Ustaw jako startową
21 maja 2018
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-019-14-197
PL-0271-08-4468
PL-0132-18-3723
PL-0195-17-2411
PL-9-18-734
PL-0287-17-1473
PL-0331-17-6846
PL-0252-17-5441
PL-019-14-197
RO-Gold-16-3006529


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP CHORZÓW 16.04.2005
2005-04-25 - Stanisław Gawor

Na półmetku…

Dokładnie w połowie swej kadencji odbył 16 kwietnia kolejne posiedzenie Zarząd Główny naszego Związku ( powołany, jak wiadomo, przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów w kwietniu 2003) . Uczestniczyli w nim- obok członków Zarządu i szefów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej - prezesi lub wiceprezesi okręgów ( po raz pierwszy uczestniczył w obradach ZG nowy prezes Okręgu Ciechanów, Mirosław Dudkiewicz) .

Prowadzone przez Prezydenta Związku Jana Kawalera obrady rozpoczęto od minuty ciszy dla uczczenia pamięci naszego wielkiego rodaka, Papieża Jana Pawła II.
Na posiedzeniu sumowano i oceniano ostatni rok pracy, naturalną więc koleją rzeczy najważniejszymi punktami porządku jego obrad były sprawozdania Jako pierwszy w imieniu Prezydium ZG złożył je Prezydent.Oto najważniejsze fakty z tego sprawozdania: na dzień 31 grudnia ub. roku Związek liczył dokładnie 43.484 członków , co oznacza, że w ciągu tego roku przybyło nas 427. Grupujemy się w 375 oddziałach, przy czym 20 z nich liczy obecnie poniżej 50 członków, co oznacza , że w najbliższym czasie powinny zostać rozwiązane, bo taka liczba członków nie spełnia kryterium Statutu PZHGP. Od 51 do 75 członków ma dalszych 71 oddziałów, od 76 do 100 – 80 oddziałów. Od 100- do 250 członków grupuje stosunkowo największa ilość oddziałów, bo aż 197. 7 oddziałów Związku liczy powyżej 250 członków. Prezydium ZG w ciągu roku odbyło 14 posiedzeń , zbierało się więc cześciej niż raz w miesiącu, podjęło przy tym 85 różnego rodzaju uchwał, głównie w sprawach organizacyjnych i finansowych, m.in. nadało 157. zasłużonym działaczom Związku Złote odznaki i rekomendowało Zarządowi do odznaczenia odznaką „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP” 16 działaczy. Prezydent przypomniał też , że Prezydium ZG w roku ubiegłym było organizatorem dwu wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym: tradycyjnej pielgrzymki na Górę Św. Anny i Wystawy Ogólnopolskiej oraz współorganizatorem trzeciego- inauguracji sezonu lotowego 2004 w Tarnowskich Górach , gdzie Związek świętował też wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Wszystkie te imprezy należy uznać za udane.
Przechodząc do spraw finansowych – które bardziej szczegółowo omówił za chwilę w swym

sprawozdaniu wiceprezydent Tomasz Osiński – prezydent Kawaler podkreśłił, iż działalność w tej dziedzinie ZG zakończył w 2004 roku zyskiem, wynoszącym ok. 180 tys. zł, który to zysk – łącznie ze środkami, wygospodarowanymi w latach ubiegłych- będzie przeznaczony na nieoprocentowane, rozłożone na raty pożyczki dla okręgów i oddziałów na zakup samochodów i kabin transportowych. W roku 2004 udzielono 18 takich pożyczek na sumę 460 tys. złotych, prawie 5 razy wyższą niż w roku poprzednim ( 100 tys. zł) ,a w ogóle najwyższą w ostatnich kilku latach. Prezydent zapowiedział przy tym, że i w roku bieżącym Prezydium ZG będzie udzielać takich pożyczek - do wysokości uzyskiwanych od dłużników spłat zaciągniętych przez nich kredytów tak, by utrzymać stan zadłużenia z tego tytułu na wysokości 600 tys. zł..
Jedynie 17 okręgów – kontynuwał swe sprawozdanie Prezydent – uzyskało osobowość prawną, który to wymóg nakłada na nie uchwalony na ostatnim KWZD Statut Związku Jak potwierdziła to potem dyskusja, występuje w tym względzie bardzo wiele trudności i kłopotów, Prezydent zaproponował więc przesunięcie terminu na dokonanie tego obowiązku przez pozostałe okręgi do 30 września tego roku.Wniosek ten,formalnie przedstawiony potem przez komisje uchwał, został jednogłośnie – i powiedziałbym: z wdzięcznością– przez zebranych przyjęty…
I jeszcze jedna ważna propozycja Prezydenta, też potem jednogłośnie przyjęta: by zmienić sposób weryfikacji wyników do Generalnego Mistrzostwa Polski.” Mając pewien niedosyt po po ostatniej weryfikacji -powiedział Prezydent –proponuję, by począwszy od tego roku kontrolę taką sprawowały specjalne zespoły powoływane w regionach, którym przewodniczyliby członkowie Głównej Komisji Lotowej”. Rzecz – jak potem doprecyzowano w dyskusji – wygłądać będzie tak, że zespół kontrolny regionu I będzie prowadził weryfikacje w regionie II, zespół powołany w regionie II – kontrolować będzie wyniki w regionie III itd. Kończąc swe sprawozdanie Prezydent wyraził nadzieję, że nowe konkurencje, jakie
zostają w tym sezonie wprowadzone, mianowicie Maraton i Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych uatrakcyjni Związkowe współzawodnictwo i zaapelował do prezesów okręgów o pomoc w organizacji tego współzawodnictwa przez oddziały.
Jak na każdym posiedzeniu ZG po tym ogólnym sprawozdaniu Prezydenta sekretarz ZG,

Roman Kalus, przedstawił szczegółowo uchwały, jakie Prezydium podjęło w okresie od ostatniego posiedzenia ZG. Dotyczyły one głównie spraw finansowych ( w tym pożyczek) oraz bieżących spraw organizacyjno – porządkowych.Sprawozdanie zostało przyjete jednogłośnie bez dyskusji.
Ze szczegółowego sprawozdania wiceprezydenta d.s.finansowych Tomasza Osińskiego wypisuje tu tylko dwa najważniejsze zdania. Pierwsze : zysk bilansowy ZG w roku 2004 był o 144.29 proc. wyższy niż planowano w przyjętym preliminarzu! Drugie: tak korzystny efekt bilansowy uzyskano dzięki znacznemu zmniejszeniu kosztów działalności – w tym zakresie przyjęty na rok ubiegły plan budżetu ZG wykonano w 93.24 proc!. I dodam jeszcze tylko, że pewną częścią tego ogólnego zysku, o którym mowa, były dochody ze sprzedaży naszego „Hodowcy”( przynieśliśmy zysk w wys. ok.73.5 tys. zł)…
Te dwa choćby tylko przytoczone fakty nie pozostawiają wątpliwości, że gospodarka finansowa ZG i w tym drugim roku jego nowej kadencji prowadzona była wzorowo. Potwierdziło to sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawione następnie przez jej

przewodniczącego, Wiesława Tronta . Sprawozdawca zresztą ocenił także bardzo dobrze funkcjonowanie całej struktury ZG ,pochwalił też staranność w prowadzeniu dokumentacji, i tej finansowej i organizacyjno- merytorycznej, nikogo więc nie zdziwił jego końcowy wniosek : o udzielenie przez Zarząd Główny skwitowania Prezydium za rok 2004. Uprzedzając tok obrad powiem od razu, iż i ten wniosek Zarząd przyjął jednogłośnie…
Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej przedłożył zebranym jej przewodniczący, Jan Dziuban.

W dyskusji , jaka się – zgodnie z porządkiem obrad - wywiązała po sprawozdaniach, ono właśnie, tzn. sprawozdanie kol. Dziubana, wywołało najwięcej uwag.Uwag znowu bez wyjątku krytycznych, tak, jak podobne jego sprawozdanie sprzed roku. Zarzuty, jakie postawił Prezydium i osobiście Prezydentowi uznano i tym razem zgodnie za niemerytoryczne, przy tym dalekie od obiektywizmu, w zamian sformułowano zarzuty pod adresem samego przewodniczącego Komisji : że nie angażuje do pracy i zupełnie ignoruje niektórych członków Komisji( kol. Gidaszewski), że ani razu od początku kadencji nie odbyło się jeszcze posiedzenie Komisji w pełnym składzie, że konfliktuje Związek …Kol. Dziuban z zarzutami tymi ostro i bardzo emocjonalnie polemizował, ale zebranych do swych racji nie przekonał. Kilku dyskutantów ( A. Mazur, W. Kucharski i inni) jakby w odpowiedzi na jego zarzuty podkreśliło w swych wystąpieniach znakomity kontakt na linii okręgi – Zarząd Główny i dziękowało Prezydentowi za dobrą współpracę.
A w ogóle dyskusja – a głos zabierało,

niektórzy po kilkakroć , kilkanaście osób – skupiła się, poza ową relacją na linii ZG- GKD , na kilku głównie sprawach: wspomnianych na wstępie propozycjach Prezydenta z jego sprawozdania ( zostały przyjęte), na zgłoszonym przez Wiesława Tronta wnioskiem, by w ocenach gołębi na wystawach ogólnopolskich uczestniczyli wszyscy sędziowie, a nie tylko dyplomowani ( i ten wniosek przyjęto!), na potrzebie wydatnej poprawy w umiejętnosciach praktycznych sędziów, tak by wyeliminować rażące, sięgające 3 i więcej punktów różnice w ich ocenach ptaków, na trudnościach, związanych z uzyskiwaniem przez okręgi osobowości prawnej i sposobach ich przezwyciężania, na potrzebie szkolenia konwojentów…Incydentalnie podnoszono też pewne inne, mniej ważne sprawy, ale generalnie nikt w najmniejszym nawet stopniu nie zakwestionował większości przedłożonych sprawozdań ( z wyjątkiem sprawozdania GKD, ale to zebrani tylko przyjmowali do wiadomości), tak że wynik głosowania nad absolutorium dla Prezydium ZG – udzielono go, powtarzam, jednogłośnie! – nie mógł być dla nikogo zaskoczeniem.W dalszej części obrad dyskutowano zmiany, zaproponowane do Regulaminu Organizacyjnego PZHGP, do Regulaminu Lotowo – Zegarowego oraz do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski ( przyjęte zmiany, m.in. wynikające z wprowadzenia nowych konkurencji we współzawodnictwie, omówimy w następnym numerze).
Bez większej dyskusji przyjęto przedłożony

przez wiceprezydenta Osińskiego projekt preliminarza budżetowego Zarządu Głównego na rok bieżący. Po stronie kosztów przewiduje on wydatki w wysokości 1.001 tys. złotych, po stronie dochodów – kwotę w wysokości 1 095 tys. zł. Działalność ZG ma więc i w tym roku przynieść zysk. Przewiduje się, że będzie to 74 tys. złotych.Biorąc pod uwagę doświadczenia dwu pierwszych lat kadencji, a także generalnie wyjątkowo oszczędną politykę finansową, jaka prowadzi Prezydium ZG, można przewidywać, iż ten zysk też będzie większy…Oto kilka najważniejszych pozycji w zakresie kosztów: wynagrodzenia – 180 tys. zł ( w ub. roku – 198.5), honoraria i nagrody dla aktywu Związkowego – 125 tys. zł ( w ub. roku – 106.5 tys.), podróże służbowe – 80 tys.( 52.5), zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych – 40 tys (39.9). A po stronie dochodów: sprzedaż „Hodowcy” – 350 tys. zł ( w ub. roku – 353.5), sprzedaż usług niematerialnych – 100 tys. zł ( w ub. roku – 150 tys.), sprzedaż obrączek i akcesoriów -440 tys. zł ( 455.5 tys),składki członkowskie – 173 tys. zł ( 172 tys.). Gdy mowa o działalności gospodarczej Związku warto może jeszcze wspomnieć, że Główna Komisja Rewizyjna w swym sprawozdaniu postawiła wniosek o likwidacji komórki gospodarczej ZG, czyli mieszczącego się na parterze Zwiąkowego domu w Chorzowie sklepu, a to z uwagi na jego kolejny deficyt. Wniosku tego nie głosowano, ponieważ Prezydent poinformował Zarząd, iż Prezydium ten punkt sprzedaży karmy i Zwiąkowych akcesoriów już w międzyczasie zlikwidowało.
W jednym z ostatnich punktów porządku dnia sekretarz ZG, Roman Kalus w imieniu Prezydium


zarekomendował Zarządowi do odznaczenia odznaką „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP” kol.kol.: Edwarda Witnika z Okręgu i Oddziału Bydgoszcz , Jana Synowca z Oddziału Siemianowice Śl.( Katowice) oraz Stefana Gintera z Oddziału Rybnik III. Zanim zarządzono w tej sprawie głosowanie – wszystkie trzy kandydatury oceniono pozytywnie – dokonano ogólniejszej wymiany zdań na temat tego ważnego Związkowego odznaczenia. Kol. Kalus podniósł mianowicie, że nie wszyscy koledzy w oddziałach i okręgach występujący z takim wnioskami traktują go z należytą powagą, czego dowodzi choćby fakt, iż zdarzają się wnioski niepełne, na dodatek w stosunku do ludzi, którzy zupełnie nie spełniają kryteriów tego odznaczenia ( oczywiście nie dotyczy to wniosków , przedstawionych właśnie członkom Zarządu). Nie można – stwierdzono ostatecznie w trakcie tej dyskusji – deprecjonować tego odznaczenia, ono musi mieć wysoki prestiż, a będzie go miało, jeśli będzie odzwierciedlać rzeczywiste zasługi laureata w toku wielu lat jego działalności w Związku.

Prezes Okręgu Ciechanów Mirosław Dudkiewicz<< powrót  


Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Oddział RZESZÓW sprzeda kabię do transportu gołębi
    jerzy19495 / 0 odp.

500
    darmox5 / 0 odp.

Ciekawe wypuszczenie
    lotnikkk / 15 odp.

Przejście na wdowienstwo
    hodowca 2014 / 0 odp.

odstapie kilka mlodych
    hulinki / 1 odp.

przybłąkany gołąb
    Jakub1234 / 0 odp.

Talent Qautro
    Arkadiusz_Maziarz / 0 odp.

HODOWLA NA SPRZEDAŻ
    Kedlaw / 0 odp.

Złamane lotko
    tomi26 / 4 odp.

10 młodych do. lotów
    Bryan / 12 odp.

Sprzedam Młode Gołębie 2018
    Gołębiarz123 / 0 odp.

Pomoc
    Sylwekk12 / 5 odp.

olimpijczyk 90120
    robson055 / 2 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.