2005-11-07 • REGULAMIN WYSTAW

Aktualności

2005-11-07 – Zdzisław Karoń


REGULAMIN WYSTAW

Rozdział I
Zasady ogólne.

§ 1
1 Wystawy gołębi pocztowych mogą być urządzane na terenie całego kraju.
Do ich urządzania upoważnione są wszystkie jednostki organizacyjne objęte Statutem PZHGP. Organizowane mogą byc wystawy: sekcyjne, oddziałowe, rejonowe, okręgowe i ogólnopolskie. Dla zwiększenia ilości eksponatów i konkurencji sportowych oraz ze względów ekonomiczno – finansowych zaleca się zrzeszanie jednostek, zwłaszcza niższego szczebla, w celu urządzania wystaw wspólnych.
1 Wystawa to płaszczyzna szlachetnej rywalizacji sportowej w okresie zimowym, mająca na celu zapoznanie się z cechami gołębi o znacznej wartości wyczynowej, podnoszenie kwalifikacji fachowej hodowców, nawiązywanie wzajemnych, koleżeńskich kontaktów między członkami naszej organizacji oraz popularyzowanie sportu i hodowli gołębia pocztowego wśród szerokiego ogółu naszego społeczeństwa.

§ 2
1 Wystawy moga mieć charakter pokazów lub też eliminacji. Pokazy na zasadach niniejszego Regulaminu urządzają przede wszystkim oddziały , samodzielnie lub wspólnie z innymi, ponadto okręgi lub Zarząd Główny.
2 Eliminacjne wystawy organizuje się na polecenie jednostek nadrzędnych ( zarządów okręgów, Zarządu Głównego), które w latach przedolimpijskich określają miejsce, termin i każdorazowo warunki eliminacji.

Rozdział II
Organizacja wystaw.

1 Uchwały o urządzaniu wystaw powinny w zasadzie zapadać na walnych zebraniach jednostek organizacyjnych, aby odpowiednie kwoty zaplanować w preliminarzach, wybrać komitet wystawowy itp.
2 Każdą planowaną wystawę należy zgłosić do właściwego terytorialnie organu administracji państwowej. Niezależnie od tego należy powiadomić organ szczebla wyższego naszego Związku.
3 Termin wystawy należy ustalić tak, by nie kolidował on z terminami wystaw jednostek sąsiednich lub jednostek nadrzędnych.

Komitet wystawowy powinien przestrzegać następujących zasad techniczno – organizacyjnych:

1 Sala wystawowa powinna rozmiarami odpowiadać ilości eksponatów, przy czym dodatkowo należy uwzględnić swobodne przejścia dla zwiedzjących. Powinna też być dobrze oświetlona ( światła reflektorów nie są wskazane).
2 Klatki wystawowe powinny posiadać boczne drzwiczki, zaopatrzone w kolejne numery. Powinny też być wyłożone papierem falistym i wysypane wiórkami, zaopatrzone w poidełka i karmidełka. Klatki ustawione w rzędach na wysokości 130 do 140 cm, wyraźnie rozgraniczające od siebie poszczególne klasy. Nie jest wskazane ustawianie klatek piętrowo. W każdej klatce może znajdować się tylko jeden eksponat.
3 Na każdej klatce musi znajdować się opieczętowana przez organizatorów karta oceny gołębia, zawierająca dane eksponatu: numer obrączki rodowej, płeć, barwa i klasa wystawowa. Niedopuszczalne jest wpisywanie nazwiska właściciela gołębia przed oceną.
4 Wkładanie eksponatów należy zorganizować tak, by gołąb przebywał w klatce co najmniej 4 godziny przed oceną. Czas ten potrzebny jest dla oswojenia się gołębia z nowym otoczeniem, uspokojenia się i wygładzenia piór. Karmienie i pojenie eksponatów powinno odbywać się dopiero po ocenie sędziowskiej.
5 Gołębie w klatkach powinny być ustawione według kolorów w następującej kolejności: niebieski, niebieski nakrapiany, nakrapiany, ciemny nakrapiany, ciemny, czarny, czerwony, czerwony nakrapiany, płowy, biały, pstry, szpak. Gołębie pstre należy ustawić w kolejności jak kolory podstawowe.
6 Klasy wystawowe i kryteria każdorazowo ustala organizator wystawy.
7 Gołębie wystawione do ocen sędziowskich na każdym szczeblu wystawy nie mogą posiadać na nóżce obrączek elektronicznych, widocznych danych na obrączce adresowej, oraz znaczników plastikowych.
8 Gołębie z nietypowymi obrączkami rodowymi i wątpliwej jakości nie mogą być wystawione (organizator obowiązkowo sprawdza każdego gołębia przed przyjęciem do klatki wystawowej).
9 Na salach wystawowych winien obowiązywać całkowity zakaz palenia tytoniu.

Rozdział III

Nagrody.

Na każdej wystawie mogą być przyznawane nagrody dwojakiego rodzaju, a mianowicie: regulaminowe, dodatkowe i specjalne.
1 Nagrody regulaminowe ustala się w wysokości 20% od ilości wystawionych eksponatów w każdej klasie. Nagrody ustala się oddzielnie dla samców i samiczek. Kolejność nagród regulaminowych za standard ustalają sędziowie na podstawie uzyskanej przez gołębia punktacji.
2 Dodatkowe nagrody mogą być przyznawane eksponatom według możliwości organizatorów. W takich przypadkach zaleca się szczególnie eksponowanie i docenianie gołębi mających wysokie osiągnięcia sportowe. Szczegółowe warunki przyznawania nagród ustalają organizatorzy we własnym zakresie. Nagrody te przyznawane są z funduszy własnych organizatorów.
3 Nagrody specjalne są:
a) z dotacji jednostek nadrzędnych, które ustalają warunki przyznania,
b) z funduszy innych instytucji, zakładów lub osób prywatnych.
Nagrody te przyznaje się zgodnie ze wskazaniami fundatorów, a w przypadku braku takiego wskazania odpowiednie kryteria ustala komitet wystawowy. Rodzaj, ilość i wielkość wszystkich nagród musi być podana do wiadomości przed oceną sędziowską.

Rozdział IV
Zgłoszenie na sędziego.

1 Zgłoszenie na sędziego należy przesłać do Kolegium Sędziów PZHGP najpóźniej na 21 dni przed dniem oceny. W zgłoszeniu należy podać dokładny adres wystawy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu, sposób dojazdu środkami komunikacji, godzinę rozpoczęcia oceny, ilość eksponatów, adres przedstawiciela organizatora wystawy, numer telefonu kontaktowego.
2 Organizator ma prawo zamówienia dowolnie wytypowanego przez siebie sędziego.

Rozdział V
Obowiązki organizatora.

1 Organizator wystawy zapewnia należyte warunki pracy sędziemu oraz pokrywa koszty związane z oceną gołębi, zgodnie ze stawkami zatwierdzonymi przez Prezydium Zarządy Głównego, pokrywa też koszty podróży sędziego, ryczałt za dojazy oraz diety zgodnie z obowiązującymi stawkami delegacji służbowych, zwraca koszty noclegu na podstawie wystawionego rachunku lub wypłaca ryczałt, wynikający z przepisów ogólnie przyjętych.
2 Dla sędziów należy przygotować spis wszystkich eksponatów z wyszczególnieniem ilości gołębi w poszczególnych klasach z podziałem na płeć, należy też podać ilość nagród przypadających na każdą klasę.
3 W przypadku prowadzenia oceny na wystawie przez dwóch lub więcej sędziów o podziale klas do oceny decydują sędziowie między sobą. Prowadzącym ocenę jest sędzia wymieniony w delegacji na pierwszym miejscu.
4 W czasie oceny na sali wystawowej znajduje się wyłącznie sędzia lub sędziowie z osobami wytypowanymi przez organizatora do pisania kart ocen oraz kandydaci na sędziów, którzy przed oceną zgłoszą się u sędziego prowadzącego i organizatora wystawy.

5. Sędzia oceniający ma prawo w przypadku stwierdzenia braku porządku na sali zalecić usunięcia usterek organizacyjnych, a w skrajnych wypadkach przerwać ocenę eksponatów. W takim przypadku organizator zobowiązany jest wypłacić sędziemu wszystkie należności, tj. Koszty podróży, dojazdów, noclegów, diety i najniższą należność za ocenę, tj. za 100 sztuk.
6 Po ocenie wszystkie klatki z gołębiami muszą być bezwzględnie zaplombowane.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

1 W dniu wystawy okręgowej na terenie działania danego okręgu obowiązuje zakaz urządzania wystaw niższego szczebla, a w przypadku Wystawy Ogólnopolskiej – w całym kraju.
2 Komitety wystawowe poszczególnych szczebli zobowiązane są prowadzić ewidencję eksponatów, w której powinny być uwidocznione następujące dane: imię i nazwisko właściciela eksponatu, numer obrączki rodowej, klasa, punktacja za ocenę, nagroda. Ewidencję tę należy przechowywać co najmniej przez okres dwóch lat.
3 Komitet wystawowy dokonuje końcowego rozliczenia finansowego w terminie do 30 dni po zakończeniu wystawy. Za przechowanie dokumentacji wystawowej odpowiedzialne są odpowiednie zarządy.
4 W przypadku kradzieży lub zaginięcia gołębia na wystawie organizator ponosi odpowiedzialność finansową wobec właściciela , rozliczając się w drodze wzajemnego porozumienia stron. W kwestiach spornych o wartości gołębia decyduje Zarząd Kolegium Sędziów lub Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
5 Z uwagi na duże znaczenie, jakie posiadają wystawy , w poszerzaniu wiedzy o gołębiu apeluje się o możliwie częste ich urządzanie i liczny w nich udział. Zaleca się coroczne organizowanie wystaw oddziałowych, rejonowych, okręgowych i ogólnopolskiej.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Głowny PZHGP w dniu 29 listopada 2003 roku i obowiązyje od momentu zatwierdzenia.

Chorzów, dnia 29 listopada 2003 roku.

Prezydent PZHGP

JAN KAWALER