Ustaw jako startową
25 kwietnia 2018
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-078-17-7312
PL-185-17-189
PL-0189-17-185
PL-0410-15-6278
PL-0296-17-3043
PL-0312-17-1571
PL-0324-14-1233
PL-0326-16-15948
PL-0265-17-5608
PL-0211-14-2314


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
2007-04-19 - Zdzisław Karoń

KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATO POLSKIEGO ZWIAZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH


W dniu 14 kwietnia 2007 roku na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach w pobliżu tragicznego miejsca z 28 stycznia 2006 roku odbył się Krajowy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
KWZD jest to najwyższa instancja naszego Związku w czasie Zjazdu dokonuje się sprawozdań z działalności Zarządu Głównego PZHGP,Głównej Komisji Rewizyjnej PZHGP,Głównej Komisji Dyscyplinarnej PZHGP,Zarządu Kolegium Sędziów PZHGP udzielenie absolutorium ZG.
Na KWZD są wybierane najwyższe władze, wytyczane są kierunki działania Związku.

Przed rozpoczęciem się tegorocznego KWZD delegaci z całego Kraju i najwyższe władze Związku w asyście pocztu sztandarowego ZG PZHGP oraz z kapelanem naszego Związku kś. dr Józefem Żyłką przemaszerowali uroczyście pod płytę upamiętniającą ofiary z tragedii katastrofy z dnia 28 stycznia 2006 roku gdzie następnie złożyli wiązankę kwiatów zapalili znicze, pomodlili się.

Zgodne z terminem i porządkiem obrad o godzinie 9.00 Prezydent Jan Kawaler dokonał uroczystego otwarcia Zjazdu.
W zjeździe brało udział 137 delegatów na 139 upoważnionych.
Chorzów 23.03.2007 r.
PROTOKÓŁ
Z przeprowadzonej kontroli Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych przez Główną Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Wiesław Tront – przewodniczący
2. Henryk Eron – z-ca przewodniczącego
2. Krzysztof Kozioł – sekretarz
3. Jerzy Małuszyński – członek
4. Zdzisław Lendlewicz – członek
w dniach 22.03. – 23.03.2007 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w toku kontroli stwierdzono:
1. Skład Zarządu Głównego: Zarząd przez cały okres kadencji pracuje w składzie , zgodnie
ze zjazdem wyborczym.
2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 07.04.2006 roku:
wykonano zalecenia o przekazaniu funduszy „Pomoc powodzianom”, „Lot Watykan”,
„Fundusz pomocy hodowcom” w kwocie łącznej 7 049,73 zł przekazano na
odszkodowania poszkodowanym w wystawie,
oraz uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów: uchwały KWZD wykonano
3. Ocena działalności Zarządu Głównego
a) Wykonywanie zadań statutowych
- Zarząd pracuje zgodnie ze statutem, realizuje zadania z należytym zaangażowaniem, osiągając dobre efekty swoich prac. Protokoły z posiedzeń sporządzane na bieżąco, opatrzone podpisami, posegregowane w skoroszytach. Zeszyt uchwał i wniosków prowadzony starannie na bieżąco.
b) Kontrola pracy administracyjnej:
Komisja stwierdza, że biuro prowadzone poprawnie, wszystkie pisma wychodzące i przychodzące zarejestrowane, posegregowane w odpowiednich teczkach. Komisja stwierdza, że do dnia dzisiejszego Okręg Białystok nie posiada osobowości prawnej. Na dzień 31.12.2006 roku Zarząd Główny zatrudnia 3 osoby na pełnym etacie, 2 osoby na ˝ etatu, 1 osoba na ľ etatu, 1 osoba na 1/3 etatu. W Kolegium Redakcyjnym – na umowę o dzieło pozostaje Kol. Stanisław Gawor. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano etaty – pracownik gospodarczy ˝ etatu, sekretarka ľ etatu oraz 1 etat magazynier - sprzedawca.
Kontrola ewidencji członków Związku:
Ewidencja członków prowadzona na podstawie wykazów półrocznych przekazywanych przez okręgi
Stan członków na:
I półrocze 2006 r. – 42 340 hodowców
II półrocze 2006 r. – 42 881 hodowców
wzrost o 541 w II półroczu, natomiast w porównaniu z II półroczem 2005 nastąpił spadek o 777 członków. Po konfrontacji ilości członków z wpłatami składek członkowskich stwierdzono zaległości okręgów z tytułu nieopłacenia składek na 31.12.2006 wynosiła 3 940 zł.
Komisje działające przy Zarządzie Głównym pracowały zgodnie z zadaniami
statutowymi i zadaniami poszczególnych Komisji.
4. Kontrola finansowo – księgowa
a) Księgowość prowadzona prawidłowo, w sposób przejrzysty i na bieżąco
b) Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2006 według arkuszy spisu z natury wynosił
4 807,46 zł (słownie: cztery tysiące osiemset siedem zł 46/100)
c) Przychody ogółem w roku 2006 wynosiły: 1 187 496,45
Rozchody w roku 2006 wynosiły: 1 084 179,11
Zysk za 2006 rok wynosi: 103 317,34
Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2006 roku:
PKO BP SA Bytom – 553 658,79 zł
PKO „POMOC” - 266 552,21 zł
BGŻ SA Bielsko Biała – 800 000,00 zł
Bank Śląski SA w Chorzowie – 90 668,47 zł
Ogółem – 1 710 879,47
Ostatni wykorzystany dokument rozchodu KW nr 141 z dnia 30.12.2006r na sumę 149,73 zł
Ostatni wykorzystany dokument przychodu KP nr 1409 z dnia 29.12.2006r na sumę 42,00 zł
Ostatni wykorzystany czek bankowy nr 0004960844 z dnia 19.12.2006r na sumę 15 000 zł

Potwierdzenia sald bankowych znajdują się w dokumentacji:
stan środków finansowych ogółem – 1 715 686,93 PLN
(słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć zł 93/100)
Uwagi o zabezpieczeniu gotówki w kasie i prawidłowym dokumentowaniu operacji kasowych:
gotówka zabezpieczona w sposób prawidłowy, dokumentacja operacji finansowych poprawna.
Ocena wykonania preliminarza budżetowego za rok 2005 :
a. Dochody: planowane 1 104 000,00 wykonane – 1 187 496,45 107,56%
b. Rozchody: planowane 1 023 000,00 wykonane – 990 894,40 96,86%
c. Zysk planowany 81 000,00 wykonany - 103 317,34 127,55%
d. Zysk z działalności za rok 2006 – 103 317,34 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych 34/100)
e. Kwota udzielonych pożyczek jednostkom terenowym na 31.12.2006 wynosi 583 168,00 zł.
Stan finansowy zgodny z bilansem, za rok 2006.
f. Kontrola dokumentacji księgowej, zatwierdzania dokumentów przez osoby kompetentne: Księgowośćg. prowadzona poprawnie, dokumenty opatrzone wymaganymi podpisami, posegregowane.
h. Kontrola celowości ponoszonych wydatków: wydatki ponoszone zgodnie z założeniami oraz podjętymi uchwałami, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Komisja dokonała kontroli działalności Komórki Gospodarczej ZG:
inwentaryzacja roczna wykonana, stan akcesoriów zgodny ze spisem z natury na dzień 31.12.2006.
Skontrolowano działalność Kolegium Sędziów: Kolegium odbyło 9 posiedzeń, obsłużono 101 wystaw gołębi. Na 31.12.2006 rok liczba sędziów 45 w tym 20 dyplomowanych oraz 6 nieaktywnych. Komisja Kształcąca Sędziów przygotowuje 19 kandydatów ( w tym na dzień dzisiejszy 10 zdało egzamin pozytywnie).
Dokonano kontroli finansowo – administracyjnej miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych” stwierdzono” dokumentacja administracyjno – finansowa prowadzona poprawnie w sposób staranny.
Przychód – 488 128,59 zł
Koszty – 393 866,74 zł
Zysk – 94 261,95 zł
W czasie kontroli stwierdzono 224 numery Hodowcy rozsyłane bezpłatnie, w tym 41 szt dla ciał statutowych, członków honorowych wg. wykazu stwierdzono 138.
8. Koszty działalności Kolegium Sędziów w roku 2006 wyniosły: 22 435,22 zł
9. Koszty działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz Głównej Komisji
Rewizyjnej w roku 2006 wynosiły:
Główna Komisja Dyscyplinarna – 6 890,43 zł;
Głowna Komisja Rewizyjna – 2 930,45 zł
10. Ocena działalności finansowo – księgowej: zgodna z zasadami księgowości, prowadzona
poprawnie.
11. Głowna Komisja Rewizyjna sprawdziła dokumentację związaną ze środkami „Funduszu
Pomocy” związanego z tragedią, wg stanu na dzień 20.03.2007 roku:
Środki wpłacone od instytucji, indywidualne, jednostek PZHGP wyniosły 688 371,14 zł, odliczając prowizje bankowe wyniosły 687 553,72 zł.
Powołana Komisja rozdysponowała poszkodowanym na podstawie posiadanych dokumentów kwotę: 451 783,60 zł w tym na pomnik Ofiar MTK przekazano 5 000 zł, na tablicę pamiątkową w ZG PZHGP – 7 783,60 zł oraz 21 000 zł – przelew z biura poselskiego Kazimierza Kutza (rozdysponowany zgodnie z pismem przewodnim dla 7 rodzin).
Pozostała kwota do rozdysponowania: 235 770,12 zł.
Straty nadzwyczajne związane z tragedią na wystawie 2005 wyniosły:
93 284,71 złotych w tym: 38 298,31 złotych różnica pomiędzy przychodami za bilety a rozchodami, 40 000 zł kwota przesunięta na konto „POMOC”, 14 986,40 złotych – klatki wystawowe , stojaki.
12. Wnioski pokontrolne GKR do realizacji przez ZG PZHGP:
a) Zobligować Zarządy okręgów do uaktualnienia wykazów Członków Honorowych
celem weryfikacji nieodpłatnej wysyłki miesięcznika HGP.
GKR wnioskuje aby odpłatność oceny gołębi przez Sędziów na wystawach była
ustalana przez Zarząd Główny.
GKR wnioskuje aby w ostatnim roku kadencji Zarządu Głównego wykonano bilans finansowy przez biegłych księgowych.
13. Uwagi i zastrzeżenia jednostki kontrolowanej: Zarząd Główny nie wnosi zastrzeżeń.
Wyjaśnień podczas kontroli udzielili:
Członkowie Prezydium ZG PZHGP;
Pani Ewa Morawiec - Główna Księgowa ZG PZHGP.
14. W oparciu o § 32 pkt. 3 Głowna Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielenie
absolutorium Prezydium Zarządu Głównego za działalność w roku 2006.

Na tym protokół kontroli GKR zakończono i po odczytaniu podpisano.
Chorzów dnia 23.02.2007 roku.
Podpisy GKR : Zarząd Główny:

Wiesław Tront …………………………


Henryk Eron …………………………


Krzysztof Kozioł …………………………


Jerzy Małuszyński …………………………
Prezydium ZG PZHGP

KAWALER Jan Bielsko Biała Prezydent PZHGP
GYGIER Paweł Katowice Wiceprezydent ds. gospodarczych
KALUS Roman Katowice Sekretarz
MAŚNICA Zygmunt Poznań Wiceprezydent ds. organizacji lotów
OSIŃSKI Tomasz Kraków Wiceprezydent ds. finansowych

Zarząd Główny PZHGP
BEDNORZ Krystian Katowice
DUDZIŃSKI Emil Kraków
GALICA Stanisław Nowy Sącz
GAMŻA Mirosław Opole Południe
KAROŃ Zdzisław Częstochowa
KOWALIK Andrzej Rzeszów
KOZIOŁ Paweł Bielsko Biała
KOŹLIK Jerzy Opole
KRZYŻAK Stanisław Tarnów
LEPIARCZYK Alojzy Katowice
MATYS Jan Opole
MAZUR Augustyn Rzeszów
MORAWSKI Adam Bydgoszcz
MOSKALIK Zbigniew Zielona Góra
PTAK Tadeusz Kielce
ŚWIĄDER Marian Olsztyn


Główna Komisja Dyscyplinarna
GIDASZEWSKI Tadeusz Leszno
GRZYB Lechosław Katowice
LASOTA Władysław Śląsk Południe
MIKA Michał Śląsk Południe
PAWLICA Stanisław Koszalin

Główna Komisja Rewizyjna
HALUPCZOK Jan Opole
TRONT Wiseław Śląsk Południe
ERON Henryk Gdańsk
GŁADKI Piotr Katowice
KRASOWSKI Marek Zielona Góra
MAŁUSZYŃSKI Jerzy ŁódźObszerne informację będą opublikowane w majowym wydaniu „Hodowcy”
Tekst i zdjecia Zdzisław Karoń

<< powrót  


Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Tomasz Paterak&Tomasz Petryszyn
    Gaston / 0 odp.

Wdowieństwo
    darmox5 / 0 odp.

Podawanie witamin
    iwancafe / 5 odp.

Sprzedam VIZION
    stan.Burkot / 0 odp.

PL 265 16 12347
    pawel.232 / 0 odp.

MEGA SYSTEM
    krak1234 / 0 odp.

Pl 056 17 26195
    mario1111 / 0 odp.

Ogłoszenie na prośbę kolegi
    jerzy19495 / 0 odp.

KUPIĘ ANTENĘ DO VIZIONA
    Kedlaw / 0 odp.

Gniazdówka
    hodowca 2014 / 4 odp.

Pl 0444 17 14122
    mario1111 / 15 odp.

Kabina na samochodzie ciężarowym doprzewozu gołębi
    jerzy19495 / 0 odp.

Budowa gołębnika
    Jumper / 7 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.