2004-11-03 • Zmiany w regulaminie lotowo-zegarowym.

Aktualności
uchwalone przez

ZarządGłówny PZHGP

w dniu <st1:datels=”trans” w:st=”on” year=”2003″ day=”29″ month=”11″>29 listopada 2003 roku</st1:datels=”trans”>.

 

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. III ? <spanstyle=’text-transform:uppercase’>Kabiny transportowe, transport gołebi,miejsce wypuszczenia, konwojęci</spanstyle=’text-transform:uppercase’>, pkt 15, ostatnie zdanie powinnobrzmieć : ?W przypadku losowym potwierdzenia dokonać może innainstytucja (policja, poczta, PKP, PKS itp.), jednakże na tąokoliczność musi być sporządzony protokół.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. IV ? <spanstyle=’text-transform:uppercase’>Komisje lotowe</spanstyle=’text-transform:uppercase’>, pkt 5a, nowe brzmienie: ?przyjmowanie list startowo-zegarowych od hodowców i opieczętowanie każdejkartki (nie strony) listy przez przewodniczącego Oddziałowej KomisjiLotowej,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. IV, pkt5d, nowe brzmienie : ?wydawanie Zespołom Wkładaniowym liststartowo-zegarowych wraz z potrzebną ilością obrączekgumowych, obowiązkowo wymieszanych,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. IV, pkt5l, nowe brzmienie : ?za bezpieczny i prawidłowy załadunek kabiny iklatek oraz prawidłowe wypełnienie dokumentu, jakim jestpotwierdzenie odlotu gołębi odpowiedzialny jest przewodniczącyOddziałowej Komisji Lotowej lub wyznaczony przez prezesa oddziałuzastępca. Dane w zestawieniu wkładanych gołębi potwierdzaczytelnym podpisem.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. IV, dodanonowy punkt 8 o brzmieniu : ?Jeżeli lista startowo-zegarowa składasię z kilku kartek (nie stron), to Oddziałowa Komisja Lotowa(Oddziałowa Komisja Wkładaniowa) oraz Zespół Wkładaniowypodpisują i opieczętowują każdą kartkę (niestronę) tej listy.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. V ? <spanstyle=’text-transform:uppercase’>Wkładanie gołębi</spanstyle=’text-transform:uppercase’>, pkt14, dopisano na końcu nowe zdanie : ?Hodowca nie może otrzymaćżadnej kopii listy startowo-zegarowej celem zabrania jej do domu, niedotyczy to Elektronicznych Systemów Konstatowania.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. V, pkt16d, nowe brzmienie : ?podpisywanie listy startowo-zegarowej na każdejkartce (nie stronie) wspólnie z wkładającym gołębie iprzekazanie jej Oddziałowej Komisji Lotowej,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. V, pkt20a, nowe brzmienie : ?brak pieczątki Oddziałowej Komisji Lotowej lubOddziałowej Komisji Zegarowej na każdej kartce (nie stronie) listystartowo-zegarowej ze stosownymi podpisami,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. V, pkt20b, nowe brzmienie : ?brak dwóch podpisów członków ZespołuWkładaniowego oraz dwóch podpisów członków ZespołuOdbierającego Zegary na każdej kartce (nie stronie),?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. VI ? <spanstyle=’text-transform:uppercase’>Komisje Zegarowe</spanstyle=’text-transform:uppercase’>, pkt 6e, nowebrzmienie : ?dokonywanie wtórnego odbicia zegara, zaś przy zegarachelektronicznych z drukarkami tylko jedno odbicie,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. VI, pkt7e, nowe brzmienie : ?kontrola poprawności i czytelności wypisywanialist startowo-zegarowych ich ostemplowanie i podpisanie na każdej kartce(nie stronie),?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. VI, dodanonowy punkt 10 o brzmieniu : ?Jeżeli lista startowo-zegarowa składasię z kilku kartek (nie stron), to Oddziałowa Komisja Lotowa(Oddziałowa Komisja Zegarowa) i Zespół Odbierający Zegarypodpisuje i opieczętowuje każdą kartkę (nie stronę)tej listy.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. IX ? <spanstyle=’text-transform:uppercase’>Konstatowanie przylotu gołębi</spanstyle=’text-transform:uppercase’>,pkt 1, nowe brzmienie : ?Do zegarów, których konstrukcja nie przewidujeużywania tulejek do jednego otworu można wkładać tylkojedną obrączkę kontrolną. W przypadku większejilości obrączek kontrolnych odbicie to należyunieważnić.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. IX, pkt10, nowe brzmienie : ?W przypadku gdy hodowca lotuje z dwóchgołębników na jednej posesji, dopuszcza się konstatowaniegołębi do dwóch zegarów równolegle, z tym, że przy wyliczaniulisty konkursowej dyferencję zegara oblicza się z jednego zegara, tojest tego, który więcej się spóźnia. W przypadku przekroczeniadopuszczalnej dyferencji przez jeden zegar, unieważnia się go, aodbite czasy gołębi w drugim zegarze są ważne z jegodyferencją.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. X ? <spanstyle=’text-transform:uppercase’>Otwieranie zegarów kontrolnych</spanstyle=’text-transform:uppercase’>, pkt 1,dopisano na końcu nowe zdanie : ?Zegarydostarcza się i otwiera na ich punktach wkładania gołębi, ajedynie w przypadkach losowych można otwierać zegary w innychpunktach wkładań gołębi.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. X, pkt 6b,poz. 4, nowe brzmienie : ?ostemplowują i podpisują listęstartowo-zegarową, każdą kartkę (nie stronę) orazwpisują czas rzeczywisty odbicia zegara,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. X, pkt15d, nowe brzmienie : ?właściwe opisanie, ostemplowanie i podpisanielisty startowo-zegarowej na każdej kartce (nie stronie) oraz taśmzegarowych,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. XII ? <spanstyle=’text-transform:uppercase’>Elektroniczne Systemy Konstatujące ESK</spanstyle=’text-transform:uppercase’>,pkt 8a, nowe brzmienie : ?wydruk protokołu uporządkowania(przyporządkowania) obrączek elektronicznych, opieczętowany ipodpisany przez Oddziałową Komisję Lotową lubOddziałową Komisję Wkładaniową, zabezpiecza się wOddziale,?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. XII, pkt <st1:metricconverterproductid=”10f” w:st=”on”>10f</st1:metricconverterproductid=”10f”>, nowe brzmienie :?instrukcje obsługi wszystkich systemów muszą być zatwierdzoneprzez Zarząd Główny PZHGP.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’>-        Rozdz. XII,dodano nowy punkt 14 o brzmieniu : ?Wszystkie ESK dopuszczone przez ZarządGłówny PZHGP muszą posiadać oryginalne plomby producenta danegosystemu. Systemy nie posiadające oryginalnego zabezpieczenia nie mogąbyć dopuszczone do konstatowania przylotów gołębi.?</spanstyle=’font-size:14.0pt’>