2008-09-24 • Regulamin XXXIII Konkursu Redakcji „Hodowcy”

Aktualności

XXXIII Konkurs Redakcji „Hodowcy”

Ogłaszamy kolejny Konkurs Redakcji „Hodowcy” na najlepsze lotniki i zespół lotników – XXXIII Konkurs 2008. Główne jego warunki i szczegóły organizacyjne nie odbiegają od obowiązujących w latach poprzednich. Wprowadzamy jednak sporo drobnych zmian i dlatego zachęcamy do uważnej lektury. Tak samo jak w ubiegłym roku apelujemy o wykazanie skuteczności stada, poprzez podanie ilości gołębi na spisie w kontekście zgłoszonego zespołu lotników. Niestety w ubiegłym roku niewielu hodowców zwróciło na tę prośbę uwagę. Miło nam poinformować, że tak jak w ubiegłym roku generalnym sponsorem XXXIII Konkursu Redakcji „Hodowcy” 2008 będzie firma NATURAL GRANEN GEBR. SCHEEMAECKER z Schoten Belgia, udział sponsorski zapowiedział też GRYF-WET Urszuli i Andrzeja Oreńczaków, generalny przedstawiciel NATURALA w Polsce, deklarując nagrody o łącznej wartości ponad 4000 zł.
Ponadto, hodowcy, którzy osiągną najlepsze wyniki, zostaną wyróżnieni pucharami (po trzy w każdej grupie). Podobnie jak w 2006 i 2007 roku fundatorem pucharów będzie Zakład Handlowo Usługowy „Dystans” Jana Olkowskiego z Młyńca k. Torunia.

Spotkanie zwycięzców konkursu odbędzie się w Domu Związkowym w Chorzowie w I kwartale 2009 r., jego organizatorem i fundatorem wszystkich dyplomów jest Zarząd Główny PZHGP.

W konkursie obowiązują następujące zasady:
* Każdy hodowca zgłasza swoje najlepsze wyniki w oparciu o obowiązujące listy konkursowe.
* Maksymalna ilość lotów to 16 (loty zgłoszone do Generalnego Mistrzostwa Polski).
* Przy zgłaszaniu ankiet, które muszą być obowiązkowo potwierdzone, przez Zarządy Oddziałów i Okręgów, należy dołączyć plan lotów oraz zbiorcze zestawienie przesłanych wyników.
* W ankiecie zgłoszeniowej prosimy o podanie dokładnego adresu zamieszkania, numerów telefonów i adresu mailowego.
* Niedopełnienie tych wymogów spowoduje, że wyniki nie będą brane pod uwagę.
* Właściciele najlepszych lotników i zespołów lotników w skali kraju zostaną wyłonieni w oparciu o dokumentację wyników każdego gołębia.
* Ostateczny termin wysłania dokumentacji wraz z planem lotów – 30 września 2008r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
* Nazwiska hodowców i wszystkie uznane wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do marca 2009 r.

Najlepsze lotniki roku 2008 będą sklasyfikowane w następujących grupach:
I D – samczyki dorosłe
Podstawowym kryterium zakwalifikowania do tej grupy jest zdobycie w sezonie minimum 11 konkursów, na listach konkursowych ujmujących każdorazowo 20% startujących gołębi.
II D – samiczki dorosłe
Osiągnięcia lotowe jak w grupie I D.
III R – samczyki roczne (roczniaki)
Zdobycie minimum 9 konkursów w sezonie lotowym, na bazie 20%
IV R – samiczki roczne
Osiągnięcia lotowe jak w grupie III R..
V W – weterani lotowi – samczyki
Minimum 60 – krotne uplasowanie się na listach konkursowych wśród 20% startujących gołębi w lotach, w tym przynajmniej 1 konkurs w 2008 r.
VI W – weteranki lotowe – samiczki
Minimum 50 – krotne uplasowanie się na listach konkursowych wśród 20% startujących gołębi, w tym przynajmniej 1 konkurs w roku 2008.
VII Z – zespół lotników w roku 2008
Wyniki konkurencji w tej grupie są wskaźnikiem poziomu i perspektyw trwania osiągnięć, toteż przedstawiają szczególną wartość. Do zespołu wyników hodowcy zalicza się gołębie kwalifikujące się do grup od I do IV, które zdobyły łącznie minimum 60 konkursów. Wśród gołębi tworzących zespół lotników musi być przynajmniej jedna samiczka (dorosła lub roczna) i jeden gołąb roczny, obojętnie jakiej płci.
Uwaga! W potwierdzonym przez oddział i okręg zestawieniu należy podać ilość gołębi zgłoszonych do lotów na spisie przez właściciela zespołu.

Warunki konkursu:
Przy równej liczbie konkursów o kolejności umieszczanie gołębi w poszczególnych grupach decyduje suma konkursokilometrów.
a) Dokumentacje wyników każdego ptaka stanowi osobny arkusz formatu A-4 (wielkości strony „Hodowcy”)
b) Dokumentacja weteranów składa się z arkusza ankiety-zgłoszenia oraz dodatkowych arkuszy ankiety-zgłoszenia z wynikami lotowania za każdy rok oddzielnie. Arkusze te należy spiąć i dołączyć do podstawowej ankiety-zgłoszenia.
c) Dokumentacja zespołu lotników składa się z kopii indywidualnych zgłoszeń poszczególnych ptaków oraz zestawienia zbiorczego całego zespołu.
d) Nazwisko i imię hodowcy należy podać w pełnym brzmieniu, bez skrótów. To samo dotyczy imienia i nazwiska ewentualnego drugiego hodowcy, współwłaściciela gołębia i współuczestnika lotów. Jeśli gołębnik prowadzony jest wspólnie z krewnym, na przykład z synem, wówczas należy podać także nazwisko i imię syna, a nie zastępować tych danych określeniem „i syn”, czy też „bracia”.
e) W rubryce 2 Ankiety-zgłoszenia należy podać rzeczywisty wiek ptaka.
f) W rubryce 3 należy podać pełne określenie barwy upierzenia, bez skrótów i nazwy potocznej (gwarowej). Nie należy na przykład używać określenia „karpiaty” czy „grochowy” zamiast: niebieski nakrapiany czy ciemny nakrapiany, jak też jednego słowa „pstry” bez podania barwy podstawowej; na przykład: pstry czerwony nakrapiany jest właściwym określeniem barwy upierzenia. Przyjęte nazwy barw upierzenia gołębi pocztowych są następujące: niebieska, niebieska nakrapiana, pstra niebieska, pstra niebieska nakrapiana, ciemna, ciemna nakrapiana, pstra ciemna nakrapiana, pstra ciemna, czerwona, pstra czerwona, czerwona nakrapiana, pstra czerwona nakrapiana, płowa, pstra płowa,, szpakowata, pstra szpakowata, czerwono-szpakowata, pstra czerwono-szpakowata, płowa szpakowata, pstra płowa szpakowata, czarna, pstra czarna, biała.
g) Płeć gołębia (rubryka 4) należy określić słowami: samiec lub samica oraz oznaczeniem: samiec 1:0, samica 0:1.
h) W rubryce 6 należy podać koeficjent i sumę konkursokilometrów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
i) Wskazane jest opisanie szczegółów świadczących o pochodzeniu i charakterze lotnika, o jego istotnych zaletach i interesujących szczegółach z przebiegu jego życia.

Kolegium Redakcyjne prosi o bardzo staranne przygotowanie dokumentacji, aby nie było konieczności odrzucenia żadnego liczącego się osiągnięcia lotowego oraz ułatwić szybkie opracowanie i opublikowanie wyników Konkursu. Wzory formularzy udziału w Konkursie można pobrać z vortalu internetowego: www.pzhgp.pl zostaną też opublikowane w „Hodowcy” lub wydrukowane na osobnej karcie i dołączone do jednego z najbliższych numerów.

Nowy segment Konkursu Redakcji „Hodowcy”
Deklarację kontynuowania Nowego segmentu Konkursu Redakcji „Hodowcy” zgłosił pan Marek Krasowski, przedstawiciel firmy dr Heinza-Eckharda Schwidde na Polskę, który tak samo jak w ubiegłym roku zadeklarował 4000 zł na nagrody rzeczowe dla najlepszych w Polsce lotników w sezonie lotowym 2008 r. w poszczególnych kategoriach: A, B, C, D i M, dołączamy tę rywalizację.
Przypominamy wymogi poszczególnych kategorii: Kat. A – 5 konk., Kat. B – 4 konk., Kat. C -3 konk., Kat. D – 12 konk., Kat. M – 2 konk.
Nagrody otrzymają po 3 najlepsze ptaki w każdej kategorii, a opublikowanych zostanie min. 50 % zgłoszonych ptaków z najlepszymi wynikami.
W Kat. A i B obowiązują punkty szwajcarskie, w pozostałych kategoriach o miejscu decyduje koeficjent.
Uwaga! Wyniki tego segmentu konkursu – po pięć najlepszych w każdej kategorii – przysyłają, po weryfikacji, wyłącznie zarządy okręgów. Indywidualne zgłoszenia hodowców nie będą uwzględniane.

Czynimy starania o pozyskanie dalszych sponsorów dla naszego konkursu i o ile zostaną one zwieńczone pozytywnym rezultatem wzbogacą dotychczasową pulę. Czekamy też na życzliwe uwagi jak moglibyśmy wzbogacić i uatrakcyjnić nasz XXXIII Konkurs Redakcji „Hodowcy” 2008. Polecamy go uwadze wszystkich Koleżanek i Kolegów, zachęcamy do wzięcia udziału życząc wielu emocji i sukcesów.
Redakcja „Hodowcy”