2007-10-25 • Komunikat 3/2007 Lot Narodowy

Aktualności

Komunikat 3/2007
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom większości członków PZHGP oraz realizując Uchwałę KWZD z kwietnia 2007 roku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP rozpoczyna organizowanie corocznych długodystansowych ogólnopolskich lotów narodowych począwszy od 2008 roku i nadaje tym lotom rangę mistrzostw Polski.
W 2008 roku zorganizowany zostanie w dniu 04.07.2008 roku lot z miejscowości Ostenda (Belgia) a w latach następnych ilość tych lotów z terenów Belgi i Francji wzrośnie do 2 lub 3 w zależności od stopnia zainteresowania hodowców.
Całość działań związanych z organizowaniem lotów narodowych koordynuje powołana przy Zarządzie Głównym Komisja ds. Organizacji Lotów Narodowych.

Prezydent PZHGP

Jan Kawaler

Regulamin lotu narodowego „Ostenda – 2008”

1. Start gołębi do lotu narodowego nastąpi z miejscowości Ostenda w dniu 04.07.2008 roku (piątek) w godzinach popołudniowych. Współrzędne geograficzne Ostendy – 51°14´00” – 02°54´00”.

2. Transport gołębi na lot zapewnia Okręg względnie inna terenowa jednostka organizacyjna PZHGP zajmująca się organizacją tego lotu z upoważnienia Komisji ds. Organizacji Lotów Narodowych. Koszowanie gołębi odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca. Organizatorzy winni tak zaplanować odjazd kabiny aby przyjazd gołębi do miejscowości Ostenda nastąpił najpóźniej w dniu 04.07.2008 roku do godz. 8:00.

3. Na wniosek zainteresowanych Okręgów ustalone zostaną przez Komisję ds. Organizacji Lotów Narodowych punkty wkładania gołębi. Obowiązuje generalna zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku gdy koszowanych będzie ponad 500 gołębi. Na jednym punkcie mogą być koszowane gołębie z kilku Okręgów PZHGP.

4. Obrączki gumowe obowiązujące w tym locie przekazane będą osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie punktu wkładań przez Zarząd Główny PZHGP.

5. Dopuszcza się możliwość stosowania w lotach narodowych systemów ESK. Wprowadza się jednak zasadę, że czynności związane z wkładaniem gołębia (rejestracja na antenie i wkładanie do kosza transportowego) dokonuje zespół wkładaniowy a nie hodowca którego gołębie są koszowane.
Każdemu gołębiowi oprócz obrączki elektronicznej założona zostanie obrączka gumowa , którą hodowca pod rygorem unieważnienia wyników gołębi dołączy do protokołu przylotu.

6. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy w 2 egzemplarzach protokół w którym oprócz standardowych zapisów należy podać również numery obrączek jakie założone zostały gołębiom każdego hodowcy biorącego udział w locie.
Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot. Do protokołu dołączyć należy niewykorzystane obrączki gumowe. Na miejscu odlotu materiały te odebrane zostaną przez upoważnionego przedstawiciela organizatora lotu i następnie przekazane do siedziby Zarządu Głównego PZHGP.

7. Organizatorzy transportu zapewnią aby na jednego gołębia w kabinie transportowej przypadało minimum 340 cm2 powierzchni podłogi w klatce transportowej.

8. Od każdego gołębia biorącego udział w locie Zarząd Okręgu odprowadza opłatę
w wysokości 1 zł na fundusz nagród na specjalne konto utworzone w tym celu
w Zarządzie Głównym PZHGP.
Zgłaszanie gołębi biorących udział w locie oraz opłatę o której mowa wyżej należy dokonać na adres Zarządu Głównego w terminie do dnia 01.06.2008 roku. Zgłoszenia które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. W terminie do 15.06.2008 roku Zarząd Główny na swojej stronie internetowej – www.pzhgp.pl – umieści wykaz punktów wkładania gołębi oraz zestawienie nagród rzeczowych które zostaną przeznaczone dla zwycięzców lotów w kategorii zespołowej i indywidualnej.

10. Z lotu Ostenda sporządzone mogą być listy konkursowe – Rejonowe, Okręgowe lub połączonych Okręgów pod warunkiem spełnienia wymogu o którym mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu tj. koszowania minimum 500 szt gołębi.

11. W terminie do 20.07.2008 roku organizatorzy lotu w terenie, prześlą do Zarządu Głównego listę konkursową w formie elektronicznej oraz całość materiałów źródłowych tj:
– listy startowe,
– listy zegarowe,
– taśmy zegarowe,
– protokół z nastawienia i otwarcia zegarów,
– obrączki gumowe konstatowanych gołębi,
– zestawienie wyników zespołowych do „Mistrzostwa Polski w Lotach Narodowych”.

12. Na podstawie przesłanych list konkursowych sporządzona zostanie Narodowa lista
konkursowa. Pierwsza jej cześć obejmująca 200 gołębi opublikowana zostanie
w „Hodowcy”. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez
zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród indywidualnych dla zwycięskich gołębi.

13.W locie udział brać mogą gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę do lotów na sezon 2008 roku.
W przypadku zdobycia konkursu przez gołębia umieszczonego na spisie do Mistrzostwa Polski (50) uzyskany wynik może być zaliczone do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski w kat. C, Maraton i GMP, niezależnie od tego czy lot ten był ujęty w planie lotów do Mistrzostwa Polski czy też był poza programem (poza 16).

14. Lot Ostenda zaliczony będzie do współzawodnictwa o „Mistrzostwo Polski w Lotach Narodowych”. Sklasyfikowanych w nim zostanie 100 najlepszych zespołów , według następujących zasad:
– obowiązuje seria 5/3
– gołębie zdobywają punkty na zasadach jak w GMP tj. pierwszy gołąb 100 pkt a ostatni na liście konkursowej 80 pkt
– punkty do współzawodnictwa wyliczone zostaną w oparciu o listy konkursowe sporządzone według zasad określonych w pkt 10 niniejszego regulaminu.
– gołębie typowane do tego współzawodnictwa (5 sztuk) winny być zaznaczone na liście startowej symbolem „S” lub „M”
– w tym współzawodnictwie Hodowca może brać udział tylko jedna drużyna.
Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.

15. W oparciu o listę Narodową nagrodzonych zostanie dyplomami i pamiątkowymi medalami 100 najszybszych gołębi ujętych na tej liście oraz po 30 gołębi najszybszych z każdej strefy odległościowej. Podział na strefę nastąpi według zasad:
– I strefa – długość lotu do 1050 km
– II strefa – długość lotu od 1051 do 1200 km
– III strefa – długość lotu ponad 1200 km

16. Przylot gołębi należy zgłaszać do organizatora lotu tj. Zarządu Głównego w Chorzowie w terminie do 2 godzin po przylocie gołębia na numery telefoniczne 032/2415-984 i
032/2415-982. W tym celu w Zarządzie Głównym w dniach 05.07. i 06.07.2008 roku w godzinach 7:00 do 22:00 pełniony będzie dyżur telefoniczny.

17. Wręczanie nagród 10 zwycięzcom zespołowym i indywidualnym oraz po 5 zwycięzcom strefowym nastąpi podczas Wystawy Ogólnopolskiej.

18. Każdy Okręg biorący udział w locie w terminie do dnia 15.05.2008 roku prześle do Zarządu Głównego dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie organizacji lotu.