Ustaw jako startową
1 lipca 2015
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Upoważnienia
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» TopLista
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-048-15-10958
PL-0177-14-13336
PL-0380-14-8925
PL-0368-14-3664
PL-0278-12-278
PL-0367-15-6743
PL-395-13-874
PL-0194-15-3644
PL-08-14-3709
PL-0384-12-2943


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W 2013 ROKU
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O MISTRZOSTWO POLSKI W 2013 ROKU

§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach lotowych określonych w kategoriach:
- Kat. A – krótki dystans;
- Kat. B – średni dystans;
- Kat. C – długi dystans;
- Kat. M – Maraton
- Kat. Gołębi jednorocznych
- GMP – Generalne Mistrzostwo Polski;
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie do 20 kwietnia 2013 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk. Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 25 kwietnia te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów. Spisy wysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
§3
Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 14 lotów z podziałem na kategorie:
Kat. A – loty z odległości: 100 – 400 km – max. 9 lotów;
Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km – max. 9 lotów;
Kat. C – loty powyżej 500 km – max. 9 lotów;
Kat. M – loty powyżej 700 km – max. 9 lotów.
Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 27 kwietnia 2013 roku do 28 lipca 2013 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę). Oddziały, które ze względów klimatycznych zaplanują rozpoczęcie sezonu lotowego od weekendu 4-5 maja, mogą zaplanować do MP lot kategorii A w dniu 30.05.2013 roku. Termin 30 maja jest również terminem rezerwowym na odbycie ewentualnie odwołanych ze względów pogodowych lotów planowanych do odbycia w poprzedzających weekendach maja 2013 roku, dla Oddziałów które planowały rozpoczęcie sezonu lotowego od 27.04.2013 roku.
Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.
§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, za wyjątkiem list sekcyjnych. Listy ponad Oddziałowe (sporządzone przez połączone Oddziały, Rejony lotowe i Okręgi) mogą być podstawą zaliczenia wyników do MP wyłącznie wtedy, gdy zachowana zostanie zasada, że odległość pomiędzy Oddziałami tworzącymi wspólną listę nie przekracza 50 km (jest to odległość liczona pomiędzy miejscowościami będącymi siedzibą Oddziału). Okręgi skupiające ponad 10 Oddziałów lub charakteryzujące się rozległym terenem działania mogą sporządzać dwie lub więcej list okręgowych.
Oddziały PZHGP w planach lotów zaznaczą z jakich list konkursowych będą wyliczane wyniki do niniejszego współzawodnictwa. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z dwóch rodzajów list konkursowych. W przypadku korzystania z listy konkursowej dwóch połączonych Oddziałów należy wskazać z jakim Oddziałem będzie wyliczana ta lista jak również uzyskać należy zgodę Zarządu Okręgu na sporządzenie połączonej listy. Listy połączonych Oddziałów mogą być sporządzane wyłącznie w ramach Okręgu.
§5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§6
W trakcie sezonu lotowego 2013 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty, mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny weekendowy termin względnie skrócić odległość lotu, pod warunkiem, że ilość lotów w poszczególnych kategoriach nie przekroczy planowanej liczby określonej w § 3 niniejszego regulaminu.
Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Polski lub GMP.
Jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty z zagranicy Polski mogą wypuszczać gołębie na terenie Niemiec jedynie w soboty, niedziele i poniedziałki. W przypadku niemożliwości wypuszczenia gołębi należy wrócić z gołębiami do kraju.
§7
Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa hodowca zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
Kat. A – 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 600 km.

Kat. B – 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1200 km.

Kat. C – 3 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.

Kat. Gołębie jednoroczne - 4 gołębie ( rocznik 2012 ) po 5 konkursów w lotach 100 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1000 km.

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

GMP – 4 gołębie po 8 konkursów, i tak:
3 konkursy w Kat. A. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 300 km;
2 konkursy w Kat. B. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 600km;
2 konkursy w Kat. C. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1000 km;
1 konkurs w Kat. M z lotów powyżej 700 km.
O kolejności lokat na liście w GMP decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach. Maksymalne punkty w Kat. A – 60 pkt, w Kat. B – 80 pkt, w Kat. C – 130 pkt, Kat. M – 90 pkt. Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%
Maksymalna punktacja dla całej drużyny wynosi 1440 pkt. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole ( tandem itp. ).
§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze kolejno dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników w każdej kategorii przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców z każdej kategorii wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§10
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy :
a. plan lotów (kopia);
b. spis gołębi – 50 sztuk (kopia);
c. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.
§11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
W kat. A – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. B – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. C – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. M – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. Gołębie jednoroczne - 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. GMP – 3 mistrzów i 300 przodowników;
Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
§12
W lotach GMP w odniesieniu do zagadnień nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 24.11.2012 roku.
Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Obrączka gołębia pocztowego
    JanKowalski / 0 odp.

do usunięcia
    typer25 / 2 odp.

Program lotowy na młode
    Bryan / 2 odp.

Turystyka i hobby
    RyszardTosnowiec / 13 odp.

Pilnie kupię obrączki rodowe 2015
    Mariusz-0367-PKLD / 3 odp.

LOTNIK
    krzychu0261 / 16 odp.

Reaktywacja
    Patryk2 / 2 odp.

Zegar T-3 Junior
    czerwony1362 / 3 odp.

Podziękowanie Hodowcy Golębi Rasowych
    szpak123 / 1 odp.

CO SADZICIE
    wiktor / 15 odp.

opinia
    wiktor56 / 4 odp.

Oferta promocji Polskich Hodowców w Chinach
    Tadeusz Kowalczyk / 1 odp.

Zegar AMC
    jozef1967 / 5 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.