GŁÓWNA KOMISJA ANTYDOPINGOWA

Lista Inspektorów GKA 2023 – 2027

Uchwała nr 1-2019 GKA

 

 

REGULAMIN Głównej Komisji Antydopingowej (GKA) Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP)

§ 1.
PODSTAWA PRAWNA
1. Główna Komisja Antydopingowa, zwana dalej „Komisją”, jest organem właściwym w sprawach dopingu powołanym na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZHGP z dnia 19.11.2011 w oparciu o § 5 pkt.2, § 6 pkt.1 i pkt.5, oraz § 31 pkt.2. Statutu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych jak również § 1 pkt. f. Regulaminu Organizacyjnego PZHGP.
2. Niniejszy regulamin przyjmuje się na podstawie § 5 tej uchwały.
§ 2.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMISJI
W skład Komisji wchodzą Przewodniczący – Prezydent ZG PZHG, Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Antydopingowej Wiceprezydent –d/s organizacji lotów, Sekretarz Komisji – Sekretarz ZG PZHGP, Konsultant merytoryczny – kierownik Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie – Kierownik Centralnego Laboratorium Kontroli Antydopingowej PZHP i Inspektorzy Głównej Komisji Antydopingowej PZHGP.
§ 3.
GŁÓWNA KOMISJA KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ
1. Komisja działa na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku.
2. Organami Komisji są: Przewodniczący Komisji i Prezydium Komisji.
3. W skład Prezydium Komisji wchodzą: Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji i konsultant merytoryczny.
4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia plenarnego Komisji sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący posiedzenia, sekretarz Komisji i protokolant.
6. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej
połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Członkowie Komisji są powiadamiani o posiedzeniach Komisji pisemnie lub drogą
elektroniczną, na dwa tygodnie przed ich odbyciem.
8. Komisja w swojej działalności uwzględnia obowiązujące przepisy międzynarodowe
i krajowe, w szczególności w zakresie zwalczania dopingu w sporcie gołębiarskim.
§ 4.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Przewodniczący Komisji:
1) reprezentuje Komisję na zewnątrz;
2) organizuje prace Komisji;
3) kieruje pracami Komisji;
4) Zatwierdza budżet Komisji
5) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji;
6) zawiera umowy z Centralnym Laboratorium Kontroli Antydopingowej (w skrócie CLKA), 7) zawiera umowy o pracę z pracownikami CLKA oraz umowy cywilnoprawne
z innymi osobami świadczącymi usługi na rzecz Komisji;
8) wydaje decyzje i zarządzenia w sprawach dotyczących działania Komisji w zakresie
swoich kompetencji, w szczególności prowadzenia kontrolnych badań antydopingowych;
9) nadzoruje prace sekretarza Komisji;
10) powołuje i odwołuje Inspektorów Głównej Komisji Antydopingowej PZHGP.
§ 5.
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
1. Zastępcą Przewodniczącego Głównej Komisji Antydopingowej jest wiceprezydent PZHGP –d/s organizacji lotów
2. Do zadań Zastępcy przewodniczącego należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Komisji w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji;
2) uczestniczenie w posiedzeniach Prezydium Komisji;
3) realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Komisji.
§ 6.
PREZYDIUM KOMISJI
1. W okresie między posiedzeniami, zadania Komisji wykonuje Prezydium Komisji.
2. W skład Prezydium Komisji wchodzą: Przewodniczący Komisji,
zastępca przewodniczącego, Sekretarz Komisji i konsultant merytoryczny.
3. Do kompetencji Prezydium Komisji należą wszystkie zadania Komisji, łącznie z opracowywaniem budżetu Komisji.
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Komisji, który kieruje jego pracami oraz składa sprawozdania z działalności Prezydium Komisji na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji.
5. Prezydium Komisji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego posiedzenia.
6. W posiedzeniach Prezydium Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
7. Z posiedzenia Prezydium Komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący posiedzenia i protokolant.
§ 7
ZADANIA KOMISJI
1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych i programów do walki z dopingiem w sportowym użytkowaniu gołębi pocztowych,
b) Opracowywanie i realizacja kontrolnych badań antydopingowych,
c) prowadzenie edukacji, informacji i profilaktyki programu antydopingowego,
d) Ustalanie i upowszechnianie listy środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe;
2) współpraca z właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w hodowli gołębi organizacjami
międzynarodowymi;
3) opracowywanie planów finansowych Komisji;
4) realizacja przyjętych przez Komisję i jej organy uchwał;
§ 8. INSPEKTORZY KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ PZHGP
1. Przewodniczący GKA powołuje, odwołuje i zawiesza Inspektorów Kontroli Antydopingowej.
2.Kandydatów na Inspektorów Kontroli Antydopingowej, zgłaszają Prezesi Okręgów PZHGP.
3. Inspektorem Głównej Komisji Antydopingowej PZHGP mogą zostać osoby, posiadające, co najmniej średnie wykształcenie, nienaganną postawę etyczną i będące, co najmniej 5 lat członkami PZHGP, które odbyły specjalistyczne szkolenie w zakresie przepisów o kontroli antydopingowej, przeprowadzone przez GKA.
4. Inspektorzy Kontroli Antydopingowej w czasie przeprowadzania kontroli, są zobowiązani do okazania stosownej legitymacji wydawanej przez ZG PZHGP.
5. Koszty pobierania prób do badań antydopingowych ponoszą struktury organizacyjne PZHGP lub osoby zlecające badanie. Inspektorom Kontroli Antydopingowej przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
6.Zespół kontrolujący składa się z minimum dwóch Inspektorów, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego zespołu Kontrolującego.
7. Przewodniczący zespołu kontrolującego:
1) odpowiada za prawidłowe pobranie, właściwe zabezpieczenie i dostarczenie
próbek biologicznych, wraz z odpowiednią dokumentacją, do laboratorium,
a w szczególności:
a) nadzoruje przygotowanie miejsca do badań i decyduje o jego
przydatności do tego celu,
b) informuje organizatora lotu o przybyciu zespołu kontrolującego,
c) wyznacza hodowle do kontroli antydopingowej lub przeprowadza ich losowanie,
d) nadzoruje proces pobierania próbek biologicznych do badań,
e) dokonuje zabezpieczenia „bezpiecznych kopert” zawierających próbki biologiczne do badań,
f) podpisuje protokół kontroli badań,
g) przekazuje pobrane próbki biologiczne do CLKA,
h) informuje osoby uczestniczące w badaniach o obowiązku przestrzegania poufności przebiegu tych badań,
i) podejmuje decyzje o rezygnacji z przeprowadzenia kontroli, o ile zaistniały okoliczności uniemożliwiające jej przeprowadzenie. Sporządza w tej sprawie protokół i przekazuje go Przewodniczącemu GKA.
6. Członek zespołu kontrolującego:
1) wypełnia polecenia przewodniczącego zespołu kontrolującego dotyczące przebiegu badań;
2) przygotowuje miejsce przeprowadzania badań i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich;
3) przygotowuje sprzęt niezbędny do przeprowadzania badań;
4) wypełnia dokumentację przeprowadzonych badań;
5) przeprowadza pobieranie próbek biologicznych do analizy;
6) uczestniczy w „plombowaniu” bezpiecznych kopert zawierających próbki biologiczne do
badań,
7) na polecenie przewodniczącego zespołu kontrolującego przekazują próbki biologiczne
do CLKA.
§ 9.
KONTROLE
1. Kontrolne badania antydopingowe polegają na pobraniu próbek biologicznych od gołębi należących do członka PZHGP i ich analizie w celu ustalenia, czy zostały naruszone przepisy
antydopingowe.
2. Kontrolne badania antydopingowe przeprowadza się w trakcie sezonu lotowego jak i po zanim zarówno gołębi młodych jak i dorosłych.
3. O terminie przeprowadzenia badań hodowcy, którzy mają być im poddane, nie są wcześniej informowani.
4. Badania antydopingowe odbywają się przy uwzględnieniu regulacji międzynarodowych
i krajowych, w szczególności zaleceń wydanych przez FCI.
5. Szczegółowe wytyczne przeprowadzania kontroli zawarte są w załączniku 1-„Regulamin przeprowadzania kontroli antydopingowych gołębi pocztowych PZHGP”. Załącznik przygotowywany jest przez CLKA i zatwierdzany przez Główną Komisję Kontroli Antydopingowej PZHGP.
§ 10.
LISTA SUBSTANCJI NIEDOZWOLONYCH
Główna Komisja Antydopingowa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na merytoryczny wniosek Kierownika CLKA podejmuje uchwałę o ustaleniu listy substancji, których stosowanie jest niedozwolone w hodowli gołębi pocztowych. Listę tych substancji ustala się do końca stycznia danego roku i ogłasza się na łamach miesięcznika Hodowca Gołębi Pocztowych i stronie internetowej PZHGP.
§ 11.
WYNAGRODZENIA
1. Członkowie Komisji, członkowie Prezydium Komisji otrzymują wynagrodzenie za odrębnie odbyte posiedzenia.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności na posiedzeniach. Wysokość
Wynagrodzenia regulują stosowne przepisy PZHGP.
3. Do naliczania należności z tytułu podróży służbowej, krajowej lub zagranicznej członków
Komisji stosuje się odpowiednio przepisy PZHGP
4. Zwrot kosztów podróży następuje po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego przejazd, w szczególności biletu kolejowego lub autobusowego.
§ 12.
KLAUZULA POUFNOŚCI
Członkowie Komisji, osoby biorące udział w kontroli antydopingowej oraz pracownicy laboratorium wykonujący badania na zlecenie Komisji są obowiązani do przestrzegania poufności przebiegu i wyników kontroli antydopingowej.
§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu zmianie ulegają stosowne przepisy organizacyjne PZHGP, w tym regulamin lotowo –zegarowy PZHP (rozdział VI pkt.1.d)
Załączniki:
Załącznik nr 1, określający regulamin przeprowadzania kontroli antydopingowych gołębi

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w dniu 31 marca 2012 roku i obowiązuje od momentu zatwierdzenia.
Chorzów, dnia 31 marca 2012 roku.

Prezydent PZHGP

JAN KAWALER

 

Załącznik nr 1