2007-11-26 • REGULAMIN GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2008

Aktualności

REGULAMIN
GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2008

1. Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Hodowca biorący udział w Generalnym Mistrzostwie Polski składa w macierzystym Oddziale, w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału każdego roku, spis gołębi w ilości 50 sztuk. W terminie do 15 kwietnia każdego roku Oddziały prześlą spisy do Okręgów, a Zarządy Okręgów w terminie do 30 kwietnia przesyłają te spisy do Zarządu Głównego PZHGP wraz z planami lotów swoich jednostek lotujących.
3. Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 16 lotów z podziałem na następujące kategorie :
 kategoria A – loty z odległości 100-400 km
 kategoria B – loty z odległości 300-600 km
 kategoria C – loty z odległości powyżej 500 km
 kategoria M – loty z odległości powyżej 800 km
4. Punktacja za zdobyty konkurs do GMP w poszczególnych kategoriach wynosi :
 kategoria A – 20 punktów
 kategoria B – 40 punktów
 kategoria C – 65 punktów
 kategoria M – 90 punktów
5. Punkty do współzawodnictwa GMP wyliczane będą ze spadkiem 20%, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie :
 w kategorii A – 20 punktów, a ostatni 16 punktów
 w kategorii B – 40 punktów, a ostatni 32 punktów
 w kategorii C – 65 punktów, a ostatni 52 punktów
 w kategorii M – 90 punktów, a ostatni 72 punktów
6. Podstawą zaliczania wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, pod warunkiem że:
– w lotach zaliczanych do Kategorii A, B, C, bierze udział min. 20 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołębi,
– w lotach zaliczanych do Kategorii Maraton bierze udział min. 50 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołębi.
Z lotów powyżej 800 km mogą być sporządzone wyłącznie listy konkursowe rejonowe, okręgowe a przypadku lotów narodowych również połączonych Okręgów.
7. W trakcie sezonu lotowego 2008 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty, mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny termin względnie skrócić odległość lotu, pod warunkiem, że ilość lotów nie przekroczy liczby 16. Organizowany w późniejszym terminie lot ( w miejsce nie odbytego) należy zorganizować w takiej samej kategorii jak był planowany.
Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do GMP.
8. Listy konkursowe będące podstawą obliczeń wyników współzawodnictwa GMP należy sporządzać na bazie 1 : 5 (20%). W lotach objętych tym współzawodnictwem hodowca może uczestniczyć wszystkimi gołębiami ujętymi na spisie, tj., 50 sztuk.
9. Po zakończonych lotach objętych planem lotów współzawodnictwa GMP hodowca zgłasza 4 gołębie z ośmioma konkursami zdobytymi w następujących kategoriach :
a. kategoria A – 3 loty
b. kategoria B – 2 loty
c. kategoria C – 2 loty
d. kategoria M –1 lot

10.Łączny kilometraż na jednego gołębia w poszczególnych kategoriach nie może być niższy niż :
e. kategoria A – 450 km
f. kategoria B – 700 km
g. kategoria C – 1100 km
h. kategoria M – 800 km
11. O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego GMP na szczeblu ogólnopolskim decyduje suma punktów zdobytych przez 4 gołębie na określonych wyżej dystansach. Maksymalnie gołąb może zdobyć 360 punktów tj. :
i. w kategorii A – 60 punktów
j. w kategorii B – 80 punktów
k. w kategorii C – 130 punktów
l. w kategorii M – 90 punktów
12. We współzawodnictwie o GMP hodowca może uczestniczyć tylko jedną drużyną gołębi.
13. Indywidualne zestawienia wyników uzyskanych w GMP przez hodowców po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kontroli sporządzają zestawienie zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową przekażą je do Zarządu Regionu PZHGP w terminie do 30 września. Regiony po dokonaniu weryfikacji prześlą zbiorcze zestawianie wraz z kompletem dokumentacji 20 najlepszych hodowców do Zarządu Głównego w terminie do 20 października.
14. Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy :
a. plan lotów (kopia);
b. spis gołębi – 50 sztuk (kopia);
c. listy startowe, startowo-zegarowe a przy systemach ESK również protokoły przylotów;
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.
15. W niniejszym współzawodnictwie sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300 przodowników. Mistrzowie oraz 10 pierwszych przodowników otrzyma puchary i nagrody rzeczowe a wszyscy skwalifikowani dyplomy.
16. W lotach GMP obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP.

Chorzów, 24.11.2007 roku

Roman KALUS Jan KAWALER

Sekretarz ZG PZHGP Prezydent PZHGP