2005-11-27 • OBRADOWAŁ ZARZĄD GŁÓWNY

Aktualności

2005-11-27 – Stanisław Gawor


Obradował Zarząd Główny
* Wyjątkowo krótko * Zmiany w regulaminie lotowo- zegarowym zatwierdzone * Wyniki lotowe sezonu 2005 zweryfikowane * Świetny stan finansów * Nowe ceny obrączek * „Polski ESK” zatwierdzony do użytku * Odznaczenia * Nie będzie Ogólnopolskiej!

W sobotę 26 listopada w Domu Związkowym w Chorzowie miało miejsce kolejne, drugie w tym roku a szóste w tej kadencji, posiedzenie Zarządu Głównego naszego Związku.Przybyli wszyscy członkowie ZG oraz prawie wszyscy prezesi okręgów. Przypomnieć może trzeba, że ci ostatni mogą się wypowiadać na takich posiedzeniach na każdy omawiany temat , nie mają jednak prawa głosowania w sprawach dla Związku podstawowych ( np. regulaminy). W takich decydują wyłącznie wybrani na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów członkowie ZG. Jest ich 21.
Liczący 10 punktów porządek dzienny został – wbrew przewidywaniom – zrealizowany bardzo szybko. Tak szybko, że posiedzenie można było zamknąć już o godz. 13. ( rozpoczęło się o 9.) i po raz bodaj pierwszy – w każdym razie w tej kadencji – jego uczestnicy mieli przed wyjazdem z Chorzowa trochę czasu na nieformalne spotkania i rozmowy w różnych, zmieniających się gremiach..
Przewidywania , o których mowa, dotyczyły zwłaszcza punktu 4. porządku obrad : omówienie proponowanych zmian w regulaminie lotowo – zegarowym.Wydawało się mianowicie, że sprawa ta wywoła długą dyskusję, tymczasem…owszem, wywołała pewne kontrowersje, ale zaproponowane przez Prezydium ZG zmiany, zresztą spełniające wymogi FCI, przyjęto bardzo szybko. Trudno nie zgodzić się z opinią wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Lotowej, znanego hodowcy z Brzeska, mgra Stanisława Krzyżaka, który stwierdził, że jego zdaniem stało się tak nie tylko dlatego, iż obrady były bardzo sprawnie prowadzone ( jak zwykle – przez Prezydenta), ale i dlatego, iż dokument ten został parę tygodni wcześniej udostępiony do przemyślenia i członkom najwyższej Związkowej władzy i „szeregowym” hodowcom ( w internecie). W rezultacie dyskusji do tego projektu Zarząd Główny wprowadził właściwie jedną tylko istotną poprawkę – w rozdz.5, pkt 2a.Na wniosek prezydenta Kawalera, który wyszedł naprzeciw uwagom zgłaszanym w internecie , większością głosów obniżono mianowicie minimalną liczbę hodowców, dla których można tworzyć punkt wkładań – z proponowanych 12 na 10.
Zanim jednak do tego doszło, Zarząd Główny przyjął do aprobującej wiadomości decyzje, jakie w okresie od ostatniego posiedzenia ZG w kwietniu podjęło Prezydium ZG( przedstawił je sekretarz ZG, Roman Kalus, a dotyczyły głównie bieżących spraw finansowych, w tym pożyczek dla okręgów i oddziałów oraz trybu ich spłat ; najważniejsza chyba z nich, bo spełniająca z dawna już zgłaszany postulat, to decyzja o ubezpieczeniu sędziów na czas wyjazdów na wystawy) , a potem zatwierdził wyniki Mistrzostwa Polski w sezonie 2005. Te ostatnie przedstawił w imieniu GKL
wiceprezydent Związku, zarazem szef tej Komisji,inż. Zygmunt Maśnica. We wprowadzeniu przypomniał, iż weryfikacja wyników w tym roku odbywała się innym niż dotychczas trybem( Regiony sprawdzały się nawzajem) stwierdzając, iż ten sposób postępowania zdał egzamin , a potem wypunktował ciągle występujące w owej dokumentacji „niedoróbki”. Kilkanaście zweryfikowanych już wcześniej na szczeblu Regionu wyników – i to „czołowych”! – GKL odrzuciła z uwagi właśnie na owe „niedoróbki”.Cytowany już S. Krzyżak stwierdził w dyskusji, iż niektóre z tych odrzuconych wyników to ewidentne nadużycia, czy nawet fałszerstwa, i ich „autorzy”- choć już zdyskwalifikowani – powinni być dodatkowo ścigani przez komisje dyscyplinarne, bo nie powinno się nad takimi sprawami przechodzić do porządku dziennego. Zebrani zgodzili się z ta ostrą oceną i postanowili, że ZG zwróci się w tej sprawie do okręgów, w których owi hodowcy lotują.
Z kolei głos zabrał wiceprezydent Związku ds. finansów,mgr inż. Tomasz Osiński , przedstawiając stan środków ZG na dzień 30 września 2005 roku, inaczej : stopień realizacji przyjętego na poprzednim, kwietniowym posiedzeniu ZG budżetu na ten rok za 9 miesięcy . Z przytoczonych przez niego liczb wynika niedwuznacznie, że jest dobrze, a nawet lepiej niż dobrze. Zacytujmy tylko jedna z tych liczb: zysk za te 9 miesięcy (przeszło 200.ooo zł) przekracza poziom tego zaplanowanego w budżecie przeszło 2.5 raza! Oczywiście ostatnie 3 miesiące roku sporo tu zmienią , bo pod koniec roku jest zawsze sporo płatności, ale planowana w budżecie nadwyżka na pewno zostanie przekroczona…
Najwięcej czasu zajęły zebranym sprawy organizacyjne, bo było ich sporo , a każda wymagała rozstrzygnięcia, wcześniej zaś dyskusji.
Chodziło głównie o pełnomocnictwa dla oddziałów na zbycie bądź nabycie majątku.W punkcie tym prezydent Jan Kawaler poinformował też o wynegocjowanych przez Prezydium ZG z producentami cenach na obrączki rodowe na rok 2006 : 43 grosze za sztukę u p. Włodek z Poznania i 47 groszy za sztukę u p. Koźlika w Opolu. Okręgi mają – jak dotychczas – swobodę wyboru ( zebrani mogli się zapoznac z wzorami tych obrączek). Prezydent poinformował też, iż test, jakiemu został poddany „polski ESK”, proponowany przez inż. Rzepkę , wypadł bardzo pomyślnie i zaproponował, by podjąć decyzję o jego wprowadzeniu na rynek i podjęciu starań o zaakceptowanie go także przez całe FCI. Decyzję taką podjęto jednomyślnie.

Przedyskutowano także propozycje zmian w regulaminie Konkursu Redakcji” Hodowcy” na najlepszego lotnika roku, jakie na łamach miesięcznika dwa miesiące temu zgłosił Piotr Patas. W głosowaniu propozycje te odrzucono, zobowiązując Redakcję do prowadzenia Konkursu według dotychczasowych zasad.

W kolejnym punkcie porządku dziennego rozpatrzono wnioski o odznaczeniu szeregu działaczy Związku odznaczeniami „ Za wybitne zasługi w rozwoju PZHGP”. Decyzją ZG otrzymali je:

1. Andrzej Zaremba –okręg Gdańsk
2. Jan Kopka –okręg Gdańsk
3. Stanisław Filipiak –okręg Bielsko Biała
4. Jerzy Magiera – okręg Śląsk Południe
5. Józef Musiał – okręg Opole Południe
6. Wilhelm Olbrich –okręg Opole Południe
7. Józef Zaraś –okręg Poznań
8. Ryszard Jurgowiak –okręg Poznań
9. Wiesław Puchalski –okręg Kalisz
10. Tadeusz Gidaszewski –okręg Leszno
11. Zenon Kasprowiak –okręg Leszno
12. Stanisław Domański –okręg Leszno
13. Kazimierz Jóskowiak -okręg Leszno
14. Waldemar Górecki -okręg CzęstochowaKorzystając z okazji, że jeden z nich, Wiesław Puchalski, był na miejscu, bo na posiedzeniu reprezentował Okręg Kalisz,prezydent Kawaler uroczyście go udekorował tym przyznanym mu przed chwilą wysokim odznaczeniem.
Ostatni punkt porządku dziennego obrad: Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych. I największa przykrość dla zebranych, choć zaskoczenia nie było, większość już bowiem wiedziała o decyzji władz weterynaryjnych naszego kraju z dnia poprzedniego: „antyptasie” restrykcje- a obejmują one niestety także i nasze gołębie – utrzymuje się do 31maja 2006 roku! Oznacza to, najkrócej mówiąc, że nie ma mowy o jakichkolwiek wystawach, w tym i Ogólnopolskiej. Co gorsza – nie ma też możliwości jakiejś rokującej nadzieję dyskusji z czynnikami w tej sprawie miarodajnymi, bo to decyzja Unii Europejskiej. Ale uczestnicy posiedzenia mimo to gorąco do tego Prezydenta namawiali, niektórzy nawet proponowali podjęcie drastycznych form protestu. Propozycje te odrzucono, ale Prezydium zobowiązało się, że będzie nadal w ścisłym kontakcie z władzami weterynaryjnymi i będzie ponawiało próby zmiany ich stanowiska, przedstawiając argumenty specjalistów – krajowych i zagranicznych – dowodzące, iż akurat gołębie na ptasią grypę są mało wrażliwe…
***
I jeszcze dwa zdania od autora niniejszego. Korzystam z okazji , by powiedzieć, że – po pierwsze – więcej szczegółów o opisywanym tu posiedzeniu będzie w nr 1/2006 „Hodowcy”, po drugie – że przepraszam za te liczne ogłoszenia w sprawie wystaw – w tym Ogólnopolskiej – w nr 12; wszystkie są oczywiście nieaktualne, i po trzecie – że gorąco proszę o zgłoszenia kandydatur do redakcyjnego konkursu Fair- play. Rozglądnijcie się uważnie wokół siebie, na pewno znajdziecie kogoś, kto w lotowej rywalizacji zachował się wobec swych współzawodników wyjątkowo szlachetnie…
I jeszcze jeden szczegól z opisywanego tu posiedzenia ZG. Miły : po raz pierwszy od długiego czasu pojawił się w naszymDomu Związkowym wiceprezydent Paweł Grygier. Gratulujemy powrotu do zdrowia!

Tekst:Stanisław Gawor
Zdjęcia:Zdzisław Karoń