2007-04-23 • Protokół z kontroli ZG PZHGP przez GKR.

Aktualności

Chorzów 23.03.2007 r.
PROTOKÓŁ
Z przeprowadzonej kontroli Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych przez Główną Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Wiesław Tront – przewodniczący
2. Henryk Eron – z-ca przewodniczącego
2. Krzysztof Kozioł – sekretarz
3. Jerzy Małuszyński – członek
4. Zdzisław Lendlewicz – członek
w dniach 22.03. – 23.03.2007 r., za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w toku kontroli stwierdzono:
1. Skład Zarządu Głównego: Zarząd przez cały okres kadencji pracuje w składzie , zgodnie
ze zjazdem wyborczym.
2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 07.04.2006 roku:
wykonano zalecenia o przekazaniu funduszy „Pomoc powodzianom”, „Lot Watykan”,
„Fundusz pomocy hodowcom” w kwocie łącznej 7 049,73 zł przekazano na
odszkodowania poszkodowanym w wystawie,
oraz uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów: uchwały KWZD wykonano
3. Ocena działalności Zarządu Głównego
a) Wykonywanie zadań statutowych
 Zarząd pracuje zgodnie ze statutem, realizuje zadania z należytym zaangażowaniem, osiągając dobre efekty swoich prac. Protokoły z posiedzeń sporządzane na bieżąco, opatrzone podpisami, posegregowane w skoroszytach. Zeszyt uchwał i wniosków prowadzony starannie na bieżąco.
b) Kontrola pracy administracyjnej:
Komisja stwierdza, że biuro prowadzone poprawnie, wszystkie pisma wychodzące i przychodzące zarejestrowane, posegregowane w odpowiednich teczkach. Komisja stwierdza, że do dnia dzisiejszego Okręg Białystok nie posiada osobowości prawnej. Na dzień 31.12.2006 roku Zarząd Główny zatrudnia 3 osoby na pełnym etacie, 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba na ¾ etatu, 1 osoba na 1/3 etatu. W Kolegium Redakcyjnym – na umowę o dzieło pozostaje Kol. Stanisław Gawor. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano etaty – pracownik gospodarczy ½ etatu, sekretarka ¾ etatu oraz 1 etat magazynier – sprzedawca.
a) Kontrola ewidencji członków Związku:
Ewidencja członków prowadzona na podstawie wykazów półrocznych przekazywanych przez okręgi
Stan członków na:
I półrocze 2006 r. – 42 340 hodowców
II półrocze 2006 r. – 42 881 hodowców
wzrost o 541 w II półroczu, natomiast w porównaniu z II półroczem 2005 nastąpił spadek o 777 członków. Po konfrontacji ilości członków z wpłatami składek członkowskich stwierdzono zaległości okręgów z tytułu nieopłacenia składek na 31.12.2006 wynosiła 3 940 zł.
d) Komisje działające przy Zarządzie Głównym pracowały zgodnie z zadaniami
statutowymi i zadaniami poszczególnych Komisji.
4. Kontrola finansowo – księgowa
a) Księgowość prowadzona prawidłowo, w sposób przejrzysty i na bieżąco
b) Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2006 według arkuszy spisu z natury wynosił
4 807,46 zł (słownie: cztery tysiące osiemset siedem zł 46/100)
c) Przychody ogółem w roku 2006 wynosiły: 1 187 496,45
Rozchody w roku 2006 wynosiły: 1 084 179,11
Zysk za 2006 rok wynosi: 103 317,34
Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2006 roku:
PKO BP SA Bytom – 553 658,79 zł
PKO „POMOC” – 266 552,21 zł
BGŻ SA Bielsko Biała – 800 000,00 zł
Bank Śląski SA w Chorzowie – 90 668,47 zł
Ogółem – 1 710 879,47
Ostatni wykorzystany dokument rozchodu KW nr 141 z dnia 30.12.2006r na sumę 149,73 zł
Ostatni wykorzystany dokument przychodu KP nr 1409 z dnia 29.12.2006r na sumę 42,00 zł
Ostatni wykorzystany czek bankowy nr 0004960844 z dnia 19.12.2006r na sumę 15 000 zł

Potwierdzenia sald bankowych znajdują się w dokumentacji:
 stan środków finansowych ogółem – 1 715 686,93 PLN
(słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć zł 93/100)
a) Uwagi o zabezpieczeniu gotówki w kasie i prawidłowym dokumentowaniu operacji kasowych:
gotówka zabezpieczona w sposób prawidłowy, dokumentacja operacji finansowych poprawna.
b) Ocena wykonania preliminarza budżetowego za rok 2005 :
a. Dochody: planowane 1 104 000,00 wykonane – 1 187 496,45 107,56%
b. Rozchody: planowane 1 023 000,00 wykonane – 990 894,40 96,86%
c. Zysk planowany 81 000,00 wykonany – 103 317,34 127,55%
d. Zysk z działalności za rok 2006 – 103 317,34 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych 34/100)
e. Kwota udzielonych pożyczek jednostkom terenowym na 31.12.2006 wynosi 583 168,00 zł.
Stan finansowy zgodny z bilansem, za rok 2006.
f. Kontrola dokumentacji księgowej, zatwierdzania dokumentów przez osoby kompetentne: Księgowość prowadzona poprawnie, dokumenty opatrzone wymaganymi podpisami, posegregowane.
g. Kontrola celowości ponoszonych wydatków: wydatki ponoszone zgodnie z założeniami oraz podjętymi uchwałami, nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. Komisja dokonała kontroli działalności Komórki Gospodarczej ZG:
inwentaryzacja roczna wykonana, stan akcesoriów zgodny ze spisem z natury na dzień 31.12.2006.
6. Skontrolowano działalność Kolegium Sędziów: Kolegium odbyło 9 posiedzeń, obsłużono 101 wystaw gołębi. Na 31.12.2006 rok liczba sędziów 45 w tym 20 dyplomowanych oraz 6 nieaktywnych. Komisja Kształcąca Sędziów przygotowuje 19 kandydatów ( w tym na dzień dzisiejszy 10 zdało egzamin pozytywnie).
7. Dokonano kontroli finansowo – administracyjnej miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych” stwierdzono” dokumentacja administracyjno – finansowa prowadzona poprawnie w sposób staranny.
Przychód – 488 128,59 zł
Koszty – 393 866,74 zł
Zysk – 94 261,95 zł
W czasie kontroli stwierdzono 224 numery Hodowcy rozsyłane bezpłatnie, w tym 41 szt dla ciał statutowych, członków honorowych wg. wykazu stwierdzono 138.
8. Koszty działalności Kolegium Sędziów w roku 2006 wyniosły: 22 435,22 zł
9. Koszty działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz Głównej Komisji
Rewizyjnej w roku 2006 wynosiły:
 Główna Komisja Dyscyplinarna – 6 890,43 zł;
 Głowna Komisja Rewizyjna – 2 930,45 zł
10. Ocena działalności finansowo – księgowej: zgodna z zasadami księgowości, prowadzona
poprawnie.
11. Głowna Komisja Rewizyjna sprawdziła dokumentację związaną ze środkami „Funduszu
Pomocy” związanego z tragedią, wg stanu na dzień 20.03.2007 roku:
 Środki wpłacone od instytucji, indywidualne, jednostek PZHGP wyniosły 688 371,14 zł, odliczając prowizje bankowe wyniosły 687 553,72 zł.
Powołana Komisja rozdysponowała poszkodowanym na podstawie posiadanych dokumentów kwotę: 451 783,60 zł w tym na pomnik Ofiar MTK przekazano 5 000 zł, na tablicę pamiątkową w ZG PZHGP – 7 783,60 zł oraz 21 000 zł – przelew z biura poselskiego Kazimierza Kutza (rozdysponowany zgodnie z pismem przewodnim dla 7 rodzin).
Pozostała kwota do rozdysponowania: 235 770,12 zł.
Straty nadzwyczajne związane z tragedią na wystawie 2005 wyniosły:
93 284,71 złotych w tym: 38 298,31 złotych różnica pomiędzy przychodami za bilety a rozchodami, 40 000 zł kwota przesunięta na konto „POMOC”, 14 986,40 złotych – klatki wystawowe , stojaki.
12. Wnioski pokontrolne GKR do realizacji przez ZG PZHGP:
a) Zobligować Zarządy okręgów do uaktualnienia wykazów Członków Honorowych
celem weryfikacji nieodpłatnej wysyłki miesięcznika HGP.
b) GKR wnioskuje aby odpłatność oceny gołębi przez Sędziów na wystawach była
ustalana przez Zarząd Główny.
c) GKR wnioskuje aby w ostatnim roku kadencji Zarządu Głównego wykonano bilans finansowy przez biegłych księgowych.
13. Uwagi i zastrzeżenia jednostki kontrolowanej: Zarząd Główny nie wnosi zastrzeżeń.
Wyjaśnień podczas kontroli udzielili:
 Członkowie Prezydium ZG PZHGP;
 Pani Ewa Morawiec – Główna Księgowa ZG PZHGP.
14. W oparciu o § 32 pkt. 3 Głowna Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielenie
absolutorium Prezydium Zarządu Głównego za działalność w roku 2006.

Na tym protokół kontroli GKR zakończono i po odczytaniu podpisano.
Chorzów dnia 23.02.2007 roku.
Podpisy GKR : Zarząd Główny:

Wiesław Tront …………………………

Henryk Eron …………………………

Krzysztof Kozioł …………………………

Jerzy Małuszyński …………………………

Zdzisław Lendlewicz …………………………