2013-04-11 • Statut FCI

Aktualności

Realizując uchwałę Krajowego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 6 kwiecień 2013 roku prezentujemy Statut FCI:

Międzynarodowa Federacja Miłośników Gołębi Pocztowych

S T A T U T

2 0 0 9

Data ustanowienia: 9 stycznia 1948 r.

POSTANOWIENIA ZAŁOŻYCIELSKIE

Art. 1

Międzynarodowa Federacja Miłośników Gołębi Pocztowych (w międzynarodowym skrócie: F.C.I. – Fédération Colombophile Internationale) jest stowarzyszeniem niekomercyjnym
i mającym charakter całkowicie dobrowolny, zgodnie z postanowieniami art. 60 i następnymi szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego. W jej skład wchodzą federacje narodowe, zarządzające kwestiami gołębiarstwa sportowego w ich macierzystych krajach oraz stowarzyszenia sportowe, mające charakter przedstawicielski w tych państwach, w których nie zostały utworzone federacje narodowe.

Siedzibą Federacji jest miasto CUGY (nieopodal Lozanny), w SZWAJCARII; Sekretariat Generalny Federacji mieści się w Brukseli.

Federacje i przedstawicielskie stowarzyszenia sportowe stowarzyszone w ramach F.C.I. wyrażają zgodę na przyjęcie niniejszego Statutu i zobowiązują się działać zgodnie z jego postanowieniami oraz nie podejmować żadnych kroków o charakterze prawnym przeciwko F.C.I.

F.C.I. posiada osobowość prawną. Jej formalni członkowie, przedstawiciele władz oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania dłużne Federacji.

CELE

Art. 2

F.C.I. stawia sobie za cel rozwój gołębiarstwa sportowego, ochronę gołębiarstwa i gatunku gołębia wędrownego we wszystkich formach, jak również prowadzenie badań nad innymi kwestiami gołębiarstwa o charakterze ogólnym. Federacja określa ogólne zasady gołębiarstwa sportowego i dokonuje rejestracji wszystkich materiałów związanych z jego wykonywaniem. Federacja wyraża zgodę i określa sposób organizacji Olimpiad Miłośników Gołębi, Kongresów Międzynarodowych i poddaje formalnemu zatwierdzeniu edycje Mistrzostw Świata oraz Grands Prix.

ZASADY

Art. 3

Zasady Karty F.C.I. opierają się na:

a) poszanowaniu suwerenności Federacji i przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych uznawanych za organizacje zarządzające kwestiami gołębiarstwa sportowego w ich krajach macierzystych.

b) wzajemnym poszanowaniu autonomii stowarzyszonych Federacji i przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych w relacjach pomiędzy nimi.

c) zobowiązaniu wszystkich państw członkowskich do poszanowania ogólnych i technicznych zasad, określonych przez F.C.I. i dotyczących – w szerokim zakresie tego terminu – materiałów wykorzystywanych w gołębiarstwie sportowym.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

Art. 4

Działalność F.C.I. odbywa się w ramach niżej określonych organów i komisji:

– Kongresu,
– Komitetu Dyrektorów,
– Komisji ds. Sportowych,
– Komisji ds. Standardów,
– Komisji ds. Weterynaryjnych i Naukowych,
– Komisji ds. Statutowych,
– Komisji ds. Młodzieży,
– Komisji ds. Solidarności,
– Komisji właściwej do spraw Unii Europejskiej (w wersji skróconej – UE),
– Komisji ds. Finansowych.

Działalnością F.C.I. kieruje w sposób autonomiczny jej Kongres.

Sesje Kongresu F.C.I. zwoływane są przy okazji i w ramach Olimpiad Miłośników Gołębi organizowanych co 2 lata przez Federację Krajową, będącą członkiem F.C.I. i wskazaną do tego celu przez poprzednio obradujący Kongres F.C.I.

Sesje Kongresu poświęcone są zasadniczo kwestiom o charakterze statutowym, kwestiom administracyjnym, sportowym i finansowym.

Sesje prowadzą do wyłonienia władz statutowych oraz zatwierdzania – na wniosek Komitetu Dyrektorów – Federacji lub przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych, które złożyły wniosek o członkostwo w F.C.I.

Art. 5

W celu uzyskania członkostwa w F.C.I., Federacja lub przedstawicielskie stowarzyszenie sportowe kraju wnioskującego są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku
w Sekretariacie Generalnym F.C.I. w Brukseli, najpóźniej 2 miesiące przed terminem otwarcia Olimpiady Miłośników Gołębi. Kraj wnioskujący musi posiadać członkostwo Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Powyższy wniosek musi być uzupełniony o stosowny raport opisujący aktywność w obszarze gołębiarstwa w kraju wnioskującym, zawierający dane o ilości członków, ilości gołębi oraz informacje o organizacji konkursów, jak: ich ilość, zasięg, itd.

Organizacja wnioskująca dołącza do swojego wniosku dwie kopie swojego statutu oraz list
z podpisami dwóch Federacji, będących członkami F.C.I., które zgodzą się patronować jej kandydaturze. Państwa, w których nie funkcjonują federacje krajowe, mogą uzyskać członkostwo w F.C.I. pod dwoma warunkami:

a) istniejące stowarzyszenia wyłonią ze swojego grona wspólną delegację, zapewniającą reprezentację ich kraju macierzystego;

b) wspólna delegacja uzyska patronat czterech innych Federacji. Jej kandydatura będzie uzupełniona o pisemny raport, sporządzony przez Federację członkowską, wyznaczoną przez Komitet Dyrektorów F.C.I.

Wszystkie organizacje członkowskie są zobowiązane do uiszczania rocznej składki, z której 10% przeznacza się na Fundusz Młodzieży i 10% na Fundusz Solidarności. Wysokość składki określa Kongres.

Wydatki wynikające z postanowień UE są pokrywane we własnym zakresie przez stowarzyszenia członkowskie F.C.I. będące członkami Unii Europejskiej.

Art. 6

Wykluczenie organizacji członkowskiej może nastąpić większością głosów członków zebranych w ramach statutowego Kongresu, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 29,
odnoszących się do Federacji i przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych, które zalegają
z uiszczaniem składek.

Art. 7

Sesje Konkresu otwierane są w godzinach porannych i obradują przez pełen dzień roboczy.

Art. 8

W przypadku, jeśli co najmniej połowa państw członkowskich wyrazi taki zamiar, podając uzasadnienie, zwoływany jest Kongres Nadzwyczajny. W takim przypadku wybór miejsca obrad Kongresu należy do kompetencji Komitetu Dyrektorów. Prawem do zwołania Kongresu Nadzwyczajnego dysponuje także Komitet Dyrektorów, decydujący większością głosów swoich członków.

Art. 9

Wszystkie organizacje członkowskie dysponują prawem przedkładania propozycji na forum Kongresu.

W celu potwierdzenia udziału w porządku wystąpień, zobowiązane są one do złożenia stosownej notyfikacji Sekretariatowi Generalnemu F.C.I. co najmniej 4 miesięce przed terminem otwarcia Olimpiady.

W przypadku Kongresu Nadzwyczajnego, umotywowane propozycje muszą być przedłożone Sekretariatowi Generalnemu F.C.I. co najmniej 25 dni przed terminem otwarcia tego Kongresu.

W trakcie sesji następującej po terminie zakończenia składania propozycji, Komitet Dyrektorów wydaje ewentualne propozycje własne. O propozycjach tych Federacje członkowskie są następnie informowane na forum Kongresu.

Art. 10

W przypadku Kongresów Międzynarodowych zwoływanych przy okazji Olimpiady, umotywowane propozycje przedłożone Sekretariatowi Generalnemu 4 miesiące przed terminem otwarcia Olimpiady oraz porządek obrad ogłaszane są Federacjom
i stowarzyszeniom członkowskim co najmniej miesiąc przed terminem otwarcia Kongresu.

Co się tyczy Kongresów Nadzwyczajnych, zgłoszenie takie następuje 15 dni przed terminem otwarcia Kongresu.

Art. 11

Wszystkie oficjalne materiały i dokumenty F.C.I. sporządzane są w języku francuskim.
W przypadku członkowskich Federacji i przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych, mają one prawo do prowadzenia korespondencji z F.C.I. w języku narodowym lub wybranym języku o szerokim zasięgu międzynarodowym.

Art. 12

Obrady Kongresu F.C.I. są otwarte dla publiczności, chyba, że większość delegatów zdecyduje inaczej.

Art. 13

Głosowanie odbywa się na bezwzględną większością głosów, to znaczy większością 50%
i 1 głosu z liczby głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów oddanych za
i przeciw, propozycjom nie nadaje się dalszego biegu.

Głosowanie może odbywać się w następujący sposób :

a) w głosowaniu jawnym, przy imiennym wezwaniu każdego z obecnych krajów (w formie ustnego oświadczenia przewodniczącego delegacji),

b) przez podniesienie ręki,

c) w głosowaniu tajnym, odnośnie do jakiejkolwiek kwestii, na żądanie większości krajów członkowskich.

Prawo do głosowania – jeden głos na kraj – przysługuje wyłącznie delegatom obecnym na Kongresie przy założeniu, że kraj, który reprezentują, nie zalega dłużej niż rok z płatnością corocznej składki czlonkowskiej, której wysokość określa Kongres Międzynarodowy.

Podczas Kongresów Nadzwyczajnych dopuszcza się głosowanie korespondencyjne. Głosy takie muszą dotrzeć do Sekretariatu Generalnego w zamkniętej kopercie nie później niż 3 dni przed terminem głosowania.

Członkowskie Federacje i przedstawicielskie stowarzyszenia sportowe, reprezentowane oficjalnie i statutowo wobec F.C.I., dysponują na Kongresie jednym głosem na kraj. Nowi członkowie, zaakceptowani przez Kongres, dysponują prawem głosu poczynając od kolejnego Kongresu.

Porządek obrad Kongresu może zostać uzupełniony o każdą dodatkową kwestię do dyskusji, w przypadku jeśli taki zamiar pisemnie wyrazi co najmniej połowa statutowo ważnie reprezentowanych Federacji i przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych.

Postanowienie to nie odnosi się do wniosków o zmianę statutu.

Nie dopuszcza się głosowania w żadnej kwestii nie ujętej w porządku dnia, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w powyższym postanowieniu.

Kongresy Międzynarodowe powoływane w ramach Olimpiady mają prawo do ustanawiania Komisji konsultacyjnych i podejmowania decyzji, w 6 – letniej perspektywie czasowej,
w następujących kwestiach:

a) wyboru kraju, w którym odbędzie się najbliższa edycja Olimpiady.

b) wyboru Federacji – organizatora Mistrzostw Świata.

Art. 14

Delegatem na Kongres może być osoba mająca ukończone co najmniej 25 lat i działająca
w obszarze gołębiarstwa co najmniej 5 lat, posiadająca obywatelstwo reprezentowanego przez siebie państwa i będąca członkiem odpowiedniej Federacji lub przedstawicielskiego stowarzyszenia sportowego firmowanego przez taką Federację. Delegat nie może wykonywać – jako swojej zasadniczej aktywności – działalności komercyjnej związanej ze sportem gołębiarskim.

Każdy reprezentowany kraj ma prawo wysłania dwóch delegatów na Kongresy Międzynarodowe i Kongresy Nadzwyczajne. Delegaci mogą reprezentować wyłącznie Federację lub przedstawicielskie stowarzyszenie sportowe, przez które zostali stosownie upoważnieni.

Art. 15/I

Kraj, który przedstawił swoją kandydaturę do organizacji Olimpiady i został wyznaczony do tego zadania przez Kongres Międzynarodowy, jest zobowiązany do:

a) właściwej organizacji logistycznej Olimpiady;

b) pokrycia pełnych kosztów pobytu Przewodniczącego Międzynarodowego, Radcy Statutowego, Skarbnika, Sekretarza Administracyjnego i Koordynatora ds. Tłumaczeń;

c) pokrycia ogólnych kosztów Olimpiady, zwłaszcza kosztów związanych z organizacją logistyczną, jak wynajem sal służących za miejsce obrad Kongresu (tłumaczy, wymaganych materiałów i ewentualnego/ych bankietu/ów);

d) przyznawania zezwolenia na sprzedaż gołębi wyłącznie pod warunkiem, iż będzie ona prowadzona przez Narodową Federację kraju, w którym jest organizowana Olimpiada lub przez Komitet Dyrektorów F.C.I., sprzedaż ta będzie odbywać się w mieście, w którym odbywa się Olimpiada, i zyski z niej zostaną przeznaczone na cele dobroczynne lub na pokrycie kosztów Olimpiady.

W tym ostatnim przypadku, zysk zostaje podzielony po połowie pomiędzy Federację – organizatora oraz F.C.I. Wyklucza się przy tym jakiekolwiek korzyści osób prywatnych.

e) zaproszenia Honorowego Przewodniczącego F.C.I.

Komitet Dyrektorów może skierować zaproszenia do innych zasłużonych byłych członków F.C.I.
Koszty podróży i pobytu pokrywają w tym przypadku osoby zaproszone.

Międzynarodowa Federacja Miłośników Gołębi pokrywa koszty dyplomów i nagród specjalnych.

Koszty podróży i pobytu oficjalnych delegatów oraz sędziów pokrywają odpowiednie Federacje i przedstawicielskie stowarzyszenia sportowe.

Art. 15/II

Kraj, który przedstawił swoją kandydaturę do organizacji Mistrzostw Świata i został wyznaczony do tego zadania przez Kongres F.C.I., jest zobowiązany do:

a) przygotowania sali wystawienniczej zdolnej do pomieszczenia reprezentacji wszystkich krajów członkowskich F.C.I. (25 gołębi na federację), o maksymalnym zagęszczeniu 3 gołębi na m3, jak również do zainstalowania elektronicznych bramek wejściowych o parametrach uzgodnionych przez F.C.I. Federacja – organizator zapewnia stosowną opiekę weterynaryjną, pod nadzorem Komisji ds. Weterynaryjnych i Naukowych F.C.I.

b) dystans zaproponowany w ramach zawodów podlega zatwierdzeniu ze strony F.C.I. Dystans ten może ulec zmianie wyłącznie na mocy zgody Przewodniczącego lub obecnego na Mistrzostwach przedstawiciela F.C.I. po uprzednim wniosku ze strony kraju – organizatora. Przewodniczący F.C.I. lub jego przedstawiciel ma prawo do uczestniczenia we wszystkich działaniach odnoszących się do zawodów. Organizator pokrywa wszystkie koszty wynikające z pobytu Przewodniczącego lub jego przedstawiciela.

c) Termin zgłoszenia do zawodów wynosi 30 dni. Do bezpośrednich zawodów dopuszcza się gołębie, które w dniu zawodów osiągnęły wiek od 5 do 6 miesięcy.

Gołąb, który jako pierwszy przekroczy linię mety, otrzymuje tytuł Mistrza Świata. Klasyfikacja krajów jest ustalana na podstawie sumy wyników (szybkości lotu) osiągniętych przez 3 najszybsze gołębie z każdego kraju. Zawody zamyka się po przekroczeniu linii mety przez 20% gołębi. W innym przypadku zamknięcie zawodów następuje w południe następnego dnia po ich rozpoczęciu.

d) F.C.I. pokrywa koszty nagród ustalonych przez Komitet Dyrektorów.

e) gołębie pozostają własnością kraju będącego organizatorem zawodów oraz F.C.I. Jeśli termin zawodów pokrywa się z rokiem olimpijskim, gołębie zostają przeznaczone do sprzedaży publicznej w dniu Olimpiady, jeśli organizatorem jest ta sama Federacja. W innym przypadku sprzedaż taką przeprowadza kraj będący organizatorem zawodów, który określa jej miejsce i termin.

W każdym przypadku, F.C.I. otrzymuje 25% wpływów ze sprzedaży gołębi.

Art. 15/III

Kongres ustanawia Komisje konsultacyjne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania F.C.I., w szczególności:

– Komisję ds. Sportowych,

– Komisję ds. Standardów,

– Komisję ds. Weterynaryjnych i Naukowych,

– Komisję ds. Statutowych,

– Komisję ds. Młodzieży,

– Komisję ds. Solidarności,

– Komisję właściwą do spraw Unii Europejskiej,

– Komisję ds. Finansowych.

W skład komisji wchodzą członkowie z poszczególnych krajów, którzy wyrażą stosowny zamiar, z wyjątkiem Komisji ds. Finansowych, w skład której wchodzą Przewodniczący,
5 Wiceprzewodniczących, Skarbnik i Sekretarz ds. Administracyjnych. Każda Federacja dysponuje 1 głosem w trakcie głosowania także w przypadku, gdy dany kraj reprezentuje więcej niż 1 przedstawiciel. Komisjom przewodniczą Wiceprzewodniczący F.C.I.

Przewodniczący Komisji są mianowani przez Komitet Dyrektorów. Koszty podróży
i pobytu członków Komisji pokrywają Federacje Narodowe.

Komisje zobowiązane są do przedkładania Komitetowi Dyrektorów wszelkich rozporządzeń niezbędnych do realizacji ich celów. Komisje odbywają swoje sesje przy Sekretariacie
Generalnym F.C.I. w miarę potrzeby, na wniosek Przewodniczącego F.C.I.

Proponowane rozporządzenia nie mogą w żadnym przypadku być sprzeczne ze statutem F.C.I.

KOMITET DYREKTORÓW

Art. 16

Pracami C.F.I. kieruje Komitet Dyrektorów, w którego skład wchodzą Przewodniczący,
4 Wiceprzewodniczących, Skarbnik, Radca ds. Statutowych oraz maksymalnie 1 członek na
5 delegacji członkowskich.

Zaleca się, aby wybór przedstawicieli do składu Komitetu Dyrektorów odbywał się przy zapewnieniu ich sprawiedliwej reprezentacji geograficznej.

Skład Komitetu Dyrektorów obejmuje także Sekretarza ds. Administracyjnych
i Koordynatora ds. Tłumaczeń (który dysponuje głosem doradczym). Sekretarz
ds. Administracyjnych i Koordynator ds. Tłumaczeń wybierani są przez Komitet Dyrektorów na 2-letnią kadencję.

Bierne prawo wyboru do Komitetu Dyrektorów przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, co najmniej 5 lat aktywnie działają w obszarze gołębiarstwa w ramach Federacji lub przedstawicielskiego stowarzyszenia sportowego, posiadają obywatelstwo reprezentowanego przez siebie państwa i zostają zgłoszone przez Federację lub stowarzyszenie, którego są członkami.

W Komitecie Dyrektorów nie mogą zasiadać osoby wykonujące – w ramach swojej zasadniczej aktywności – działalność komercyjną związaną ze sportem gołębiarskim.

Jeden kraj w Komitecie Dyrektorów może reprezentować 1 osoba (z wyłączeniem Przewodniczącego, Sekretarza ds. Administracyjnych, Koordynatora ds. Tłumaczeń oraz Przewodniczącego organizacji członkowskiej – na terenie której ma siedzibę Sekretariat Generalny – sprawującego z urzędu funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Dyrektorów).
Członkowie Komitetu Dyrektorów wybierani są na 2-letnią kadencję. Wybór ten dokonuje się
w ramach i przy okazji Olimpiady.

Przewodniczący jest wybierany bezwględną większością głosów. Przewodniczącym zostać może przedstawiciel Federacji który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego FCI minimum przez jedną kadencję tj. 2 lata.

Jeśli po drugiej turze głosowania utrzymuje się równa liczba głosów oddanych za i przeciw, Przewodniczącego wybiera nowo powołany Komitet Dyrektorów.

Kandydatem na urząd Wiceprzewodniczącego może zostać osoba mająca poparcie ze strony co najmniej 5 Federacji.

Pozostali członkowie wybierani są zwykłą większością głosów. Kandydat, który nie został wybrany na stanowisko Przewodniczącego, może zgłosić podczas Kongresu swoją kandydaturę na urząd Wiceprzewodniczącego. Kandydat, który nie został wybrany na urząd Wiceprzewodniczącego, może zgłosić swoją kandydaturę na członka. Członkowie mogą być wybierani ponownie, bez ograniczeń, pod warunkiem ponownej akredytacji i zgłoszenia ich kandydatury przez właściwe dla nich Federacje lub przedstawicielskie stowarzyszenia sportowe. Mandat członka wygasa w momencie wycofania jego akredytacji przez Federację kraju macierzystego. W takim przypadku, Federacja może wyznaczyć swojego przedstawiciela do Komitetu Dyrektorów, któremu przysługuje status obserwatora, bez prawa głosu.

Przewodniczący reprezentuje F.C.I. we wszystkich sytuacjach, kieruje debatami i zapewnia przestrzeganie statutu i rozporządzeń. W przypadku, gdy zaistnieje przeszkoda
w sprawowaniu przez Przewodniczącego jego funkcji, jest on zastępowany przez jednego
z Wiceprzewodniczących, wyznaczonych w tym celu przez Komitet Dyrektorów. Jeśli wyznaczony Wiceprzewodniczący nie może sprawować funkcji Przewodniczącego, funkcję tę powierza się Skarbnikowi Generalnemu lub Radcy ds. Statutowych.

W przypadku zastępstwa, funkcja Przewodniczącego pełniona jest do czasu zwołania Kongresu Międzynarodowego w ramach najbliższej odbywającej się Olimpiady.

W przypadku zaistnienia wakatu na stanowisku Skarbnika Generalnego, Komitet Dyrektorów wyznacza zastępcę pełniącego obowiązki Skarbnika spośród swoich członków.

Każda z kandydatur na urząd któregokolwiek z członków Komitetu Dyrektorów podlega obowiązkowi notyfikacji w Sekretariacie Generalnym co najmniej 4 miesiące przed terminem wyboru. Głosowanie nad tymi kandydaturami jest wprowadzane do porządku dziennego obrad Kongresu.

W wyjątkowym przypadku, Przewodniczący może zgłosić kandydaturę pomocniczego Wiceprzewodniczącego w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania, rozwoju i ochrony interesów F.C.I.

Art. 17

Komitet Dyrektorów zwołuje Kongres w oparciu o porządek dnia, obejmujący punkty zgłoszone w przepisanych terminach. Komitet Dyrektorów zapewnia kontakt
z Przewodniczącym Federacji – organizatora Olimpiady, przekazując mu stosowne instrukcje w celu zapewnienia właściwej organizacji Olimpiady.
Art. 18

W okresie pomiędzy Kongresami, Komitet Dyrektorów dysponuje najszerszymi kompetencjami w obszarze zarządzania F.C.I. i, obok wykonywania decyzji Kongresu, podejmuje wszelkie środki i decyzje wymagane przez okoliczności, przy zastrzeżeniu, że nie mogą być one sprzeczne ze Statutem F.C.I.

Art. 19

W nagłych przypadkach nieprzewidzianych formalnie w Statucie, Komitet Dyrektorów ma prawo podejmować decyzje, działając zgodnie z duchem sportu i w interesie F.C.I. lub Federacji i przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych.

Każdy protokół, umowa lub zobowiązanie ustalane ze stroną trzecią podlega rygorowi pisemnej akceptacji ze strony Przewodniczącego F.C.I. i kontrasygnaty ze strony Sekretarza
ds. Administracyjnych lub Wiceprzewodniczącego kierującego pracami właściwej merytorycznie Komisji.

Art. 20

Środki podjęte w powyższych przypadkach podlegają ogłoszeniu podczas najbliższego odbywającego się Kongresu Międzynarodowego.

Art. 21

Komitet Dyrektorów zbiera się zasadniczo 2 razy w roku w terminach określonych przez Przewodniczącego.

Komitet Dyrektorów może także zostać zwołany w trybie nadzwyczajnym, na wniosek jednego ze swoich członków i pod warunkiem uzyskania zgody ze strony Przewodniczącego Międzynarodowego. Koszty podróży i pobytu członków Komitetu Dyrektorów wynikające
z uczestnictwa w jego obradach, z wyjątkiem Sekretarza ds. Administracyjnych,
są pokrywane ze środków Federacji narodowych. Koszty posiłków w trakcie dni roboczych są pokrywane ze środków F.C.I.

Art. 22

Zawiadomienia o zwołaniu Komitetu Dyrektorów podlegają obowiązkowi przesłania do adresatów co najmniej 6 miesięcy przed terminem planowanych obrad. Zawiadomienia
te zawierają porządek dnia.
W nagłych przypadkach, o których decyduje wyłącznie Przewodniczący, termin ten może ulec skróceniu.

Art. 23

Decyzje Komitetu Dyrektorów są uznawane za ważne w przypadku, gdy w jego obradach uczestniczy co najmniej połowa wybieranych członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

Art. 24

Podczas każdej Olimpiady ogłaszany jest raport o działalności Komitetu Dyrektorów
i Sekretariatu Generalnego.

Art. 25

Członków Komitetu Dyrektorów podczas obrad Komitetu mogą zastępować członkowie zarządów ich Federacji, występujący w charakterze obserwatorów.

Art. 26

Za zarządzanie bieżącą działalnością F.C.I. odpowiedzialny jest Przewodniczący Międzynarodowy i Sekretarz ds. Administracyjnych. Sekretarz ds. Administracyjnych zapewnia przygotowanie i wysyłkę korespondencji, którą przedstawia Przewodniczącemu Międzynarodowemu i autoryzuje wraz z nim.

Sekretarz ds. Administracyjnych jest także odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń i przekazywanie protokołów z obrad Kongresu narodowym Federacjom
i przedstawicielskim stowarzyszeniom sportowym nie później niż 45 dni po zakończeniu obrad Kongresu.

Sekretarz ds. Administracyjnych przesyła te protokoły, jak również protokoły ze spotkań Komitetu Dyrektorów, wszystkim członkom Komitetu Dyrektorów. Sekretarz ds.Administracyjnych zapewnia aktualizację Statutu F.C.I.

Art. 27

Protokoły z obrad Kongresu uznawane są za przyjęte, jeśli w czasie 45 dni po wysłaniu ich do Federacji członkowskich nie zgłoszono wobec nich żadnych zastrzeżeń.

Art. 28

Informacje o wszelkich dokumentach i korespondencji przychodzących ze strony organizacji nie uznawanych oficjalnie przez F.C.I. są przekazywane członkowskim Federacjom
i przedstawicielskim stowarzyszeniom sportowym kraju, którego to dotyczy.

Sekretarz ds. Administracyjnych nadaje takiej korespondencji bieg wyłącznie po uzyskaniu stosownej odpowiedzi ze strony właściwej Federacji lub przedstawicielskiego stowarzyszenia sportowego. Jeśli Sekretarz ds. Administracyjnych nie uzyska takiej odpowiedzi we właściwym terminie, przekazuje sprawę do rozpatrzenia Komitetowi Dyrektorów F.C.I.

KWESTIE FINANSOWE

Art. 29

Skarbnik oraz Sekretarz ds. Administracyjnych prowadzą, pod nadzorem Przewodniczącego Międzynarodowego, stały pobór składek wymaganych od członkowskich Federacji
i przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych.

Przewodniczący (lub Skarbnik) i Sekretarz ds. Administracyjnych wspólnie pisemnie zatwierdzają zlecenia przelewów pokrywających wydatki F.C.I. Operacje płatności
w odniesieniu do wydatków i ściągania należności są dokonywane w banku obsługującym F.C.I.

Przewodniczący (lub Skarbnik) i Sekretarz ds. Administracyjnych przekładają cenzorowi, wyznaczonemu przez ostatni odbywający się Kongres, stosowne dokumenty
i zestawienia księgowe. Cenzor następnie sporządza na ich podstawie raport, przedstawiając go do zatwierdzenia.

Rok obrachunkowy obejmuje okres pomiędzy dwiema Olimpiadami.

Podczas każdego Kongresu Międzynarodowego dokonuje się zatwierdzenia rachunków przedstawionych po zakończeniu roku obrachunkowego.

Federacje lub przedstawicielskie stowarzyszenia sportowe, wobec których stwierdzono zaległości z płatnościami składek sięgające 2 lat, otrzymują listem poleconym wezwanie do uiszczenia brakujących płatności. W przypadku nie uregulowania zaległych płatności
w terminie 3 miesięcy od otrzymania wezwania, Federacja lub przedstawicielskie stowarzyszenie sportowe, którego ta sytuacja dotyczy, traci prawo głosu podczas Kongresu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 30

Federacje lub przedstawicielskie stowarzyszenia sportowe zrzeszone w F.C.I. nie mogą jednocześnie posiadać członkostwa w konkurencyjnej Unii, Zrzeszeniu lub organizacji określonych jako konkurencyjne wobec F.C.I. przez Komitet Dyrektorów lub przez Kongres.

Art. 31

Statuty Federacji Narodowych lub przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych nie mogą być sprzeczne z celami i zasadami F.C.I. Federacje Narodowe lub stowarzyszenia przedstawicielskie zobowiązane są do przedkładania Sekretariatowi Generalnemu, na jego wniosek, kopii ich statutów oraz notyfikacji wprowadzanych do nich poprawek.

Art. 32

Uczestnictwo w oficjalnych zawodach lub zebraniach organizowanych przez F.C.I. jest dozwolone wyłącznie dla uczestników (klubów lub osób) zrzeszonych w federacjach członkowskich.

Art. 33

Byli Przewodniczący F.C.I. nabywają automatycznie prawo do kandydowania na urząd Przewodniczącego Honorowego.

Nominacja na to stanowisko należy do kompetencji Kongresu. Byłym Przewodniczącym może być także powierzona misja reprezentowania Komitetu Dyrektorów lub Przewodniczącego Międzynarodowego. Zważywszy na ich doświadczenie, z racji swojego tytułu mają prawo do uczestnictwa, bez prawa głosu, we wszystkich posiedzeniach Komisji, Komitetu Dyrektorów oraz Kongresu.

Na podstawie propozycji Komitetu Dyrektorów, Kongres może przyznać tytuł Honorowego Członka osobom, które dobrze przysłużyły się sprawie działalności F.C.I. Ten honorowy tytuł nie przekłada się nabycie żadnych szczególnych praw przez te osoby.

Przewodniczący Międzynarodowy można zdecydować o przyznaniu dyplomów i medali F.C.I. osobom, które zasłużyły na takie wyróżnienie.

POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ROZWIĄZANIA FEDERACJI

Art. 34

F.C.I. jest ustanowiona na czas nieokreślony. O jej ewentualnym rozwiązaniu może zdecydować wyłącznie Kongres Nadzwyczajny, zwołany w trybie specjalnym 45 dni przed jego planowanym terminem.

W Kongresie rozpatrującym kwestię rozwiązania Federacji musi, w momencie głosowania, uczestniczyć co najmniej 2/3 członkowskich Federacji lub przedstawicielskich stowarzyszeń sportowych. Decyzja w tej sprawie jest uznana za ważną, jeśli została przyjęta większością 2/3 oddanych głosów.

W przypadku, gdy nie zebrano takiego quorum, kolejny statutowo zwołany Kongres Nadzwyczajny może wypowiedzieć się w tej kwestii większością głosów.

Kongres Nadzwyczajny decydujący o rozwiązaniu F.C.I. podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu należącego do Federacji majątku.