2009-01-23 • GŁÓWNA KOMISJA DYSCYPLINARNA

Aktualności

2009-01-23 – Lechosław Grzyb


Główna Komisja Dyscyplinarna Chorzów, dnia 22 stycznia 2009 roku
PZHGP
GKD 1/2009

Do Prezydium
Zarządu Głównego PZHGP

W związku z napływającymi do Głównej Komisji Dyscyplinarnej, licznymi skargami i odwołaniami od orzeczeń terenowych komisji dyscyplinarnych, oraz zażaleniami na bezczynność naszego organu, GKD informuje, że zgodnie z § 37 obowiązującego aktualnie Statutu, działalność nasza opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych, uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
Ostatnim takim regulaminem jest regulamin uchwalony przez NKWZD w dniu 27 września 2008 roku. Zgodnie z brzmieniem Rozdz. XVIII, art. 19, pkt. 1 tegoż regulaminu, GKD jest organem nadzorującym działalność okręgowych i oddziałowych komisji dyscyplinarnych. Jednocześnie jednak, regulamin ten nie wyposaża Głównej Komisji Dyscyplinarnej
w jakiekolwiek uprawnienia, pozwalające nadzór taki sprawować. W przypadku wydania przez terenowe komisje dyscyplinarne, orzeczeń z rażącym naruszeniem prawa, zgodnie
z Rozdz. II, cytowanego regulaminu, art. 2, pkt. 10, odwołanie wnosi się do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów. Te jednak na chwilą obecną, zgodnie z § 40 obowiązującego Statutu, nie posiadają odpowiednich uprawnień, przez co sprawy nie mogą uzyskać dalszego biegu.
Wobec powyższego GKD stwierdza, że najnowszy regulamin komisji dyscyplinarnej, stoi w jaskrawej sprzeczności z aktualnie obowiązującym statutem, co wiąże jej ręce i uniemożliwia jakiekolwiek działanie.
Powstały stan prawny, powoduje paraliż jednego ze statutowych organów Związku, a tym samym stanowi istotne zagrożenie dla praworządności w PZHGP.
W związku z powyższym Główna Komisja Dyscyplinarna, działając na podstawie Rozdz. VIII, art.8, pkt. 2 Regulaminu KD, który brzmi; „postępowanie zawiesza się, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania”, zawiesza postępowanie w sprawach zawisłych przed nią na dzień 27 września 2008, oraz tych, które wpłynęły do niej po tej dacie, co skutkuje wstrzymaniem biegu wszystkich terminów z nimi związanych, mając na względzie dobro toczących się postępowań.

Przewodniczący GKD

Lechosław Grzyb