Ustaw jako startową
21 marca 2018
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-17-232
PL-0290-16-11817
PL-044-17-12813
PL-0232-17-7577
PL-056-17-18328
PL-0161-15-1135
PL-14-14296
PL-0344-98-3666
PL-0170-17-2831
PL-O211-17-17190


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
REGULAMIN WYSTAW

REGULAMIN WYSTAW

Rozdział I
Zasady ogólne.

§ 1
1 Wystawy gołębi pocztowych mogą być urządzane na terenie całego kraju.
Do ich urządzania upoważnione są wszystkie jednostki organizacyjne objęte Statutem PZHGP. Organizowane mogą byc wystawy: sekcyjne, oddziałowe, rejonowe, okręgowe i ogólnopolskie. Dla zwiększenia ilości eksponatów i konkurencji sportowych oraz ze względów ekonomiczno – finansowych zaleca się zrzeszanie jednostek, zwłaszcza niższego szczebla, w celu urządzania wystaw wspólnych.
2 Wystawa to płaszczyzna szlachetnej rywalizacji sportowej w okresie zimowym, mająca na celu zapoznanie się z cechami gołębi o znacznej wartości wyczynowej, podnoszenie kwalifikacji fachowej hodowców, nawiązywanie wzajemnych, koleżeńskich kontaktów między członkami naszej organizacji oraz popularyzowanie sportu i hodowli gołębia pocztowego wśród szerokiego ogółu naszego społeczeństwa.

§ 2

1 Wystawy mogą mieć charakter pokazów lub też eliminacji. Pokazy na zasadach niniejszego Regulaminu urządzają przede wszystkim oddziały , samodzielnie lub wspólnie z innymi, ponadto okręgi lub Zarząd Główny.
2 Eliminacyjne wystawy organizuje się na polecenie jednostek nadrzędnych
(zarządów okręgów, Zarządu Głównego), które w latach przedolimpijskich określają miejsce, termin i każdorazowo warunki eliminacji.


Rozdział II
Organizacja wystaw.

1 Uchwały o urządzaniu wystaw powinny w zasadzie zapadać na walnych zebraniach jednostek organizacyjnych, aby odpowiednie kwoty zaplanować w preliminarzach, wybrać komitet wystawowy itp.
2 Każdą planowaną wystawę należy zgłosić do właściwego terytorialnie organu administracji państwowej. Niezależnie od tego należy powiadomić organ szczebla wyższego naszego Związku.
3 Termin wystawy należy ustalić tak, by nie kolidował on z terminami wystaw jednostek sąsiednich lub jednostek nadrzędnych.


Komitet wystawowy powinien przestrzegać następujących zasad techniczno – organizacyjnych:

1 Sala wystawowa powinna rozmiarami odpowiadać ilości eksponatów, przy czym dodatkowo należy uwzględnić swobodne przejścia dla zwiedzających. Powinna też być dobrze oświetlona ( światła reflektorów nie są wskazane).
2 Klatki wystawowe zaopatrzone w kolejne numery powinny być wyłożone papierem falistym i wysypane wiórkami, zaopatrzone w poidełka i karmidełka. Klatki ustawione w rzędach na wysokości 130 do 140 cm, wyraźnie rozgraniczające od siebie poszczególne klasy. Nie jest wskazane ustawianie klatek piętrowo. W każdej klatce może znajdować się tylko jeden eksponat.
3 Na każdej klatce musi znajdować się opieczętowana przez organizatorów karta oceny gołębia, zawierająca dane eksponatu: numer obrączki rodowej, płeć, barwa i klasa wystawowa. Niedopuszczalne jest wpisywanie nazwiska właściciela gołębia przed oceną.
4 Wkładanie eksponatów należy zorganizować tak, by gołąb przebywał w klatce co najmniej 4 godziny przed oceną. Czas ten potrzebny jest dla oswojenia się gołębia z nowym otoczeniem, uspokojenia się i wygładzenia piór. Karmienie i pojenie eksponatów powinno odbywać się dopiero po ocenie sędziowskiej.
5 Gołębie w klatkach powinny być ustawione według kolorów w następującej kolejności: niebieski, niebieski nakrapiany, nakrapiany, ciemny nakrapiany, ciemny, czarny, czerwony, czerwony nakrapiany, płowy, biały, pstry, szpak. Gołębie pstre należy ustawić w kolejności jak kolory podstawowe.
6 Klasy wystawowe i kryteria każdorazowo ustala organizator wystawy.
7 Gołębie wystawione do ocen sędziowskich na każdym szczeblu wystawy nie mogą posiadać na nóżce obrączek elektronicznych, widocznych danych na obrączce adresowej, oraz znaczników plastikowych.
8 Gołębie z nietypowymi obrączkami rodowymi i wątpliwej jakości nie mogą być wystawione (organizator obowiązkowo sprawdza każdego gołębia przed przyjęciem do klatki wystawowej).
9 Sędziowie danej wystawy nie mogą oceniać klasy, w której wystawione są ich gołębie.
10 Na salach wystawowych winien obowiązywać całkowity zakaz palenia tytoniu.

Rozdział III

Nagrody.

Na każdej wystawie mogą być przyznawane nagrody dwojakiego rodzaju, a mianowicie: regulaminowe, dodatkowe i specjalne.
1 Nagrody regulaminowe ustala się w wysokości 20% od ilości wystawionych eksponatów w każdej klasie. Nagrody ustala się oddzielnie dla samców i samiczek. Kolejność nagród regulaminowych za standard ustalają sędziowie na podstawie uzyskanej przez gołębia punktacji.
2 Dodatkowe nagrody mogą być przyznawane eksponatom według możliwości organizatorów. W takich przypadkach zaleca się szczególnie eksponowanie i docenianie gołębi mających wysokie osiągnięcia sportowe. Szczegółowe warunki przyznawania nagród ustalają organizatorzy we własnym zakresie. Nagrody te przyznawane są z funduszy własnych organizatorów.
3 Nagrody specjalne są:
a) z dotacji jednostek nadrzędnych, które ustalają warunki przyznania,
b) z funduszy innych instytucji, zakładów lub osób prywatnych.
Nagrody te przyznaje się zgodnie ze wskazaniami fundatorów, a w przypadku braku takiego wskazania odpowiednie kryteria ustala komitet wystawowy. Rodzaj, ilość i wielkość wszystkich nagród musi być podana do wiadomości przed oceną sędziowską.

Rozdział IV
Zgłoszenie na sędziego.

Organizator ma prawo zamówienia dowolnie wytypowanego przez siebie sędziego znajdującego się na liście sędziów dopuszczonych do oceny gołębi w danym sezonie wystaw, do którego kontakt znajduję się na stronie internetowej Zarządu Głównego PZHGP.

Rozdział V
Obowiązki organizatora.

1 Organizator wystawy zapewnia należyte warunki pracy sędziemu oraz pokrywa koszty związane z oceną gołębi, zgodnie ze stawkami zatwierdzonymi przez Prezydium Zarządy Głównego, pokrywa też koszty podróży sędziego, diety zgodnie z obowiązującymi stawkami delegacji służbowych oraz zwraca koszty noclegu na podstawie wystawionego rachunku.
2 Dla sędziów należy przygotować spis wszystkich eksponatów z wyszczególnieniem ilości gołębi w poszczególnych klasach z podziałem na płeć, należy też podać ilość nagród przypadających na każdą klasę.
3 W przypadku prowadzenia oceny na wystawie przez dwóch lub więcej sędziów o podziale klas do oceny decydują sędziowie między sobą.
4 W czasie oceny na sali wystawowej znajduje się wyłącznie sędzia lub sędziowie z osobami wytypowanymi przez organizatora do pisania kart ocen oraz kandydaci na sędziów.
5. Sędzia oceniający ma prawo w przypadku stwierdzenia braku porządku na sali zalecić usunięcia usterek organizacyjnych, a w skrajnych wypadkach przerwać ocenę eksponatów. W takim przypadku organizator zobowiązany jest wypłacić sędziemu wszystkie należności, tj. Koszty podróży, noclegów, diety i najniższą należność za ocenę, tj. za 100 sztuk.
6 Po ocenie wszystkie klatki z gołębiami muszą być zaplombowane.
7 Organizator wystawy nie może dokonać zmiany oceny.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

1 W dniu wystawy okręgowej na terenie działania danego okręgu obowiązuje zakaz urządzania wystaw niższego szczebla, a w przypadku Wystawy Ogólnopolskiej – w całym kraju.
2 Komitety wystawowe poszczególnych szczebli zobowiązane są prowadzić ewidencję eksponatów, w której powinny być uwidocznione następujące dane: imię i nazwisko właściciela eksponatu, numer obrączki rodowej, klasa, punktacja za ocenę, nagroda. Ewidencję tę należy przechowywać co najmniej przez okres dwóch lat.
3 Komitet wystawowy dokonuje końcowego rozliczenia finansowego w terminie do 30 dni po zakończeniu wystawy. Za przechowanie dokumentacji wystawowej odpowiedzialne są odpowiednie zarządy.
4 W przypadku kradzieży lub zaginięcia gołębia na wystawie organizator ponosi odpowiedzialność finansową wobec właściciela , rozliczając się w drodze wzajemnego porozumienia stron. W kwestiach spornych o wartości gołębia decyduje Zarząd Kolegium Sędziów lub Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
5 Z uwagi na duże znaczenie, jakie posiadają wystawy , w poszerzaniu wiedzy o gołębiu apeluje się o możliwie częste ich urządzanie i liczny w nich udział. Zaleca się coroczne organizowanie wystaw oddziałowych, rejonowych, okręgowych i ogólnopolskiej.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 17 marca 2012 roku i obowiązuje od momentu zatwierdzenia.


Chorzów, dnia 17 marca 2012 roku.

Prezydent PZHGP

Jan KAWALERDokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Coś z skrzydełkiem
    shrek_66 / 2 odp.

SPRZEDAM: Zegar dla gołębi Benzing Express G2
    Gołębiarz123 / 0 odp.

Antena TAURIS
    kw0339 / 0 odp.

Sprzedam młode 2,3 leg 2018
    Donmateo / 0 odp.

puchar oddzialu
    arturro / 4 odp.

ciekawy temat
    TRABEL 16 / 31 odp.

Czas skończyć z przekrętami
    ARTURO / 2 odp.

Zamówienia na gołębie młode !!!
    Damian546 / 15 odp.

młode do lotów i na wg 2018
    Bryan / 3 odp.

Transport na WG - od środka
    Arkadiusz_Maziarz / 0 odp.

Skrzydlo
    mendago / 27 odp.

Golebie Waldemar Piszczala
    jurek036 / 2 odp.

na sprzedaż 2 gołębniki + gołębie
    Horemans / 2 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.