Ustaw jako startową
21 marca 2018
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-17-232
PL-0290-16-11817
PL-044-17-12813
PL-0232-17-7577
PL-056-17-18328
PL-0161-15-1135
PL-14-14296
PL-0344-98-3666
PL-0170-17-2831
PL-O211-17-17190


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW

Rozdział I
Zasady ogólne

1. Zgodnie z § 21 Statutu PZHGP przy Zarządzie Głównym działa Kolegium Sędziów jako organ pomocniczy PZHGP. Kolegium Sędziów – w skrócie „KS” działa na podstawie niniejszego regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZHGP.
2. Kolegium Sędziów jako organ pomocniczy PZHGP zrzesza wykwalifikowanych sędziów do oceny gołębi pocztowych na wystawach, urządzanych przez jednostki organizacyjne PZHGP.
3. Członkowie KS mają prawo dokonywać oceny gołębi pocztowych na organizowanych wystawach ogólnopolskich i zagranicznych.
4. Kolegium Sędziów działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jako organ pomocniczy PZHGP, bez jednostek terenowych.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 1
Cele i formy działania członków Kolegium Sędziów:
1. Dokonują ocen gołębi pocztowych na wystawach organizowanych przez jednostki organizacyjne PZHGP.
2. Wnoszą propozycje nowoczesnych rozwiązań w sposobie oceny gołębia pocztowego do FCI.
3. Przekazują jednostkom organizacyjnym PZHGP sposób oceny gołębia pocztowego, w oparciu o aktualne wytyczne FCI.
4. Na zlecenie organizatora wygłaszają prelekcje w zakresie: wystaw, pokazów i hodowli gołębi pocztowych.
5. Prowadzą szkolenia kandydatów na sędziów Kolegium Sędziów w zakresie zagadnień wystawowych i oceny gołębia.
6. Służą doradztwem jednostkom organizacyjnym i członkom Związku w sprawach wystaw gołębi pocztowych.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Kolegium Sędziów

§ 1.
Prawa członka Kolegium Sędziów:
1. Członkiem zwyczajnym Kolegium Sędziów może zostać członek PZHGP, który aktywnie uczestniczy w życiu Związku i złoży egzamin sędziowski.
2. Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją powołaną na wniosek Zarządu KS przez Prezydium Zarządu Głównego, Zarząd Kolegium Sędziów przyjmuje kandydata na członka KS.
3. Członek Kolegium Sędziów ma czynne i bierne prawo wyborcze tj.: może wybierać i być wybierany do władz Kolegium Sędziów.
4. Członek i kandydat Kolegium Sędziów ma prawo korzystać z materiałów i innych pomocy dydaktycznych KS.

§ 2.
Obowiązki członka Kolegium Sędziów:
1. Godnie reprezentować PZHGP i Kolegium Sędziów na organizowanych przez jednostki organizacyjne PZHGP wystawach , prelekcjach i sympozjach w kraju i za granicą.
2. Członek i kandydat Kolegium Sędziów ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich szkoleniach i kursokonferencjach organizowanych przez Zarząd KS. Nieusprawiedliwiona absencja skutkować będzie odstąpieniem od umieszczenia sędziego w wykazie do ocen gołębi na najbliższy sezon wystaw.
3. Stosować się do przepisów prawnych Statutu i Regulaminów PZHGP, oraz uchwał, zarządzeń Prezydium Zarządu Głównego i Kolegium Sędziów.
4. Hodować gołębie pocztowe.
5. Na wystawach różnych szczebli, sędzia nie może oceniać gołębi w klasach, w których znajdują się jego eksponaty.

§ 3.
Członkostwo w Kolegium Sędziów ustaje przez:

1. Dobrowolne wystąpienie ze Związku i z Kolegium Sędziów.
2. Pozbawienie praw członkowskich w PZHGP.
3. Wykluczenie członka Kolegium Sędziów w głosowaniu tajnym przez Zebranie Sprawozdawcze KS na podstawie uzasadnionego wniosku Zarządu KS
4. Śmierć członka PZHGP.
5. Rozwiązanie Związku.

§ 4
Osoby, które dobrowolnie wystąpiły z Kolegium Sędziów lub z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, mogą ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Kolegium Sędziów, o ile przerwa nie przekroczyła 5 lat.

Rozdział IV
Zasady organizacyjne Kolegium Sędziów

§ 1.
Walne Zebranie Kolegium Sędziów.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Kolegium Sędziów.
2. W Walnym Zebraniu Kolegium Sędziów z prawem wyborczym czynnym i biernym, uczestniczą wszyscy członkowie Kolegium Sędziów.
3. Walne Zebranie Kolegium Sędziów zwoływane jest co 4 lata w miesiącu styczniu.
Corocznie odbywają się kursokonferencje jesienne w miesiącu październiku.
4. Walne Zebranie Kolegium Sędziów zwołuje Zarząd Kolegium Sędziów, zawiadamiając członków na 14 dni przed terminem jego odbycia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kolegium Sędziów może być zwołane na wniosek Prezydium Zarządu Głównego PZHGP, lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej PZHGP.
6. W Walnym Zebraniu Kolegium Sędziów mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym.
7. Uchwały Walnego Zebrania Kolegium Sędziów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

§ 2.
Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Kolegium Sędziów należy:

1. Ocena sprawozdań Zarządu Kolegium Sędziów oraz Komisji Szkoleniowej z czteroletniej kadencji.
2. Wybór władz Kolegium Sędziów:
a. Zarządu Kolegium Sędziów – 3 osoby,
b. Komisji Szkoleniowej - 3 osoby.
3. Sędziowie wybrani w skład Zarządu „KS” nie mogą równocześnie być wybierani do Komisji Szkoleniowej.
4.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Kolegium Sędziów.

§ 3.
1. Zarząd Kolegium Sędziów wybiera spośród siebie:
a. przewodniczącego,
b. wiceprzewodniczącego,
c. sekretarza .
2. Komisja Szkoleniowa wybiera:
a. przewodniczącego,
b. sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów odbywają się 2 razy w roku.
4. Posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów zwołuje przewodniczący KS, zaś w szczególnych przypadkach (choroba, szpital, sanatorium), posiedzenia “KS” zwołuje wiceprzewodniczący.

§ 4
Do zakresu działania Zarządu Kolegium Sędziów należy:

1. Reprezentowanie Kolegium Sędziów przed władzami naczelnymi Związku.
2. Wykonywanie uchwał Zarządu Głównego PZHGP oraz uchwał Walnego Zebrania Kolegium Sędziów.
3. Prowadzenie ewidencji sędziów oraz kandydatów na sędziów.
4. Kierowanie bieżącymi sprawami organizacyjnymi ,opracowywanie sprawozdań z działalności Zarządu i całego Kolegium Sędziów.
5. Organizowanie szkoleń i kursokonferencji.
6. Współpraca z Komisją Szkoleniową w zakresie szkolenia kandydatów.
7. Ustalenie porządku obrad i terminów posiedzenia Zarządu , oraz zebrań i kursokonferencji.
8. Uchwały Zarządu Kolegium Sędziów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu “KS”, upoważnionych do głosowania.

§ 5.
Jeżeli przewodniczący Kolegium Sędziów zrezygnuje ze swej funkcji lub nastąpi przypadek losowy, co uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie “KS” jego funkcję przejmuje wiceprzewodniczący pod warunkiem ,że okres do następnych wyborów jest krótszy niż jeden rok.

§ 6.
W przypadku ustąpienia członka Zarządu Kolegium Sędziów przed upływem kadencji Zarząd „KS” uzupełnia swój skład osobowy spośród członków, którzy w głosowaniu na Walnym Zebraniu Kolegium Sędziów otrzymali największą ilość głosów ważnych.

§ 7.
W przypadku ustąpienia członka Komisji Szkoleniowej przed upływem kadencji, Zarząd „KS” uzupełnia jego skład osobowy spośród członków, którzy w głosowaniu na Walnym Zebraniu Kolegium Sędziów otrzymali największą ilość głosów ważnych.

§ 8.
Odwołanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów lub członka Zarządu „KS”, członków Komisji Szkoleniowej „KS”, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy Kolegium Sędziów.

§ 9.
Komisja Szkoleniowa jej struktura i działanie :
1. Komisja Szkoleniowa wybierana jest na Walnym Zebraniu Kolegium Sędziów na okres kadencji czterech lat.
2. Komisja Szkoleniowa „KS” wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Tylko Przewodniczący Komisji Szkoleniowej bierze udział w posiedzeniu Zarządu Kolegium Sędziów, przy omawianiu spraw szkoleniowo-egzaminacyjnych.
4. Komisja Szkoleniowa opracowuje 3-letni plan szkolenia kandydatów na sędziów Kolegium Sędziów i wyznacza sędziów prowadzących kandydata a następnie przedkłada go do zaopiniowania przez Zarząd Kolegium Sędziów i Prezydium Zarządu Głównego.
5. Komisja Szkoleniowa składa sprawozdania ze swej działalności na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium Sędziów.
6. Uchwały Komisji Szkoleniowej „KS” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.

§ 10.
1. Kolegium Sędziów posługuje się pieczątką podłużną i okrągłą o brzmieniu:

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
GOŁĘBI POCZTOWYCH
ZARZĄD KOLEGIUM SĘDZIÓW
W CHORZOWIE

2. Sędziowie posługują się pieczątką według wzoru:

CZŁONEK KOLEGIUM SĘDZIÓW
PZHGP
IMIĘ I NAZWISKO

§ 11.
Warunki przyjęcia członka zwyczajnego PZHGP na kandydata Kolegium Sędziów :

1. Wniesienie wniosku do Komisji Szkoleniowej o dopuszczenie do egzaminu na kandydata Kolegium Sędziów PZHGP.
2. Przedstawienie swojego CV.
3. Przedłożenie pozytywnej opinii o działalności organizacyjno- lotowej z macierzystego Zarządu Oddziału.
4. Aktywnie uczestniczy w pracy Związku poprzez udział w organizowanych przez jednostki terytorialne PZHGP lotach i wystawach gołębi pocztowych.
5. Wiek kandydata 25 do 50 lat oraz posiadanie minimum 10-letniej nieprzerwanej, czynnej przynależności do PZHGP oraz praktykę hodowlano- lotową.
6. Zdanie egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym, ze znajomości Statutu i regulaminów PZHGP.
7. Wpisanie przez Zarząd Kolegium Sędziów na listę kandydatów.

§ 12.
Prawa i obowiązki kandydata Kolegium Sędziów:
1. Kandydat Kolegium Sędziów ma prawo:
a. uczestniczyć w organizowanych zebraniach i kursokonferencjach Kolegium Sędziów oraz korzystać z materiałów i innych pomocy dydaktycznych „KS”,
b. asystować sędziom na wystawach i pokazach poglądowych gołębi pocztowych, w celach szkoleniowych,
c. uczestnictwo wynikające z punktu a i b oraz innych czynności związanych z kandydowaniem na sędziego Kolegium Sędziów , odbywa się na własny koszt kandydata na sędziego.
2. Kandydat Kolegium Sędziów ma obowiązek:
a. szkolić się teoretycznie i praktycznie przez okres trzech lat,
b. obowiązkowo brać udział w szkoleniach organizowanych przez Komisję Szkoleniową „KS”,
c. ściśle przestrzegać postanowień Regulaminu Kolegium Sędziów, oraz wytycznych Zarządu Kolegium Sędziów,
d. brać czynny udział w pracach Kolegium Sędziów i w realizowaniu uchwał i wniosków Walnego Zebrania Kolegium Sędziów,
e. obowiązkowo brać udział w wystawach gołębi pocztowych organizowanych przez jednostki organizacyjne PZHGP. (dostarczając Komisji Szkoleniowej stosowne zaświadczenie z asyst na tych wystawach).

§ 13.
Członkiem Kolegium Sędziów zostaje kandydat, który:
1. Po upływie 3-letniego okresu szkolenia na sędziego Kolegium Sędziów zda egzamin końcowy.
2. Przed egzaminem końcowym na sędziego kandydat dostarczy:
a. co najmniej 6 zaświadczeń o asystowaniu na wystawach oddziałowych, 3 zaświadczeń o asystowaniu na wystawach okręgowych,
b. dowód wpłacenia opłaty egzaminacyjnej, którą każdorazowo przed egzaminem ustala Prezydium Zarządu Głównego PZHGP,
c. aktualną opinię macierzystego Zarządu Oddziału , stwierdzającą aktywność organizacyjną i lotowo – wystawową,
3. Złoży egzamin z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną i zostanie przyjęty przez Zarząd Kolegium Sędziów,
4. W przypadku nie zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną „KS”, kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu poprawkowego, jednak nie wcześniej jak po upływie jednego roku kalendarzowego i przedłożeniu dodatkowo minimum 2 zaświadczeń o asystowaniu na wystawach.
5. Sposób szkolenia i przeprowadzania egzaminów przez Komisję Szkoleniową i Egzaminacyjną Kolegium Sędziów, określają instrukcje wewnętrzne opracowane przez Komisje Szkoleniową w uzgodnieniu z Zarządem Kolegium Sędziów i Prezydium Zarządu Głównego.


Rozdział V
Majątek i Fundusze Kolegium Sędziów

§1.
Kolegium Sędziów nie posiada własnego majątku.

§ 2.

Działalność organizacyjna Kolegium Sędziów prowadzi w ramach środków Zarządu Głównego PZHGP.
§ 3.
Dla realizacji zadań regulaminowych a w szczególności w celu umożliwienia członkom Kolegium Sędziów prowadzenia w sposób praktyczny racjonalnej hodowli gołębi pocztowych Walne Zebranie Kolegium Sędziów może uchwalić dodatkowo opłaty od swoich członków na fundusz współzawodnictwa w lotach gołębi pocztowych i inne uzasadnione cele.
Opłaty takie gromadzone są na koncie Zarządu Głównego PZHGP i przeznaczone na wydatki uchwalone przez Walne Zebranie Kolegium Sędziów.


Rozdział VI
Zmiana Regulaminu i Przepisy końcowe

§ 1.
Zmiany i uzupełnienia Regulaminów przygotowuje Zarząd „KS” w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego, zaś jego zatwierdzenia dokonuje Zarząd Główny PZHGP.

§ 2.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP zgodnie z § 21 Statutu PZHGP w dniu 17 marca 2012 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia, za wyjątkiem zapisów zawartych w Rozdziale IV §2 pkt 2 i 3, które obowiązują od nowej kadencji, tj. od 2015 roku.

§ 3.
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Statutu i regulaminów PZHGP.

Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Coś z skrzydełkiem
    shrek_66 / 2 odp.

SPRZEDAM: Zegar dla gołębi Benzing Express G2
    Gołębiarz123 / 0 odp.

Antena TAURIS
    kw0339 / 0 odp.

Sprzedam młode 2,3 leg 2018
    Donmateo / 0 odp.

puchar oddzialu
    arturro / 4 odp.

ciekawy temat
    TRABEL 16 / 31 odp.

Czas skończyć z przekrętami
    ARTURO / 2 odp.

Zamówienia na gołębie młode !!!
    Damian546 / 15 odp.

młode do lotów i na wg 2018
    Bryan / 3 odp.

Transport na WG - od środka
    Arkadiusz_Maziarz / 0 odp.

Skrzydlo
    mendago / 27 odp.

Golebie Waldemar Piszczala
    jurek036 / 2 odp.

na sprzedaż 2 gołębniki + gołębie
    Horemans / 2 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.