2005-04-18 • SPRAWOZDANIE PREZYDENTA PZHGP

Aktualności

2005-04-18 – Zdzisław Karoń


Szanowni Koledzy! W imieniu Prezydium Zarządu Głównego PZHGP oraz własnym składam roczne sprawozdanie z działalności Prezydium za 2004 rok. Proszę o rzeczową i konstruktywną dyskusję oraz obiektywną ocenę naszej pracy.

Sprawy organizacyjne

W roku 2004 zanotowaliśmy wzrost szeregów członkowskich naszego Związku. Stan członków PZHGP na dzień 31.12.2004r. wynosi 43.484 osób i jest wyższy w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku o 427 osób. Członkowie PZHGP zrzeszeni są w 375 oddziałach, których struktura przedstawia się następująco:
a) poniżej 50 członków – 20 oddziałów;
b) od 51 do 75 członków – 71 oddziałów;
c) od 76 do 100 członków – 80 oddziałów;
d) od 101 do 250 członków – 197 oddziały;
e) powyżej 250 członków – 7 oddziałów.

W myśl Statutu PZHGP w najbliższym czasie (jak wynika z powyższych danych) rozwiązanych zostanie dwadzieścia oddziałów.
W okresie sprawozdawczym Prezydium Zarządu Głównego PZHGP kierując bieżącą działalnością Związku odbyło 14 posiedzeń, podejmując 85 uchwał dotyczących spraw statutowych, organizacyjnych i finansowych.. Na prośbę oddziałów i okręgów udzieliliśmy kilka notarialnych pełnomocnictw dla zarządów tych jednostek celem nabycia przez nie majątku trwałego.
W 2004 roku nadanych zostało 157 Złotych odznak PZHGP dla zasłużonych działaczy naszego Związku oraz 16 odznak „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP”.
Tradycyjnie w styczniu zorganizowaliśmy w Katowicach Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych, połączoną z aukcją gołębi. Dochód ze sprzedaży zlicytowanych na aukcji ptaków w całości został przeznaczony na cele charytatywne.
Wzorem lat ubiegłych Prezydium ZG PZHGP zorganizowało w 2004 roku pielgrzymkę hodowców na Górę Św. Anny oraz rozpoczęcie sezonu lotowego w Tarnowskich Górach pod hasłem integracji z Unią Europejską.

Działalność finansowa

Prowadząc odpowiednią działalność finansową w 2004 roku uzyskaliśmy przychody z działalności statutowej w wysokości 1.180.951,64 złotych, natomiast koszty ponieśliśmy w kwocie 1.002.027,08 złotych, co pozwoliło na uzyskanie zysku w wysokości 178.924,56 złotych.
Preliminarz kosztów na 2004 rok został wykonany w 93,98%.
Lokując środki finansowe będące w dyspozycji Związku na oprocentowanych rachunkach uzyskaliśmy przychody odsetkowe w wysokości 24.934,65 złotych.
Zysk z działalności Zarządu Głównego PZHGP w 2004 roku wyniósł: 178.924,56 złotych. Cała nadwyżka bilansowa oraz część środków wygospodarowanych w latach ubiegłych została przeznaczona na nieoprocentowane pożyczki dla okręgów z przeznaczeniem na zakup samochodów i kabin specjalnego przeznaczenia służących do przewozu gołębi pocztowych na organizowane loty. W 2004 roku pożyczkę przyznano 18 okręgom naszego Związku, wśród których znalazły się: Białystok, Bielsko-Biała, Ciechanów, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Konin, Legnica, Nowy Sącz, Opole, Poznań, Rzeszów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek Wrocław i Zielona Góra. Suma udzielonych w 2004 roku pożyczek jest najwyższą od 5 lat i opiewa na łączną kwotę 460.000 złotych. Oto, jak przedstawia się struktura udzielonych pożyczek w latach 2000 – 2004:
2000 rok – 145.000 zł;
2001 rok – 301.000 zł;
2002 rok – 184.000 zł;
2003 rok – 100.000 zł;
2004 rok – 460.000 zł.
Od 2005 roku chcemy udzielać nowych pożyczek w wysokości uzyskiwanych spłat i utrzymać stan zadłużenia z tego tytułu na poziomie 600.000 zł.
Nie wszystkie Okręgi z należytą uwagą podeszły do obowiązku uzyskania osobowości prawnej. Efektem tego stanu rzeczy jest posiadanie na dzień dzisiejszy osobowości prawnej tylko przez 16 Okręgów. Myślę, że działania na tym odcinku zostaną przyśpieszone i w związku z tym prosiłbym Zarząd Główny, aby wydłużył okres do uzyskania osobowości prawnej Okręgów do dnia 30.09.2005r. – termin ten byłby terminem ostatecznym.
Wprowadzenie nowych współzawodnictw lotowych o mistrzostwo Polski w kategorii gołębi młodych i Maraton na pewno uatrakcyjni te współzawodnictwa, a znaczącą rolę w tym zakresie odegrają Okręgi, którymi kierujecie. Stąd prosiłbym Was o pomoc w organizacji tych lotów przez Oddziały i odpowiedni nadzór nad ich prawidłowością. Mając pewien niedosyt po ostatniej weryfikacji wyników o mistrzostwo Polski przez Główną Komisję Lotową – proponowałbym aby zmienić sposób tej weryfikacji. Uważam mianowicie, że kontrolą tą winny zająć się Zespoły kontrolne powołane w Regionach, którym przewodniczyliby członkowie Głównej Komisji Lotowej. Zespoły te w sposób określony przez Zarząd Główny kontrolowałyby dokumentację lotową wskazanego Regionu, a protokół byłby przesłany do Zarządu Głównego.
Myślę, że w dyskusji ustosunkujecie się koledzy do tej propozycji.