat na 201 członków
Okręgu.
Delegatem na Krajowy Walny Zjazd Delegatów może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez
względu na pełniona funkcje we władzach związkowych pod warunkiem, e wybór ten nastąpił w jego
macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5. letni staż związkowy do władz naczelnych
Związku. Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg -
jako jednostka terenowa Związku, równocześnie korygując liczbę Delegatów w Okręgu istniejącym.
Delegatem na Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może zostać wybrany członek zwyczajny, jeżeli
został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezydent Związku i członkowie ustępujących władz naczelnych
Związku.
c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd
Główny.
§ 26.
Do kompetencji Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Prezydenta i Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla tych władz.
2. Ustalenie generalnych kierunków działania Związku.
3. Wybór władz naczelnych :
• Zarządu Głównego - 20-25 członków
• Głównej Komisji Rewizyjnej - 5-7 członków
• Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5-7 członków.
4. Wybór Prezydenta Związku.
5. Uchwalanie rocznego preliminarza budżetowego.
6. Podejmowanie Uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad.
7. Uchwalenie regulaminów dla pracy Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.
8. Przyznawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku.
9. Uchwalanie zmian Statutu PZHGP.
10. Decydowanie w sprawach dotyczących rozwiązania Związku.
11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji władz naczelnych Związku podjętych miedzy zjazdami.
12. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykła większością głosów Delegatów
(ponad 50% ), przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli
dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
13. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy Delegatów.
§ 27.
1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych wypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie
Prezydenta Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgów.
2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu
3-miesiecy od daty otrzymanego pisemnego żądania.
3. W związku z powyższym Delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują
ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD GŁÓWNY,
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
i PREZYDENT ZWIĄZKU

§ 28
1. Zarząd Główny określa kierunki działania Związku opierając się na Uchwałach Krajowego
Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Uchwala regulaminy z wyjątkiem zastrzeżonych dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Ocenia i zatwierdza działalność Prezydium Zarządu Głównego, prowadzona w okresach miedzy
posiedzeniami Zarządu Głównego.
4. Ustala wysokość składek członkowskich z tytułu przynależności do PZHGP i składek z tytułu
obrączek rodowych dla gołębi. Składki te wpłacane są w dwóch okresach roku kalendarzowego :
a.do 30 kwietnia, składka z tytułu przynależności do Związku w wysokości 45,- zł, z przeznaczeniem :
Zarząd Główny 10,- zł, Zarząd Okręgu 10,- zł, Zarząd Oddziału 25,- zł
b. do 31 lipca, składka z tytułu obrączek rodowych w wysokości 0,60 zł od każdej pobranej obrączki
z przeznaczeniem :
Zarząd Główny 0,10 zł, Zarząd Okręgu 0,20 zł, Zarząd Oddziału 0,30 zł
5. Zatwierdza koszt obrączki rodowej na dany rok, wykonywanej na rzecz Okręgów PZHGP,
uwzgledniającej koszty zakupu obrączki wraz z karta tożsamości.
6. Podejmuje Uchwały odnośnie zbywania majątku trwałego Związku, oraz podejmuje Uchwały w
sprawie Funduszy na określone cele.
7. Rozpatruje odwołania Zarządów Okręgów od decyzji Prezydium Zarządu Głównego i Prezydenta
Związku.
8. Wnioskuje o nadanie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów Członkostwa Honorowego.
9. Zatwierdza i opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, oraz nadaje odznaki „ZA
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP”.
10. Podejmuje Uchwały o tworzeniu i rozwiazywaniu Okręgów oraz określa ich zasięg terytorialny.
11. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej
połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.
§ 29
1. Zarząd Główny zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej ni dwa razy w roku.
2. Na posiedzenia Zarządu Głównego zapraszani są z głosem doradczym :
a. przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
b. przewodniczący Głównej Komisji Dyscyplinarnej,
§ 30
1. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego w oddzielnym głosowaniu na
Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, na jego wniosek wybiera spośród siebie, w oddzielnym
głosowaniu jawnym Prezydium Zarządu Głównego w składzie :
• wiceprezydent d/s organizacji lotów,
• wiceprezydent d/s gospodarczych,
• wiceprezydent d/s finansowych,
• sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezydent Związku, wchodzący automatycznie w jego skład.
3. Zarząd Główny na wniosek Prezydenta może odwołać członka Prezydium Zarządu Głównego
z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.
§ 31
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy :
1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku,
2. Wykonywanie uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego,
3. Współpraca z zainteresowanymi instytucjami w kraju, oraz ze Związkami zagranicznymi
skupiającymi Hodowców gołębi pocztowych,
4. Nabywanie majątku trwałego i ruchomego Związku,
5. Powoływanie Komisji w celu wykonywania określonych zadań statutowych,
6. Pełnienie nadzoru nad praca Zarządów Okręgów,
7. Opracowanie planów lotów, terminów i miejsc odlotu z lotów narodowych oraz organizacja wystaw
ogólnopolskich,
8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządów Okręgów i uchylanie tych Uchwał w przypadkach
stwierdzenia ich niezgodności z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami statutu lub
regulaminów wewnętrznych PZHGP,
9. Zawieszanie Zarządów jednostek terenowych PZHGP lub ich poszczególnych członków, gdy ich
działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami, lub Uchwałami władz Związku,
10. W razie zawieszenia całego Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, Prezydium Zarządu Głównego
ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu lub Oddziału. Prezydium
Zarządu Głównego ustala wytyczne dla kuratora,
11. Kierowanie oskarżenia do Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu
lub Oddziału, których działalność była sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami władz
Związku,
12. Kierowanie oskarżeń do Komisji Dyscyplinarnej na członków PZHGP których działalność jest
sprzeczna ze statutem, regulaminami i Uchwałami władz Związku,
13. Czuwanie nad przestrzeganiem w Związku Statutu, uchwał, regulaminów i prawa obowiązującego
w Polsce,
14. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Okręgów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu
PZHGP,
15. Przeprowadzanie procedur związanych z wyłanianiem dostawców obrączek rodowych na
potrzeby Związku oraz nadzór nad wykonaniem obrączek i prowadzenie ich centralnego
rozdzielnictwa,
16. Zwoływanie Nadzwyczajnych Okręgowych Zebrań Delegatów,
17. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykła większością głosów, przy obecności, co
najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Głównego, uprawnionych do głosowania.
§ 32
Prezydium Zarządu Głównego realizuje swoje zadania przy pomocy :
1. Pracowników etatowych, których ilość ustala Zarząd Główny w oparciu o ogólnie obowiązujące
przepisy,
2. Powołanych pełnomocników do realizacji określonych zadań wg ustalonego dla nich
szczegółowego zakresu uprawnień i odpowiedzialności.
§ 33
Do kompetencji i zakresu działania Prezydenta Związku należy:
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Głównego,
2. Stawianie wniosków na Zarządzie Głównym w sprawie powoływania i odwoływania członków
Prezydium Zarządu Głównego,
3. Kierowanie pracami Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz zwoływanie posiedzeń tych
organów,
4. Inspirowanie działalności nowatorskiej,
5. Udzielenie prawa łaski na wniosek strony, w przypadkach prawomocnych orzeczeń Komisji
Dyscyplinarnych jeżeli skazanie nastąpiło w oparciu o § 16 pkt 1 ppkt e,f Statutu,
6. Reprezentowanie Związku na zewnątrz tak w kraju jak i za granica,
7. Nadawanie złotych odznak PZHGP,
8. Prezydent Związku jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biura Zarządu Głównego
i obowiązki swe wykonuje w ramach ustalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów etatu,
9. W przypadku braku możliwości pełnienia etatowo przez Prezydenta swej funkcji z jego
upoważnienia funkcje urzędującego członka Zarządu może pełnić wskazany członek Prezydium
Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VII
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 34
Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona :
• przewodniczącego,
• zastępcę przewodniczącego,
• sekretarza.
§ 35
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Związku.
2. Składanie na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o
udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego i Prezydenta Związku,
3. Przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
4. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny
Zjazd Delegatów,
5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów, przy obecności, co
najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VIII
GŁÓWNA KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 36
Główna Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona :
• przewodniczącego,
• zastępcę przewodniczącego,
• sekretarza.
§ 37
Do zadań Głównej Komisji Dyscyplinarnej należy :
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Okręgowe
Komisje Dyscyplinarne.
2. Wymierzanie kar zgodnie z § 16 statutu.
3. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych Komisji Dyscyplinarnych.
4. Prowadzenie centralnego rejestru skazanych prawomocnymi orzeczeniami Komisji
Dyscyplinarnych.
5. Prowadzenie rejestru zatarcia kar.
6. Składanie sprawozdań na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów.
§ 38
Działalność Głównej Komisji Dyscyplinarnej, opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych,
uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

ROZDZIAŁ IX
OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 39
1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władza na terenie działania Okręgu.
2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć dla jego ważności, co najmniej
połowa Delegatów uprawnionych do głosowania.
3. Udział w Okręgowym Walnym Zebraniu biorą :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów wg
klucza :
• do 500 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 40 Delegatów,
• od 501-800 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 45 Delegatów,
• od 801-2000 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 50 Delegatów,
• od 2001-5000 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 55 Delegatów,
• powyżej 5001 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 1 Delegata na 70 członków.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu
na pełniona funkcje we władzach związkowych pod warunkiem, e wybór ten nastąpił w jego
macierzystym Oddziale, oraz posiada 4. letni staż związkowy do władz okręgowych Związku.
Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji został utworzony nowy Oddział,
jako jednostka terenowa Związku, według klucza przyjętego dla Okręgowych Walnych Zebrań,
równocześnie aktualizując liczbę Delegatów w Oddziałach, których członkowie utworzyli ten Oddział.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie nie może być wybrany członek zwyczajny, jeżeli został
ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta.
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Okręgu, członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd
Główny.
§ 40
Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji
Dyscyplinarnej, oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz,
2. Określanie wytycznych do programu działania Okręgu,
3. Wybór :
• Prezesa Zarządu Okręgu,
• Zarządu Okręgu - 6-8 członków,
• Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
• Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
• Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
W skład Zarządu Okręgu łącznie z Prezesem Okręgu maksymalnie wchodzić może 9 osób.
4. Uchwalenie rocznego preliminarza budżetowego,
5. Podejmowanie Uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
6. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykła większością głosów
Delegatów (powyżej 50%), przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do
głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,
7. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej
Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na KWZD, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności, co najmniej połowy Delegatów,
8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał władz Związku podjętych w sprawie skreślenia z listy
członków PZHGP.
§ 41
1. Termin, miejsce i porządek obrad Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów ustala Prezydium
Okręgu na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania w o Okręgach odbywają się w miesiącu marcu.
§ 42
1. Nadzwyczajne Okręgowe Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie
Prezydium Zarządu Głównego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby Zarządów
Oddziałów.
2. Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty
otrzymanego pisemnego żądania.
3. W związku z powyższym Delegaci wybrani na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zachowują
ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ X
ZARZĄD OKRĘGU,
PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU
i PREZES OKRĘGU

§ 43
Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy :
1. Przestrzeganie obowiązujących w PZHGP przepisów oraz określenie kierunków działania Okręgu
w oparciu o postanowienia Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów,
2. Tworzenie i rozwiazywanie Oddziałów oraz określenie ich zasięgu terytorialnego,
3. Uchwalenie planu lotów okręgowych i podawanie ich do wiadomości Oddziałom w miesiącu
grudniu,
4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Okręgu,
5. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie złotej odznaki Związku,
6. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za Wybitne Osiągniecia w Rozwoju
PZHGP”,
7. Zawieszanie Zarządów Oddziałów lub ich poszczególnych członków o ile ich działalność jest
sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami Związku,
8. W razie zawieszenia całego Zarządu Oddziału, Zarząd Okręgu ustanawia kuratora na okres do
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. Zarząd Okręgu ustala wytyczne dla kuratora,
9. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków zawieszonego
Zarządu Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami
Związku,
10. Uchwały Zarządu Okręgu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej,
połowy członków Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.
§ 44
1. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej jak 4 razy w roku.
2. Zarząd Okręgu w miesiącu marcu każdego roku zwołuje Walne Okręgowe Zebranie Delegatów
w celu :
a. uchwalenia rocznego preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarządowi Okręgu, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie rocznego preliminarza budżetowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu,
zapada zwykła większością głosów (ponad 50%), przy obecności, co najmniej połowy Delegatów.
§ 45
1. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybiera na jego wniosek ze swego grona Prezydium
w składzie :
• wiceprezes do spraw organizacji lotów,
• wiceprezes do spraw gospodarczych,
• wiceprezes do spraw finansowych,
• sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezes Zarządu Okręgu.
3. Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa może odwołać członka Prezydium Zarządu Okręgu z
powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków Zarządu Okręgu uprawnionych do głosowania.
§ 46
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy :
1. Kierowanie bieżąca działalnością Okręgu,
2. Wykonywanie uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Głównego,
3. Przygotowanie sprawozdań oraz projektów budżetu,
4. Nadzór nad praca Zarządów Oddziałów,
5. Zawieszanie Uchwał Zarządów Oddziałów sprzecznych ze Statutem, regulaminami i Uchwałami
władz Związku,
6. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których
działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami władz Związku,
7. Angażowanie pracowników etatowych,
8. Gospodarowanie majątkiem Okręgu,
9. Organizowanie lotów okręgowych i wystaw okręgowych,
10. Czuwanie nad przestrzeganiem w Okręgu i Oddziałach Statutu, uchwał i regulaminów Związku
oraz prawa obowiązującego w Polsce,
11. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Oddziałów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu
PZHGP,
12. Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności, co
najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.
§ 47
Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Okręgu należy :
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Okręgu,
2. Kierowanie pracami Zarządu Okręgu i jego Prezydium oraz zwoływanie ich posiedzeń,
3. Przyznawanie srebrnych odznak PZHGP,
4. Reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,
5. Wnioskowanie do Zarządu Okręgu o powołanie i odwołanie członków Prezydium Zarządu Okręgu.

ROZDZIAŁ XI
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 48
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu i Zarządu Okręgu z wyjątkiem działalności Komisji
Dyscyplinarnej,
b. składanie na Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdań, oraz wniosków o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Okręgu,
c. przedstawianie Zarządowi Okręgu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń
pokontrolnych.
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy Walny
Zjazd Delegatów.
4. Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów, przy obecności, co
najmniej 3 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ XII
OKRĘGOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 49
1. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych skierowanych przeciwko członkom
okręgowych i naczelnych władz Związku z terenu działania Okręgu oraz Prezesów Oddziałów i
Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Dyscyplinarnych, w zakresie:
- sporów pomiędzy członkami wymienionych wyżej władz, a także sporów miedzy nimi a pozostałymi
członkami Związku,
- naruszenia przez członków wymienionych wyżej władz obowiązujących w Związku przepisów i
podważania jego autorytetu,
- działania na szkodę Związku.
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Oddziałowe
Komisje Dyscyplinarne,
c. wymierzanie kar zgodnie z § 16 Statutu,
d. nadzór nad funkcjonowaniem Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
e. składanie sprawozdań na Okręgowym Zebraniu Delegatów.
§ 50
Działalność Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych,
uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
§ 51
Orzeczenia i postanowienia Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykła większością głosów.

ROZDZIAŁ XIII
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

§ 52
1. Najwyższa władza Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
2. Udział w Walnym Zebraniu biorą :
a. z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie
przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada Sekcji.
Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada Sekcje, to udział w
Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą Delegaci wybrani w Sekcjach wg
klucza :
• do 120 członków Oddziału, 1 Delegat na 3 członków Sekcji,
• od 121 do 200 Oddziału członków, 1 Delegat na 4 członków Sekcji,
• powyżej 200 członków Oddziału, 1 Delegat na 5 członków Sekcji.
Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na
pełniona funkcje we władzach związkowych pod warunkiem, e wybór ten nastąpił w jego
macierzystej Sekcji, oraz posiada 3. letni staż związkowy wymagany do władz Oddziałowych
Związku.
Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja -
jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może zostać wybrany członek zwyczajny, jeżeli został
ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu Oddziału,
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 53
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
2. Określenie kierunków działania Oddziału,
3. Decydowanie o absolutorium dla Zarządu Oddziału,
4. Wybór :
• Prezesa Zarządu Oddziału,
• Zarządu Oddziału - 6-8 członków,
• Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
• Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
• Delegatów na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów,
W skład Zarządu Oddziału łącznie z prezesem wchodzić może maksymalnie 9 osób.
5. Uchwalenie rocznego preliminarza budżetowego,
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Oddziału,
7. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykła większością głosów członków lub
Delegatów (powyżej 50%), przy obecności, co najmniej połowy członków lub Delegatów
uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,
8. Odwołanie Prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na Okręgowe Walne Zebranie
Delegatów, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy
członków lub Delegatów.
§ 54
1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału na 14 dni
przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania Oddziałów odbywają się w miesiącu lutym.
§ 55
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych wypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek
1/2 liczby członków Oddziału lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, oraz na pisemny wniosek
Zarządu Okręgu lub Prezydium Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania
pisemnego żądania, przez Zarząd Oddziału lub wyznaczonego Kuratora. W związku z powyższym,
Delegaci wybrani na Walne Zebranie Oddziału zachowują ważność mandatów na okres trwania
kadencji.

ROZDZIAŁ XIV
ZARZĄD ODDZIAŁU
I PREZES ODDZIAŁU

§ 56
1. Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa na jego wniosek w głosowaniu jawnym wybiera ze
swego grona:
• wiceprezesa do spraw organizacji lotów,
• wiceprezesa do spraw gospodarczych,
• wiceprezesa do spraw finansowych,
• sekretarza.
2. Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają
zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału
uprawnionych do głosowania.
§ 57
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy :
1. Przestrzeganie obowiązujących w PZHGP przepisów oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
Oddziału i wytycznych władz nadrzędnych.
2. Powoływanie Sekcji na wniosek 20 członków Oddziału. Sekcja jest organem pomocniczym
Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w §61 Statutu.
3. Nadzór i ocena pracy Sekcji.
4. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zebrania Sekcji.
5. Opracowanie sprawozdań i projektów budżetu na Walne Zebranie.
6. Gospodarowanie majątkiem Oddziału.
7. Stawianie wniosków do Zarządu Okręgu o nadanie odznak.
8. Uchwalanie planów lotów i podawanie ich do wiadomości członków w miesiącu grudniu każdego
roku.
9. Rozwiazywanie Sekcji jeżeli ich działalność jest niezgodna ze Statutem lub regulaminami PZHGP
oraz w przypadku nie wykonywania uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu Oddziału.
10. Inicjowanie prac społecznych na rzecz Związku.
11. Corocznie Zarząd Oddziału w miesiącu lutym zwołuje zebranie sprawozdawcze, w którym udział
biorą członkowie lub Delegaci w celu :
a. uchwalenia preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
12. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członka Oddziału,
którego działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.
13. Hodowca, który rażąco naruszył postanowienia Regulaminu Lotowo-Zegarowego, uchwała
Zarządu Oddziału PZHGP, może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie
lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), a sprawa winna być
skierowana do rozpatrzenia przez Komisje Dyscyplinarna. Zarząd Oddziału PZHGP ma obowiązek
skierowania pozwu (oskarżenie) do Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały
w sprawie zawieszenia członka.
14. Zarząd Oddziału PZHGP zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku, zaś
Uchwały zapadają zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.
§ 58
Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Oddziału należy:
1. Kierowanie pracami Zarządu Oddziału i zwoływanie jego posiedzeń,
2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. Wnioskowanie do Zarządu Oddziału o powołanie i odwołanie członków Zarządu z powierzonych
im funkcji.

ROZDZIAŁ XV
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 59
1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, Zarządu Oddziału i Sekcji z wyjątkiem
działalności Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
b. składanie na Walnym Zebraniu Oddziału Członków lub Delegatów sprawozdań, oraz stawianie
wniosku o udzielenie absolutorium za okres kadencji dla ustępującego Zarządu Oddziału,
c. składanie na wiosennym Walnym Zebraniu Oddziału rocznych sprawozdań z kontroli działalności
Zarządu Oddziału, oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczna działalność,
d. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy
Walny Zjazd Delegatów.
4. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co
najmniej 3 członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAI. XVI
ODDZIAŁOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 60
1. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Oddziału za wyjątkiem Prezesa Oddziału
i Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej, w zakresie :
• sporów powstałych miedzy członkami Związku,
• naruszania przez członków przepisów związkowych i podważania autorytetu Związku,
b. wymierzanie kar zgodnie z § 16 Statutu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału.
3. Działalność Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji
Dyscyplinarnych uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Orzeczenia i postanowienia Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykła większością
głosów.

ROZDZIAŁ XVII
SEKCJE JAKO JEDNOSTKI POMOCNICZE W ODDZIAŁACH

§ 61
1. Najwyższa władza Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.
2. Udział w Walnym Zebraniu Sekcji biorą wszyscy jej członkowie, zgodnie z obowiązującym
Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy :
a. rozpatrywanie sprawozdań władz Sekcji,
b. określanie kierunków działania Sekcji,
c. wybór władz Sekcji:
• prezesa Sekcji,
• sekretarza Sekcji,
• skarbnika Sekcji,
d. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Sekcji,
e. wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału.
4. Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Sekcji należy:
a. Kierowanie pracami Sekcji i zwoływanie posiedzeń władz Sekcji;
b. Reprezentowanie Sekcji na zewnątrz.
5. Walne Zebrania Sekcji odbywają się w miesiącu styczniu.
6. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Sekcji, ustalają władze Sekcji na 14 dni przed
terminem zebrania i powiadamiają o tym członków i właściwy Zarząd Oddziału.
7. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykła większością głosów członków Sekcji, przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Szczegóły reguluje
Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ XVIII
FUNDUSZE związku

§ 62
Dla realizacji zadań statutowych Związek posiada fundusze, które składają się z :
1. Wpisowego, składki członkowskiej, składki z tytułu obrączki rodowej oraz składki ruchomej o
celowym przeznaczeniu,
2. Wpływów z działalności statutowej,
3. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Darowizn, zapisów i dotacji,
5. Z dobrowolnych opłat o celowym przeznaczeniu.
6. Innych przysporzeń majątkowych.
§ 63
1. Ofiary, zapisy, darowizny i dotacje mogą przyjmować wszystkie terenowe jednostki organizacyjne
Związku.
2. Sposób ewidencjonowania wszystkich zobowiązań nie może być sprzeczny z ogólnie
obowiązującymi przepisami.
§ 64
1. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej
działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności
lub niedbałości i zobowiązani są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.
2. W przypadku rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku, tj. Okręgu lub Oddziału, majątek
trwały, środki nietrwale i środki finansowe przechodzą do jednostki organizacyjnej Związku, do której
skierowano członków jednostki rozwiązanej, zgodnie z podjęta Uchwałą o rozwiązaniu jednostki
organizacyjnej.

ROZDZIAŁ XIX
MAJATEK związku

§ 65
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach
majątkowych Związku wymagana jest uchwała odpowiedniego organu Związku (na danym szczeblu) i
podpisy dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ XX
ZMIANY STATUTU
I ROZWIAZANIE ZWIĄZKU

§ 66
Zmiana Statutu wymaga Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością, co
najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych Delegatów.
§ 67
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Walnego Zjazdu
Delegatów, powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby wybranych Delegatów.
2. W razie powzięcia przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów Uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd
powołuje komisje likwidacyjna, która zgodnie z Uchwałami Zjazdu przeprowadzi likwidacje.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie postanowienia Prawa o
Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855, z 2001 roku).
4. Statut niniejszy uchwalony został przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu
18 kwietnia 2015 roku w Orzeszu.

Wydrukowano 30.04.2017 o godz. 16:44
© by E R E B U S (www.erebus.gryps.pl)