2008-04-29 • 19 IV – Posiedzenie ZG PZHGP

Aktualności

Poniżej przedstawiam informacje na temat obradującego w dniu 19 kwietnia 2008 roku Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Okręgów PZHGP.

 Sprawozdania przyjęte jednogłośnie,
 Jednogłośne absolutorium,
 Nadzwyczajny KWZD – 27 września br.,
 Ogólnopolska 9-11 stycznia 2009,
 Wybitnie zasłużeni dla PZHGP,
 Będą – niestety! – nadal upoważnienia do lotowania gołębiami przybłąkanymi

19 kwietnia obradował Zarząd Główny ZG PZHGP

Obrady – punktualnie o godz. 9 – rozpoczął prezydent Jan Kawaler od przypomnienia sylwetki i wielkich zasług dla Związku zmarłego kilka tygodni temu prezesa Okręgu Olsztyn, członka Zarządu Głównego Mariana Świądra , potem zaś uczczono Jego pamięć chwilą skupionego milczenia .
Do propozycji porządku dziennego, który zebrani otrzymali z zaproszeniami , nie wniesiono żadnych uwag. Wcześniej prowadzący obrady prezydent Kawaler poinformował – na podstawie listy obecności – iż w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie ZG, szefowie pozostałych władz naczelnych Związku oraz prawie wszyscy – bez dwóch – prezesi okręgów, i przypomniał, że w sprawach organizacyjnych głosują – bo to ich statutowe uprawnienia – tylko członkowie ZG. Miejsce Mariana Świądra na liście członków ZG zajął prezes Okręgu Legnica, Zbigniew Kociuba bo w trakcie wyborów na ostatnim KWZD przed rokiem to on właśnie otrzymał kolejną największą ilość głosów . Przy okazji poinformowano, że obowiązki prezesa Okręgu Olsztyn nadzwyczajny zjazd tego Okręgu powierzył kol. Marianowi Palcowi. Do sformułowania wniosków, płynących ze sprawozdań i dyskusji na zebraniu powołano komisję w składzie : Mirosław Gamża, Zbigniew Kociuba i Edward Ziobrowski.
Następnie sekretarz ZG, Roman Kalus, przedstawił zebranym do zatwierdzenia postanowienia i decyzje, jakie podjęło Prezydium ZG od czasu ostatniego posiedzenia plenarnego ZG w listopadzie ub. roku. Jak zawsze były to decyzje o charakterze organizacyjnym, finansowym i gospodarczym, a wynikały one z potrzeb bieżącej działalności Związku. Sprawozdanie Sekretarza zostało przyjęte jednogłośnie, bez żadnych uwag.
Kolejny punkt porządku dziennego to cykl sprawozdań szefów najwyższych organów Związku o pracy tychże organów w roku 2007. Rozpoczął Prezydent Kawaler. W swym sprawozdaniu wyeksponował :
 znaczny wzrost liczby członków organizacji ( o 1 634 osoby!),
 sukces kolejnej Wystawy Ogólnopolskiej mimo znanych wszystkim trudności z jej organizacją ( ptasia grypa) i ogromne zaangażowanie w jej urządzenie ze strony wiceprezydenta Pawła Grygiera oraz działaczy Okręgu Katowice,
 zdominowanie przez polskich hodowców pierwszej Wystawy Środkowoeuropejskiej
w Nitrze,
 sukces kolejnej pielgrzymki na Górę Św. Anny,
 wreszcie : sukcesy finansowe ( nadwyżka bilansowa w wysokości 192,5 tys. zł, przeszło 1.520 tys. zł na kontach , 406 tys. zł. w nieoprocentowanych pożyczkach dla okręgów ; a w tym roku – już kolejne 400 tys. złotych w tych pożyczkach!).
Prezydent zakończył apelem: „Przed nami ogrom prac , związanych z organizacją Mistrzostw Świata , II Wystawy Federacji Środkowoeuropejskiej oraz Olimpiady , której tak gorąco wszyscy pragnęli . Mamy jednak czas rozróby , kłamstwa i fałszywych oskarżeń pod adresem ZG przez kilku frustratów – dumnie nazywających się opozycją – których marzenia o funkcjach we władzach Związkowych różnego szczebla nie zostały spełnione. Szkoda tylko , że niektórzy z Was na te działania pozwalają. Prezydium ZG, zamiast koncentrować się na działaniach organizacyjnych (…) zmuszone jest prowadzić ciągłą korespondencję wyjaśniającą z Urzędem Miasta Chorzowa . A przecież my również pracujemy społecznie i posiadamy inne, pozazwiązkowe obowiązki. Dlatego też dzisiaj z Waszych ust musimy usłyszeć deklarację, czy wspólnie ciągniemy ten wóz i pracujemy dla dobra PZHGP, odkładając na bok własne regionalne interesy , czy też na najbliższym Nadzwyczajnym KWZD składamy rezygnację i wybieramy nowe władze. Zjazd ten, mający na celu również wprowadzenie zmian do statutu i regulaminów komisji dyscyplinarnych i rewizyjnych odbyłby się w sierpniu lub wrześniu bieżącego roku”…
Sprawozdanie z działalności finansowej ZG zaprezentował wiceprezydent Tomasz Osiński ( plan dochodów wykonany w 118 proc. , plan wydatków – w 110 proc., najwięcej z tego na „Hodowcę”- przeszło 417 tys. zł , nadwyżka – jak wyżej) . W prac Głównej Komisji Dyscyplinarnej sprawozdanie złożył jej przewodniczący Tadeusz Gidaszewski , a w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej – jej przewodniczący , Wiesław Tront. Ten ostatni zapowiedział , a po wysłuchaniu dyskusji oficjalnie zgłosił wniosek o absolutorium dla ZG, przyjęty przy jednym wstrzymującym się (prezydent Kawaler). Dyskusja – mimo kilkakrotnie powtarzanych wezwań prowadzącego obrady Prezydenta o śmiałe prezentowanie uwag krytycznych zarówno co do sprawozdań , jak i w ogóle do pracy Prezydium , a i jego samego („nie ma tematów tabu” – powiedział w nawiązaniu do paszkwilanckich „internetowych” na siebie ataków) – była spokojna i nie była ani żywa, ani specjalnie krytyczna . Jej najważniejsze wątki to spór o poprawność jednego z postanowień GKD oraz o to , kto ma prawo do interpretacji postanowienia ostatniego KZD o nadzwyczajnym zjeździe – GKD czy Główna Komisja Statutowo – Regulaminowa , a na tym tle – o to, czy ZG należycie wykonuje czy też nie postanowienie KWZD w tym względzie , jak również o terminie tego Zjazdu ( zdaniem kilku wypowiadających się zaproponowany w sprawozdaniu Prezydenta termin nie jest dobry , lepsza byłaby wiosna roku przyszłego)…Głos zabierali: Moskalik, Ziobrowski, Gidaszewski, Chyła, Zarzyński, Tront, Życiński, Zdanowicz, Strzemiłowski, Kowalik . Były to wystąpienia dotyczące wybranych wątków i pewnych szczegółów przedstawionych sprawozdań, żadne z nich nie zakwestionowało ich ogólnego tonu sensu i tonu. Do podnoszonych w nich spraw ustosunkowywali się na bieżąco sprawozdawcy, najczęściej w sensie dodatkowych wyjaśnień lub sprostowań , niekiedy – polemiki ze stwierdzeniami dyskutantów. Kilka razy przy tej okazji – w nawiązaniu do tego fragmentu swego sprawozdania, który wyżej zacytowano – dawał wyraz swemu rozgoryczeniu i zniechęceniu prezydent Kawaler . Rozgoryczenie to budzą w nim i innych członkach ścisłego kierownictwa Związku zupełnie się mijające z prawdą zarzuty i niesprawiedliwe czy wręcz małpio złośliwe , oczywiście anonimowe, komentarze kilku – kilkunastu internetowych frustratów pod jego i ścisłego kierownictwa Związku adresem. M.in. zaprezentował pismo Prezydenta Chorzowa do Sądu Rejonowego , które przez owych frustratów zostało niejako wymuszone i ogromnie ich uradowało . Wysunięte w tym piśmie trzy rzekomo „miażdżące” zarzuty wobec ZG nie będą – stwierdził Prezydent, a zgodzili się z nim zebrani – szczególnie trudne do obalenia w toku ewentualnego postępowania , bo tak naprawdę są miałkie, a w części po prostu wydumane …
Żywsza, w paru przypadkach nawet bardzo żywa wymiana zdań miała natomiast miejsce przy omawianiu kolejnego punktu obrad: zmiany we współzawodnictwie lotowym o Mistrzostwo Polski oraz sprawy organizacyjne. Co do współzawodnictwa to po dyskusji proponowanych zmian nie przyjęto , wszystko pozostaje więc po staremu. Postanowiono jedynie inaczej zinterpretować ten paragraf (par . 12 ) Regulaminu Lotowo- Zegarowego, który określa na 8 sekund minimalny czas wkładania jednego gołębia na lot i nakazuje dyskwalifikację całej listy danego hodowcy w przypadku stwierdzenia, iż ten czas w przypadku któregoś gołębia jest on krótszy . Nowa interpretacja: dyskwalifikuje się tylko te dwa ptaki , które przy wkładaniu dzieli mniej niż 8 sekund! Postanowiono też określić i opublikować na stronie internetowej PZHG jednolite współrzędne dla 1000 miejscowości,
z których wypuszczane są na loty polskie ptaki .
W sprawach organizacyjnych podjęto uchwałę o terminie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu delegatów na 27 września tego roku, a kolejnej Wystawy Ogólnopolskiej – na 9 -11 stycznia 2009 roku. Ta ostatnia będzie miała miejsce w hali „Expo Silesia” w Sosnowcu. Wiceprezydentowi Osińskiemu powierzono funkcję koordynatora wszystkich poczynań , związanych z organizacją „polskiej olimpiady” w 2011 roku. Postanowiono , że będą nadal w naszym współzawodnictwie lotowym uznawane gołębie z amerykańskimi obrączkami bez kart własności , ponieważ w USA – choć należą one do FCI – kart takich się nie wydaje . Nie przyjęto usilnie forsowanego wniosku prezydenta Kawalera o zaniechanie od 1 maja tego roku wydawania upoważnień do lotowanie gołębiami przybłąkanymi. Wniosek taki podyktowały mu złośliwe komentarze niektórych „działaczy”, którzy szerzą po internecie i nie tylko brednie o tym , iż idzie tu rzekomo wyłącznie
o dodatkowe dochody dla ZG , a nawet ohydne już zupełnie pomówienia , jakoby pieniądze z tego tytułu szły na jakieś prywatne konta . Postanowiono , że nad tym wnioskiem mogą głosować wszyscy zebrani , a więc i prezesi okręgów , w sumie ok. 65 osób, niestety „za” głosowało tylko 6. Postanowiono też raz jeszcze sprolongować władzom Okręgu Białystok termin uzyskania osobowości prawnej, oddalając wniosek o zastosowanie restrykcji z tego powodu, co uchwalono na poprzednim posiedzeniu ZG… No i ostatnia już ważna sprawa: Nadano odznaczenia „ Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP” czterem zasłużonym działaczom : Emilowi Dudzińskiemu (Okręg Kraków) , Zdzisławowi Karoniowi
(Okręg Częstochowa) , Zenonowi Kobuszewskienu (Okręg Bydgoszcz) i Kazimierzowi Łuczakowi (Okręg Kalisz).

Redakcja HGP
Stanisław Gawor
HGP 5/2008