2009-04-20 • I Sprawozdawczy Krajowy Walzny Zjazd Delagatów – 18.04.2009 rok

Aktualności

W dniu 18.04.2009 roku odbył obrady I Sprawozdawczy Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZHGP. W obradach udział wzięło 99 Delegatów na 145 wybranych w Okręgach. Obrady prowadził Jan Kawaler a funkcję sekretarzy Zjazdu pełnili Koledzy: Henryk Musioł i Andrzej Szaton.
Ważniejsze ustalenia Zjazdu:
 Udzielono absolutorium dla władz naczelnych PZHGP,
 Przyznano członkostwo honorowe dla następujących Kolegów:
• Pagieła Tadeusz – Bielsko – Biała
• Szwarc Tadeusz – Bielsko – Biała
• Kowalczyk Marian – Częstochowa
• Hulbój Michał – Katowice,
• Husar Zdzisław – Katowice,
• Janusz Teofil – Katowice,
• Powroźnik Ernest – Katowice
• Szołtysik Jerzy – Katowice
• Bialucha Hubert – Opole,
• Szczap Konstanty – Piła
• Fejkiel Eugeniusz – Rzeszów,
• Skorupa Hieronim – Szczecin
• Blachowski Andrzej – Włocławek,
• Borkowski Ryszard – Włocławek
 Uchwalono zmiany w Statucie PZHGP (publikujemy je poniżej)
 Zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2009 rok
 Ustosunkowano się do zgłoszonych w trakcie obrad Zjazdu wniosków z których znaczną część skierowano do rozpatrzenia przez Zarząd Główny i działające przy nim Komisje a dwa wnioski w sprawie drobnych zmian w sprawie drobnych zmian w Statucie skierowano do Głównej Komisji Statutowo – Regulaminowej.
Pełną listę przyjętych wniosków opublikujemy po ich otrzymaniu od sekretarzy Zjazdu.

Zmiany dotyczące Statutu PZHGP:

1. § 9 pkt 2 ppkt „a” po słowach „hodować gołębie” dopisać słowo „pocztowe”.
W związku z czym § 9 pkt 2 ppkt „a” otrzymuje brzmienie: „hodować gołębie pocztowe.”
2. § 17 wykreślić:
„Jednostkami terenowymi Związku są:
 Okręgi
 Oddziały”
i wpisać w to miejsce:
„Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi.
Jednostkami organizacyjnymi Okręgów są Oddziały”
W związku z czym § 17 otrzymuje brzmienie:
„Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi.
Jednostkami organizacyjnymi Okręgów są Oddziały”
3. § 25 pkt 13 w drugim wierszu po słowach „Głównej Komisji Dyscyplinarnej” wykreślić słowa „oraz rozwiązanie Związku”. W związku z czym § 25 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów”
4. § 36 pkt 1 w pierwszym wierszu po słowie „Okręgowych” wykreślić „i Oddziałowych”. W związku z czym § 36 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych Komisji Dyscyplinarnych”
5. § 51 pkt 2 ppkt „a” w dwunastym wierszu liczbę „ 2” zastąpić liczbą „3” . W związku z czym § 51 pkt 2 ppkt „a” otrzymuje brzmienie:
„z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada sekcji.
Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada sekcje, to udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza :
• do 120 członków, 1 delegat na 3 członków Sekcji,
• od 121 do 200 członków, 1 delegat na 4 członków Sekcji,
• powyżej 200 członków, 1 delegat na 5 członków Sekcji.
Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji. Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 3. letni staż związkowy do władz Oddziałowych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja – jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,”
6. § 56 pkt 2 w pierwszym wierszu liczbę 15 zastąpić liczbą 20. W związku z czym § 56 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Powoływanie Sekcji na wniosek 20 członków Oddziału. Sekcja jest organem pomocniczym Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 60 Statutu.”
7. § 56 pkt 12 ppkt „c” wykreślić: „zatwierdzenia planu lotów gołębi dorosłych i młodych.”
8. § 66 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Statut niniejszy uchwalony został przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 18 kwietnia 2009 roku”.