2012-11-29 • Protokół Głównej Komisji Lotowej z dnia 9.11.2012 roku

Aktualności

Chorzów 09.11.2012 r

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Głównej Komisji Lotowej działającej przy Zarządzie Głównym PZHGP w dniu 09.11.2012 r w sprawie weryfikacji wyników na szczeblu centralnym w kategoriach GMP, A,B,C,M, Młode , Olimpijskie roczne .
W posiedzeniu Głównej Komisji Lotowej udział wzięli :
1. Maśnica Zygmunt – Przewodniczący GKL,
2. Moskalik Zbigniew – Z-ca Przewodniczący,
3. Ziobrowski Edward – Sekretarz GKL,
4. Ficek Andrzej – Członek techniczny,
5. Karpiński Marek – Członek,
6. Małuszyński Jerzy- Członek,
7. Bujak Romuald- Członek,
8. Burek Sławomir- Członek,
9. Lepiarczyk Alojzy- Członek,
10. Mika Jan – Członek,
11. Kozioł Paweł- Członek,
12. Warchoł Andrzej – Członek,
13. Wloka Erwin – Członek,
14. Zwierz Ireneusz – Członek,

Zgodnie z Uchwalą Zarządu Głównego PZHGP dotyczącą regulaminu o Mistrzostwo Polski w 2012 roku w lotach gołębi dorosłych oraz młodych wszystkie Okręgi przesłały dokumentację lotową oraz zestawienia Mistrzów do współzawodnictw jak wyżej wraz z materiałami źródłowymi.
I. Wnioski Głównej Komisji lotowej dotyczące współzawodnictw na sezon lotowy 2013.
 Generalne Mistrzostwo Polski oraz kategorie A,B,C,M, Roczne –obowiązuje spis 50 gołębi,
 Ilość lotów 14,
 W 2013 roku wprowadzić Mistrzostwo Polski „Gołębi Rocznych” w ramach spis „50” jak do kategorii i GMP,
 W kategorii „Gołębie Roczne” proponujemy 4 gołębie roczne z 5 konkursami z lotów od 100 do 600 km, łączny konkursokilometraż na jednego gołębia 1000 k.km,
Pozostałe kategorie gołębi dorosłych i młodych bez zmian.
Komisja lotowa wnioskuje o utrzymanie list sekcyjnych ,bez zaliczania ich do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski we wszystkich kategoriach.
Przy organizacji lotów dwóch połączonych Oddziałów, Rejonu lotowego czy okręgowych przy sporządzeniu listy konkursowej średnia odległość pomiędzy Oddziałami nie może przekroczyć 50 km.
O mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych obowiązuje tylko lista konkursowa oddziałowa.
W przypadku nie wykonania zaplanowanego lotu w kategorii „A” , można go odbyć w dniu 30 maja 2013 / Boże Ciało/
Dopuścić do wystawienia na Wystawie Ogólnopolskiej oraz Olimpiadach i Wystawach Europejskich gołębie z innymi obrączkami zagranicznymi będących zrzeszonych w FCI.
Hodowca biorący udział w lotach indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem tandemu lub odwrotnie.
II. Weryfikacja wyników:
A/Okręg Olsztyn – Oddział Dobre Miasto- odrzucono wynik Poz. 20, Kol. Lipkiewicz Andrzej – Wojciech kat. „B”- 84,69 z uwagi na to, że do wyniku zaliczono listę sekcyjną, plan lotów zakładał listy oddziałowe.

B/Okręg Pomorze Środkowe- odrzucono wyniki wszystkich Hodowców z uwagi na brak przesłania planów lotów do Zarządu Głównego PZHGP oraz braku określenia z jakich list konkursowych będą brane wyniki do współzawodnictw po sezonie lotowym i są to :
GMP
Poz. 33 Kol. Szreiber Jacek – Oddział Czersk– 1416,10 pkt,
Poz.35 Kol. Marszk Michał – Oddział Bytów – 1415,70 pkt,
Poz. 45 Kol. Kądziorski Jan –Oddział Tuchola- 1414,18 pkt,
Poz. 144. Kol. Staciwa Zygmunt –Oddział Szczecinek Czarne – 1402,86 pkt,
Poz. 272 Kol. Górski Stanisław – Tuchola- 1392,60 pkt
Kat. „A”:
Poz.27 Polonis Edward –- Oddział Bytów 182,79 coef,
Kat. “M”
Poz. 1 Szreiber Edward Oddział Czersk– 24,18 coef,
Poz.19 Marszk Michał – -Oddział Bytów 60,41 coef,
Poz. 24. Staciwa Zygmunt –Oddział Szczecinek-Czarne – 64,85 coef.
C/ Okręg Nowy Sącz- Oddział Tatry –Kat. „B” poz.I Wicemistrz Kol. Bafia Jan 86,39 coef. z uwagi na brak spełnienia wymogu punktu wkładań tj 10 hodowców oraz 10 zegarów od początku sezonu lotowego, z załączonych dokumentów wynika, ze gołębie były koszowane w oddzielnych punktach o różnych godzinach.
D/Pozostałe Okręgi bez uwag.

III. Główna Komisja Lotowa rozpatrzyła niżej wymienione wniosku z Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów :
Wniosek nr.1/2012 – zgłaszający Kol. Tadeusz Ptak – Prezes Okręgu Kielce,
„listę połączonych Oddziałów mogą sporządzać wyłącznie oddziały z tego samego Okręgu pod warunkiem uzyskania zgody właściwego Zarządu Okręgu od 2013 roku”, wniosek przeszedł i obowiązuje już od 2012 roku.
Wniosek nr.3/2012- zgłaszający Kol.Siwochowicz Edward – Okręg Gorzow Wlkp.
„Zmienić w zapisie Regulaminu współzawodnictwa o MP paragraf 3 – w przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek a koszowanie gołębi w planowanym terminie jednak nie później niż w sobotę.
Wniosek przeszedł i obowiązuje od 2012 r.
Wniosek nr.14/2012 – zgłaszający Kol. Piotr Patas Okręg Śląsk Południe.
Powołać zespół do prac nad doskonaleniem zasad współzawodnictwa lotowego, zwłaszcza GMP, w związku z ciągłym wzrostem kosztów prowadzenia hodowli i lotowania, uwzględnienie „małych hodowli” , których jest w Polsce zdecydowana większość. Lista „50” nie załatwia sprawy, ponieważ hodowle masowe koszują po 100 i więcej gołębi zabierając tym mniejszym hodowcom konkursy.
Rozważyć ewentualność uczestnictwa w konkursie jedynie „ 50” , czy „40” , a pozostałe gołębie nie mogą uczestniczyć w konkursie.
Wniosek odrzucono jednogłośnie.
Wniosek nr. 15/2012- zgłaszający Kol. Piotr Patas – Okręg Śląsk Południe
Postuluję zlikwidowanie list sekcyjnych , które niesłusznie promują hodowców tylko w niektórych sekcjach.
Wniosek przeszedł listy Sekcyjne od 2013 roku nie mogą być brane do wyliczenia współzawodnictw o Mistrzostwo Polski.
Uwaga końcowa:
– Główna Komisja Lotowa zwraca uwagę organizatorom lotów aby używać obowiązkowo na punkcie wkładań obowiązujący „protokół komisji lotowej i zegarowej” z rubryką gołębie koszowane, gołębie brane do wyliczenia listy konkursowej.
– GKL wnioskuje do Zarządu Okręgu Warszawa o wyciagnięcie wniosków wobec Zarządu Oddziału Łochów za nierzetelne sporządzoną listę konkursową ( oddziałową)z lotu w dniu 1.07.2012 roku z miejscowości Bad Oldesloe.

Na tym protokół zakończono i podpisano .

1. Maśnica Zygmunt – Przewodniczący GKL
2. Moskalik Zbigniew – Z-ca Przewodniczący
3. Ziobrowski Edward – Sekretarz GKL
4. Ficek Andrzej – Członek techniczny
5. Karpiński Marek – Członek
6. Małuszyński Jerzy- Członek
7. Bujak Romuald- Członek
8. Burek Sławomir- Członek
9. Lepiarczyk Alojzy- Członek
10. Mika Jan – Członek
11. Kozioł Paweł- Członek
12. Warchoł Andrzej – Członek
13. Wloka Erwin – Członek
14. Zwierz Ireneusz – Członek