Ustaw jako startową
18 stycznia 2018
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-0245-12-5184
PL-7-15-46476
PL-0112-17-1928
PL-0412-12-9862
PL-0311-02-11481
PL-0414-14-13688
PL-0272-14-3023
PL-0347-17-3068
PL-0349-17-3261
PL-17-211


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO
REGULAMIN
W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP


I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§ 1.
1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz. 855 z 2001r.) pod numerem KRS: 0000087738
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Związek posiada prawo używania odznak wg wzoru uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Miłośników Gołębi Pocztowych pod nazwą FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE /FCI/.

§ 2.
Władzami naczelnymi Związku są:
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów
2. Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego
3. Głowna Komisja Rewizyjna
4. Główna Komisja Dyscyplinarna

II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ORAZ CELE I FORMY DZIAŁANIA PZHGP.

§ 1.
1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Członkowie Związku dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych
b/ członków nadzwyczajnych
c/ członków honorowych
d/ członków wspierających.
3. Za osiągnięcia hodowlano lotowe oraz za wzorowe wykonanie obowiązków oraz inne osiągnięcia w pracy związkowej, członkowie mogą być wyróżniani:
a/ dyplomami i nagrodami
b/ odznaczeniami związkowymi
4. Cele i formy działania Związek realizuje między innymi poprzez:
a/ zrzeszanie osób interesujących się hodowlą Gołębi Pocztowych,
b/ organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji,
c/ prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i sympatyków,
d/ współdziałanie z władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalnością Związku,
e/ wydawanie fachowego miesięcznika Hodowca Gołębi Pocztowych, oraz innych wydawnictw fachowych,
f/ reprezentowanie interesów Związku wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i wyznaniowych,
g/ utrzymywanie łączności w dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi Związkami za granicą.III. ODZNAKI I WYRÓŻNIENIA

§ 1.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w uznaniu społecznej pracy związkowej nadaje swoim członkom następujące odznaki i wyróżnienia:

1. Srebrna odznaka PZHGP
2. Złota odznaka PZHGP
3. Za wybitne Osiągnięcia w Rozwoju PZHGP
4. Członkowstwo Honorowe PZHGP

§ 2.
Za wybitne osiągnięcia położone w rozwoju Związku może być przyznana „Złota Odznaka Honorowego Działacza PZHGP” osobom fizycznym i osobom prawnym nie będącym członkami Związku.

§ 3.
Zasady, warunki i tryb nadania odznak jest następujący:

1. SREBRNA ODZNAKA PZHGP
Odznaka nadawana jest członkom PZHGP, za pracę związkową na każdym szczeblu organizacyjnym a w szczególności na szczeblu podstawowym.
Wniosek o nadanie srebrnej odznaki PZHGP opracowuje Zarząd Oddziału PZHGP, którego kandydat do odznaki jest członkiem i przesyła do właściwego terytorialnie Zarządu Okręgu PZHGP.
Srebrna odznaka PZHGP może być nadana:
a/ aktywnym działaczom Związku, legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem związkowym,
b/ aktywnym działaczom Związku, którzy pełnili lub pełnią odpowiedzialne funkcje we władzach przewidzianych w Statucie i Regulaminach PZHGP.

Do grupy tych działaczy w szczególności zaliczyć należy:
- prezesów, wiceprezesów, sekretarzy i członków Zarządu,
- przewodniczących komisji rewizyjnych, dyscyplinarnych i komisji lotowo- zegarowych,
- prezesów, sekretarzy i skarbników sekcji,
- kierowników lotów, organizatorów transportu i rachmistrzów list konkursowych,
- innych członków nie pełniących funkcji statutowo – regulaminowych, którzy jednak wyróżniają się szczególną aktywnością w działalności związkowej, jak np.: brali i biorą bezpośredni udział w pracach inwestycyjnych Oddziału lub Okręgu – budowa lokali związkowych, budowa kabin transportowych, prace konserwacyjne, rozbudowa, renowacja itp.

2. ZŁOTA ODZNAKA PZHGP
Odznaka nadawana jest członkom PZHGP wyróżniającymi się w pracy związkowej, którym nadano srebrną odznakę PZHGP.
Wniosek o nadanie złotej odznaki PZHGP przygotowuje:
- Zarząd Oddziału PZHGP poparty przez właściwie terytorialnie Zarząd Okręgu PZHGP,
- Zarząd Okręgu PZHGP z własnej inicjatywy.

Złotą odznakę PZHGP na wniosek Zarządu Okręgu lub z własnej inicjatywy nadaje Prezydent Związku, zgodnie z & 32 ust. 7 Statutu PZHGP.
Złota odznaka PZHGP może być nadana członkom posiadającym już od 5 lat srebrną odznakę PZHGP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony przez Prezydenta Związku.
Złota odznaka PZHGP nadawana jest członkom PZHGP za długoletnią aktywną działalność związkową a w szczególności za pełnienie funkcji statutowych na szczeblu Oddziału, Okręgu i Ogólnopolskim w Zarządach Oddziału, Okręgu i Zarządzie Głównym oraz pełnienie funkcji w Komisjach Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnej.

Złota odznaka PZHGP nadawana jest również członkom PZHGP którzy:
- skuteczną i ofiarną pracą powodują rozwój Związku pod względem wykonania prac na niwie inwestycyjnej,
- wyróżniają się osiągnięciami organizacyjnymi,
- wyróżniają się dobrymi wynikami lotowymi i wystawowymi na szczeblu Okręgu i Ogólnopolskim.

3. ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP
Odznaka Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju PZHGP może być nadana:
- za działalność o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
- za współpracę na szczeblu ogólnokrajowym z władzami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, służącymi w utrwalaniu i wzmacnianiu współpracy z PZHGP,
- za współdziałanie z bratnimi związkami zrzeszonymi w Międzynarodowej Federacji Miłośników Gołębi Pocztowych /FCI/ w dziedzinie hodowli, lotów, wystaw i innych zagadnień organizacyjno – sportowych,
- za długoletnie pełnienie funkcji statutowych na szczeblu Okręgu i Ogólnopolskim,
- za prace autorów książek fachowych, publicystów i wykładowców, organizatorów międzynarodowych lotów, wystaw międzynarodowych i olimpiad służących i popularyzujących dobre imię PZHGP w kraju i za granicą.

Warunkiem nadania odznaki ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP jest 20-letni nieprzerwany staż związkowy oraz posiadanie złotej odznaki PZHGP.
Kandydata do tej odznaki musi cechować bardzo wysoki poziom moralny, nienaganne postępowanie, koleżeńskość.
Odznaka ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP może być nadane członkom posiadającym już od 5 lat złotą odznakę PZHGP.

4. CZŁONKOSTWO HONOROWE PZHGP
Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Okręgu może być nadana przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów członkowi PZHGP, który ukończył 65 rok życia i ma co najmniej 30-letni staż przynależności do Związku.
Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski jak i cudzoziemiec.

Członkostwo honorowe przyznawane jest hodowcom PZHGP, którzy cechują się aktywna praca organizacyjną na każdym szczeblu Związku, oraz otrzymali już odznaki srebrną i złotą PZHGP.

Hodowcy PZHGP, którzy zostali ukarani przez Sądy Koleżeńskie lub Komisje Dyscyplinarne PZHGP nie mogą otrzymać godności członka honorowego PZHGP chyba że kara została im zatarta.

Przy nadawaniu członkostwa honorowego PZHGP wysoko należy oceniać pracę na szczeblu Zarządu Głównego, Okręgu jak również działaczy zasłużonych dla rozwoju Związku. Członkostwo Honorowe nadawane jest każdorazowo wyłącznie na Sprawozdawczo – Wyborczym KWZD tj. co 4 lata.

Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek członkowskich i posiadają prawo bezpłatnego wstępu na wystawy Gołębi Pocztowych wszystkich szczebli, oraz otrzymują bezpłatnie miesięcznik Związku „Hodowca Gołębi Pocztowych”.

5. ZŁOTA ODZNAKA HONOROWEGO DZIAŁACZA PZHGP
Złota odznaka honorowego działacza PZHGP może być nadana osobom fizycznym i prawnym nie będącymi członkami Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych którzy:

- współpracują z Zarządami Oddziałów, Zarządami Okręgów i Zarządem Głównym w wzmocnieniu sytuacji prawnej i gospodarczej PZHGP, oraz na polu inwestycyjnym i pomocy finansowej dla Związku,
- współpracują w Międzynarodowej Federacji Miłośników Gołębi Pocztowych FCI w dziedzinie hodowli, lotów i wystaw gołębi pocztowych,
- mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju naszego związku.

Złotą odznakę honorowego działacza PZHGP nadaje Prezydent Związku z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu Oddziału, Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego.

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 1.
Do noszenia odznak związkowych upoważnione są osoby, którym nadane zostały odznaki związkowe i posiadają właściwe legitymacje wydane przez Zarząd Główny PZHGP.

§ 2.
Na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwej Komisji Dyscyplinarnej członek PZHGP może stracić prawo do noszenia odznak związkowych PZHGP.

§ 3.
Członkostwo honorowe wygasa zgodnie z postanowieniami Statutu PZHGP przez:
- dobrowolne zrzeczenie się
- pozbawienie tej godności uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością co najmniej 2/3 oddanych głosów i przy obecności co najmniej ½ wybranych delegatów w głosowaniu jawnym.

§ 4.
Odznaki i wyróżnienia o których mowa w niniejszym regulaminie, mogą być przyznawane również pośmiertnie.

§ 5.
Każdą przyznaną odznakę PZHGP nosi się po prawej stronie.

§ 6.
Nie może być nadana żadna odznaka PZHGP, członkowi Związku, który został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną a kara nie została zatarta.

V. TRYB POSTĘPOWANIA

§ 1.
Wnioski o przyznanie odznaki srebrnej, złotej, członkostwa honorowego i złotej odznaki honorowego działacza PZHGP, opracowują właściwe Zarządy PZHGP i przesyłają drogą służbową do zatwierdzenia kompetentnej instancji związkowej.

§ 2.
Wnioski o nadanie ODZNAKI ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP, wystawiają jedynie Zarządy Okręgów lub Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.

§ 3.
Instancjami kompetentnymi do nadawania odznak są:
a/ Prezes Okręgu – dla srebrnych odznak PZHGP,
b/ Prezydent Związku – dla złotych odznak PZHGP, złotej odznaki honorowego działacza PZHGP,
c/ Zarząd Główny – dla odznaczeń Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP,
d/ Krajowy Walny Zjazd Delegatów- członkostwo honorowe.

§ 4.
Krajowy Walny Zjazd Delegatów oraz Zarząd Główny PZHGP, zatwierdzają wnioski po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.

§ 5.
Odznaki PZHGP mogą być przyznawane jedynie w kolejności regulaminowej, poza złotą odznaką honorowego działacza PZHGP.

§ 6.
Zarząd Główny PZHGP Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego PZHGP może skrócić o 1 rok w szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy stażu członkostwa w PZHGP lub wieku dla członkostwa honorowego, podane w przepisach niniejszego regulaminu w odniesieniu do odznaki „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju PZHGP” i „Członkostwa Honorowego”.

§ 7.
Przy nadawaniu odznak PZHGP, przerwa w przynależności do Związku nie może być dłuższa niż 1 rok kalendarzowy.

§ 8.
Instancje organizacyjne Związku nadające odznaki PZHGP, zobowiązane są do prowadzenia rejestrów wyróżnionych.

§ 9.
Wzór wniosków o nadanie odznak stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 10.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP dnia 23 listopada 2013 roku i obowiązuje z dniem podjęcia.

§ 11.
Traci moc Regulamin w sprawie nadawania odznak i Członkostwa Honorowego PZHGP, zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 9 kwietnia 2010 roku.


- REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO

Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Kurkuma i cynamon
    lukasz_n / 0 odp.

SG Schloemer - cudowny maratończyk 11/11 od 700-1250km
    Arkadiusz_Maziarz / 1 odp.

OKRĘG OLSZTYN - INFORMACJA I PYTANIE
    Halba / 12 odp.

Zbieg okoliczności ???
    slony / 16 odp.

Sprzedam! Gołąb 1811-12-2294
    Gołębiarz123 / 0 odp.

SPRZEDAM ZEGAR BENZING atis TOP
    DAKSAJ / 0 odp.

z.rozplodu vandenabeele van Dyck Schellens
    Bryan / 6 odp.

Nagroda dla naiwnych
    wojtekk / 0 odp.

Gołębie Fabry
    pawel127 / 16 odp.

piękne samce nadwyżka
    Bryan / 4 odp.

pytanie
    kon1410 / 9 odp.

Rodowód program
    prime / 1 odp.

Antena TAURIS
    kw0339 / 0 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.