2009-06-25 • Posiedzenie Prezydium Federacji Państw Europy Centralnej

Aktualności

Chorzów dnia 24.06.2009 roku

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Prezydium Federacji Państw Europy Centralnej odbytego w dniu 24 czerwca 2009 roku w Chorzowie

1. W posiedzeniu udział wzięli:
 Jan Kawaler – Prezydent
 Roman Kalus – Sekretarz
 Istvan Bardos, Attyla Petho – reprezentujący Federację Węgier
 Juraj Kurek – reprezentujący Federację Słowacji
 Vitezslav Macha, Stanislav Matuska – reprezentujący Federację Czechy
 Giovanni Cossa – reprezentujący Federację Włoch
 Bilan Florian – reprezentujący federację Rumunii
Ponad to w obradach uczestniczyli:
 Paweł Grygier, Tomasz Osiński, Jerzy Koźlik – reprezentujący Federację Polski.
 Lutz Ruth – reprezentujący Federację Niemiec

2. Równolegle z obradami Federacji odbyło się spotkanie szkoleniowe sędziów przygotowujące do oceny gołębi na najbliższej Wystawie Państw Europy Centralnej w którym udział wzięli:
 Andrzej Kowalik, Roman Spałek – reprezentujący Federację Polski
 Daniel Dudzik – reprezentujący Federację Słowacji
 Istvan Hegedus, Dr. Bertalan Jilly – reprezentujący Federację Węgier
 Mr. Debernardi – reprezentujący Federację Włoch
 Horytout Joan – reprezentujący Federację Rumunii

3. W trakcie obrad Prezydium dokonano następujących ustaleń:
a) podczas Wystawy Państw Europy Centralnej organizowanej przez Federację Polski w dniach 29-31 stycznia 2010 roku każda Federacji wystawić może maksymalnie:
– w kategorii Standard – 5 samczyków i 5 samiczek,
– w kategoriach Sport to jest A, B, C, D, E, F, G, H po 3 gołębie, z tym że w Kategorii A i B obowiązują punkty, a w Kategoriach od C do H coef.
b) W ramach Wystawy zorganizowane zostanie współzawodnictwo międzynarodowe w oparciu o uzyskane wyniki za Standard (oddzielnie samczyki i samiczki) oraz w kategoriach A do H za sport. Premiowane będą trzy pierwsze miejsca na zasadzie za
I miejsce 3 punkty, za II miejsce 2 punkty, za III miejsce 1 punkt. We współzawodnictwie tym organizator ufunduje nagrody w postaci pucharów dla trzech najlepszych reprezentacji narodowych które uzyskają najwyższą sumę punktów.
c) Począwszy od sezonu 2010 Federacja Państw Europy Centralnej organizować będzie dwa loty dalekodystansowe z miejscowości Ostenda i Bruksela. Loty te organizowane będą odpowiednio w pierwszym i ostatnim weekendzie miesiąca lipca. W 2010 roku zorganizowane zostaną w dniach 3 lipca i 31 lipca. W lotach tych udział wziąć mogą wyłącznie hodowcy gołębi pocztowych zrzeszeni w krajach wchodzących w skład Federacji Europy Centralnej, pod warunkiem że odległość do ich gołębników wynosi z lotu Ostenda ponad 800 km, a z lotu Bruksela ponad 750 km.

Ogólne zasady organizacji tych lotów:
Z lotów tych sporządzone zostaną cztery listy międzynarodowe to jest lista łączna i trzy listy strefowe sporządzone według zasad:
 I strefa – gołębniki do których odległość z lotu Ostenda nie przekracza 1000 km, a z lotu Bruksela 950 km,
 II strefa – gołębniki do których odległość z lotu Ostenda wynosi od 1001 do 1200 km a z lotu Bruksela od 951 do 1150 km,
 III strefa – gołębniki do których odległość z lotu Ostenda wynosi ponad 1200 km a z lotu Bruksela ponad 1150 km.
Za współzawodnictwo indywidualne nagrodzonych zostanie 10 pierwszych gołębi z listy łącznej oraz po 20 pierwszych gołębi z każdej listy strefowej.
Z powyższych lotów zorganizowane zostanie również współzawodnictwo drużynowe z typowanej serii 5/2 wyliczone na zasadzie coef. obowiązującego w kategorii olimpijskiej E. Każdy hodowca może wziąć udział w tym współzawodnictwie wyłącznie jedną serią. Gołębie seryjne wpisane zostaną w pozycje 1-5 listy startowej.
O końcowym rezultacie każdego hodowcy decyduje suma koeficjentów uzyskanych przez 4 gołębie (po 2 najszybsze z każdego lotu tj. Ostendy i Brukseli).
We współzawodnictwie drużynowym nagrodzonych zostanie 20 najlepszych zespołów.
Opłata od jednego koszowanego gołębia na rzecz Federacji, przeznaczonej na nagrody
i organizację rozdania nagród wynosi 0,20 Euro.
Szczegółowe zasady w zakresie organizacji tych lotów zostaną dopracowane i przesłane zainteresowanym członkom Federacji w terminie do 15 lutego 2010 roku przez Komisję do spraw organizacji lotów dalekodystansowych działającą w następującym składzie:
 Bertalan Lilly – Węgry
 Stanislav Matuska – Czechy
 Juraj Kurek – Słowacja
 Jerzy Koźlik – Polska.

4. Federacja Polski jako organizator Wystawy Państw Europy Centralnej w styczniu 2010 roku informuje że podczas tej wystawy Komisja Sędziowska dokona oceny wyłącznie w Kategorii Standard. Oceny dokonają 5 osobowe składy sędziowskie z czego każda Federacja, ma prawo delegować do tej oceny jednego swojego sędziego a Polska jako organizator tej wystawy oddeleguje dwóch sędziów. Kandydatury sędziów należy zgłosić do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w terminie do 30 września 2009 roku, z tym że prosimy aby Federacje Czech, Słowacji i Węgier zgłosiły dodatkowo po jednym sędzim który będzie stanowił rezerwę w przypadku gdy któryś z Krajów Federacji nie oddeleguje swojego sędziego.

Sekretarz Prezydent

– Roman Kalus – – Jan Kawaler –