2004-11-03 • Podsumowanie Konkursu Redakcji za rok 2003.

Aktualności

Jak w poprzednich latach konkurs prowadzony był w 7. grupach. Łącznie nadesłano na adres Redakcji 1121 ankiet z wynikami. Niestety, jak co roku powtarza się sprawa z niestarannym i niekompletnym wypełnianiem tych ankiet, brakiem potwierdzeń osiągniętych wyników (w tym roku obowiązkowo miały to czynić poza oddziałami także okręgi – wyniki bez pieczęci okręgów zostały odrzucone), zdarzało się nie respektowanie wymagań w poszczególnych grupach (np. gołębie dorosłe z 10 konkursami lub zespoły złożone z gołębi nie kwalifikujących się do Konkursu w grupach I-IV). Rozumiemy, że powodem nienajlepszego i niekompletnego wypełniania ankiet były między innymi same te ankiety, nie zmieniane od wielu lat, w których zawarto szereg nieistotnych dla samego Konkursu, a zobowiązujących do uwzględnienia informacji. Dlatego też niekompletnie wypełnione ankiety nie miały wpływu na zakwalifikowanie wyników do Konkursu. Na przyszły rok obiecujemy sformułowanie poprawionych, bardziej uproszczonych ankiet. Ponadto za pośrednictwem okręgów przy okazji Wystawy Ogólnopolskiej na początku przyszłego roku zostaną rozesłane płyty CD z arkuszami, zawierającymi ankiety z kontrolą parametrów w poszczególnych grupach Konkursu.

Poniżej przedstawiamy tabelkę i parę informacji statystycznych, a także (jak obiecano) publikujemy wszystkie wyniki zakwalifikowane do Konkursu we wszystkich jego grupach:

Grupa 2002 r. 2003 rok
wyniki uznane brak pieczęci okręgu Nie spełniające wymagań Razem
I D – Dorosłe samczyki 310 557 89 10 656
II D – Dorosłe samiczki 122 177 22 8 207
III R – Roczne samczyki 48 133 17 2 152
IV R – Roczne samiczki 39 53 8 5 66
V W – Weterani samczyki 9 14 5 1 20
VI W – Weteranki samiczki 6 7 7
VII Z – Zespoły lotników 5 9 1 3 13
Łacznie 539 950 142 29 1121

Chcemy zwrócić uwagę, że w poszczególnych grupach: I D – dorosłe samczyki – osiągnięto 18 wyników z kompletem 14 konkursów, II D – dorosłe samiczki – 4, a nawet w grupie III R – znalazł się 1 roczny samczyk.

Porównując wyniki z rokiem ubiegłym można śmiało powiedzieć, że poza tym, iż przysłano ich dużo więcej, ogólnie są wiele lepsze. Przykładowo w ubiegłym roku w grupie I D z kompletem konkursów było tylko 16 samczyków, w III R – nie było żadnego samczyka. Jedynie w grupie w II D – było więcej, bo 5 samiczek, a w IV R – 2 samiczki z 14 konkursami.

W Konkursie wzięli udział hodowcy z 36 okręgów (bez Warszawy, Białegostoku i Śląska Południe) i 154 oddziałów (na wszystkich 397), co daje procentowy udział 38,8%. Jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego (101 oddziałów).

Przed przystąpieniem do prezentacji wyników chcę podkreślić, że wszystkie dokumenty przysłane do Redakcji (te zakwalifikowane do konkursu i nie zakwalifikowane) są zarchiwowane i do końca roku możliwe jest rozpatrywanie reklamacji i odwołań. Za ewentualne pomyłki wynikłe z przepisywania bardzo serdecznie z góry przepraszamy, a w razie nawet telefonicznego zwrócenia nam na to uwagi obiecujemy publikowanie sprostowań w kolejnych numerach naszego miesięcznika.