Ustaw jako startową
27 kwietnia 2017
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» TopLista
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

POL-0402-16-6602
PL-894-16-406
PL-0184-16-9067
PL-0384-14-3469
PL-07-695
PL-0333-16-4732
PL-0304-16-974
PL-037-14-1384
PL-042-12-15873
PL-126-16-3031


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
Statut PZHGP
2009-01-30 - ZG PZHGP

Informujemy, że Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.01.2009 roku w Statucie PZHGP wpisane zostały zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 27.09.2008 roku.
Aktualny Statut PZHGP jest dostepny na naszej stronie


Uchwała nr 1
podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów
w dniu 27.09.2008 roku w Katowicach następującej treści:

Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów dokonuje w obowiązującym aktualnie Statucie PZHGP zarejestrowanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.11.2007 roku – sygnatura sprawy KA.VIII NS-REJ.KRS/024852/07/534 następujących zmian:
1. § 8 pkt 1”e” w siódmym wierszu wykreślić „ i bierze udział w lotach organizowanych przez Związek”. W związku z czym otrzymuje brzmienie: „Hoduje gołębie pocztowe”.
2. § 9 pkt 1 dodać podpunkt „g” o następującej treści: „brać udział w lotach organizowanych przez Związek”
3. § 9 pkt 2 podpunkt „a” wykreślić słowa „i brać udział w lotach organizowanych przez Związek”. Z związku z czym § 9 pkt 2 ppkt „a” otrzymuje brzmienie:
„hodować gołębie pocztowe”
4. § 10 w trzecim wierszu liczbę 2 zastępuje się liczbą 3. W związku z tym otrzymuje brzmienie:
„Członkowie wybierani do władz związkowych muszą posiadać, co najmniej następujące nieprzerwane staże:
 do władz Oddziału – 3 letni,
 do władz Okręgu – 4 letni,
 do władz Naczelnych Związku – 5 letni.”
5. § 18 pkt 2 w pierwszym wierszy skreślić słowa: „zmniejszy” a w drugim wierszu liczbę 350 zastąpić liczbą 500 oraz wykreślić słowa „a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata)” i wpisać w ich miejsce słowa: w wierszu pierwszym wpisać „trwale obniży”.
W związku z czym otrzymuje brzmienie: „ W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Okręgu trwale obniży się poniżej 500 członków, to Zarząd Główny PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Okręg. Zgodnie z § 63 pkt 2 Statutu PZHGP członkowie, majątek trwały, środki trwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej, decyzją Zarządu Głównego PZHGP”.
6. § 19 pkt 1 w drugim wierszu liczbę 100 zastępuje się liczbą 80.
§ 19 pkt 2 w pierwszym wierszy skreślić słowa: „zmniejszy” oraz wykreślić słowa „a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata)” i wpisać w ich miejsce słowa: w wierszu pierwszym wpisać „trwale obniży”.
§ 19 pkt 3 w drugim i trzecim wierszu liczbę 100 zastępuje się liczbą 80.
W związku z czym § 19 otrzymuje brzmienie:
„1. Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 80 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Oddziału trwale obniży się poniżej 50 członków, Zarząd Okręgu PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki oddział. Zgodnie z § 42 pkt 2 i § 63 pkt.2 Statutu PZHGP członkowie , majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej, Uchwałą Zarządu Okręgu.
3. Jeżeli Zarząd Okręgu PZHGP tworzy nowy Oddział (drugi i następny) z istniejącego już Oddziału, to nowo tworzony Oddział musi zrzeszać 80 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Oddziale musi pozostać nie mniej niż 80 członków Zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Główny. Władzami Oddziału są:
• Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
• Zarząd Oddziału,
• Oddziałowa Komisja Rewizyjna,
• Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna”.
7. § 24 pkt 2 w wierszu pierwszym wykreśla się słowa „co 4 lata”a w to miejsce wpisać „co roku”. § 24 pkt 3 ppkt „a” w drugim, dziewiątym i dziesiątym wierszu liczbę 300 zmienić na liczbę 400, a liczbę 151 na liczbę 201.
§ 24 pkt 3 ppkt „b” – wykreślić.
W związku z czym § 24 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest co roku w miesiącu kwietniu i ogłoszony na 30 dni przed przewidzianym terminem.
3. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg klucza – 1 delegat na każde 400 członków Okręgu. Następny delegat na 201 członków Okręgu.
Delegatem na KWZD może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, ze wybór ten nastąpił w jego macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5. leni staż związkowy do władz naczelnych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg – jako jednostka terenowa Związku, według klucza 1 delegat na każde 400 członków Okręgu i następny delegat na 201 członków Okręgu, jak i w Okręgu istniejącym.
Delegatem na KWZD nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie został zatarta.
b. z głosem doradczym – zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny”.
8. § 25 pkt. 1 po słowach „decydowanie o” dopisać słowo „udzieleniu” oraz po
słowie „dla” wykreślić słowo: „ustępujących” i dopisać słowo „tych”.
§ 25 pkt. 5 wykreślić „ramowego budżetu na 4 lata” i wpisać „rocznego preliminarza budżetowego”. § 25 pkt. 11 w wierszu pierwszym po słowie „odwołań” skreślić „Zarządów Okręgów”, a po słowach „od decyzji” skreślić „Zarządu Głównego” i wpisać w to miejsce „Władz naczelnych Związku”. W związku z tym § 25 pkt. 1, 5, 11 otrzymują brzmienie:
Punkt 1 – „Rozpatrywanie sprawozdań Prezydenta, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla tych władz”.
Punkt 5 – „Uchwalanie rocznego preliminarza budżetowego.”
Punkt 11 – „ Rozpatrywanie odwołań od decyzji władz naczelnych Związku podjętych między zjazdami.
9. § 27 pkt 4 – skreślić.
10. § 28 pkt 2 „c” oraz § 28 pkt 3 – skreślić.
11. § 30 pkt. 11 wykreślić „do właściwej instancji”. W związku z tym § 30 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „Kierowanie oskarżenia do Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.”
12. § 30 wpisać pkt 12 który brzmi: „ Kierowanie oskarżeń do Komisji Dyscyplinarnej na członków których działalność jest sprzeczna ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Związku”.
13. § 34 pkt 1 wykreślić „z wyjątkiem orzeczeń Głównej Komisji Dyscyplinarnej”.
W związku z tym § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Kontrolowanie całokształtu działalności Związku”. § 34 pkt 2 skreślić słowo „ustępującego”. W związku z tym § 34 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Składanie na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarząd Głównego i Prezydenta Związku”. § 34 pkt 3 – skreślić.
14. § 36 pkt 1, 3, 4 – skreślić.
Do § 36 dodać pkt 2, 3, 5. z§ 36 otrzymuje brzmienie:
„ Do zadań Głównej Komisji Dyscyplinarnej należy:
1. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych i Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
2. Prowadzenie centralnego rejestru skazanych prawomocnymi orzeczeniami Komisji Dyscyplinarnych,
3. Prowadzenie rejestru zatarcia kar,
4. Składanie sprawozdań na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów,
5. Wnioskowanie do OWZD o stwierdzenie nieważności postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem terenowych KD, jeżeli zostały wydane z naruszeniem prawa”.
15. § 38 – skreślić oraz zmienić kolejność następnych paragrafów.
16. § 39 dodać punkt 8 o następującej treści: „Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków o których mowa w § 36 pkt. 5” .
§ 39 dodać punkt 9 o treści: „Rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Związku podjętych w sprawie skreślenia z listy członków PZHGP.”
17. § 48 pkt 1 po słowach „przewodniczącego” dopisać „zastępcę przewodniczącego”. § 48 pkt 2 ppkt „a” - skreślić oraz dopisać pakt „c”. § 48 otrzymuje brzmienie:
„1. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej należy:
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Oddziałowe Komisje Dyscyplinarne,
b. wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
c. nadzór nad funkcjonowaniem Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
d. składanie sprawozdań na Okręgowym Zebraniu Delegatów”.
18. § 56 pkt 6 po słowach „uchwalenie” wykreślić słowa „budżetu rocznego” a w ich miejsce wpisać „preliminarza budżetowego”.
§ 56 pkt 13 – skreślić oraz zmienić kolejność następnych punktów.
19. § 59 pkt. 1 – po słowie „przewodniczącego” dopisać „zastępcę przewodniczącego.
§ 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza”.
20. § 66 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Statut niniejszy uchwalony został przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 27 września 2008 roku”


PROTOKOLANCI: PRZEWODNICZĄCY:


Andrzej SZATON Jan KAWALER


Henryk MUSIOŁ


Piotr GŁADKI

<< powrót  


Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Rodzinny duet - Zapraszamy
    pigebook / 0 odp.

WALNY ZJAZD
    Kuba97 / 3 odp.

wkłady do misek ceramicznych
    TRABEL 16 / 3 odp.

Młode Meulemans
    Łukasz Dziedzina / 1 odp.

przyblakany
    stasko55 / 2 odp.

obrzezek
    waldix / 12 odp.

REDUKCJA ROZPŁODU OKAZJA WYPRZEDAŻ @
    Bryan / 2 odp.

przybłąkana PL-0333-16-4732
    0410 / 1 odp.

Gdzie znajdę
    złotygołąb / 2 odp.

Kostium maska
    złotygołąb / 1 odp.

Poczta Polska
    barry / 15 odp.

pl 433.16.6156
    igor123 / 1 odp.

Czas start - 3 aukcje ( Zapraszamy )
    pigebook / 1 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.